Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ιρλανδία ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος

Η κυβέρ­νη­ση της Ιρλαν­δί­ας ετοι­μά­ζε­ται να ανα­γνω­ρί­σει εντός εβδο­μά­δων το κρά­τος της Παλαι­στί­νης, δήλω­σε χθες Τρί­τη στο Δου­βλί­νο ο επι­κε­φα­λής της ιρλαν­δι­κής διπλω­μα­τί­ας Μίχαλ Μάρ­τιν.

Είπε πως πρό­θε­σή του είναι να υπο­βά­λει στην κυβέρ­νη­ση επί­ση­μη πρό­τα­ση για την ανα­γνώ­ρι­ση του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, όταν οι «ευρύ­τε­ρες διε­θνείς συζη­τή­σεις» ολοκληρωθούν.

Υπο­στή­ρι­ξε επί­σης πως συζή­τη­σε την ανα­γνώ­ρι­ση με άλλες χώρες που ενε­πλά­κη­σαν σε ειρη­νευ­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες τους τελευ­ταί­ους έξι μήνες.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο