Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Κάρμελ» προ των πυλών με σφοδρές καταιγίδες, χιόνια και ισχυρούς ανέμους

Προ των πυλών βρί­σκε­ται η νέα κακο­και­ρία «Κάρ­μελ» η οποία θα επη­ρε­ά­σει τη χώρα μας το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με ισχυ­ρές καται­γί­δες, χιό­νια, θυελ­λώ­δεις ανέ­μους και πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Κάρ­μελ ‑από το όρος Κάρ­μη­λος επί­σης γνω­στό στην αρα­βι­κή ως όρος Μαρ Ελί­ας,  παρά­κτια ορο­σει­ρά στο βόρειο Ισρα­ήλ που εκτεί­νε­ται από τη Μεσό­γειο θάλασ­σα προς τα νοτιο­α­να­το­λι­κά και έχει χαρα­κτη­ρι­στεί “από­θε­μα βιό­σφαι­ρας της UNESCO”.

Θερ­μο­κρα­σί­ες σήμερα
ΜΕΤΣΟΒΟ ‑2°C  | ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ‑2°C | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ‑2°C | ΦΛΩΡΙΝΑ ‑1°C |
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ‑1°C
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 12°C | ΚΑΡΠΑΘΟΣ 11°C | ΣΗΤΕΙΑ 11°C | ΙΘΑΚΗ 11°C | ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 11°CΠηγή


Η κακο­και­ρία τις επό­με­νες ημέ­ρες θα χτυ­πή­σει την νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο όπου προ­βλέ­πε­ται να σημειω­θούν μεγά­λα ύψη βρο­χής, έντο­νες καται­γί­δες, σφο­δροί άνε­μοι και σημα­ντι­κό ύψος κύμα­τος.

Σύμ­φω­να με το έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού από την ΕΜΥ, στον ελλη­νι­κό χώρο κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα επη­ρε­ά­σουν το πρωί του Σαβ­βά­του τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Παράλ­λη­λα από τις πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του μέχρι και τις μεσημ­βρι­νές ώρες της Κυρια­κής, ισχυ­ρά φαι­νό­με­να θα έχου­με στις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας καθώς και στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά.

Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του Σαβ­βά­του μέχρι το πρωί της Κυρια­κής θα επη­ρε­α­στεί η ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος και κατά τόπους οι Κυκλά­δες.

Από το βρά­δυ του Σαβ­βά­του μέχρι και το πρωί της Δευ­τέ­ρας ισχυ­ρά φαι­νό­με­να θα εκδη­λω­θούν και στη βόρεια Κρή­τη τα οποία βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Ένα άλλο στοι­χείο αυτής της επι­δεί­νω­σης θα είναι οι ενι­σχυ­μέ­νοι άνε­μοι στο Αιγαίο εντά­σε­ως 7 με 8 και από τις βρα­δι­νές ώρες του Σαβ­βά­του τοπι­κά 9 μπο­φόρ , εντά­σεις όμως αρκε­τά συνή­θεις για χει­μω­νιά­τι­κη κακοκαιρία.

Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν αρχι­κά στα ορει­νά της ηπει­ρω­τι­κής χώρας και βαθ­μιαία και της Κρή­της. Οι χιο­νο­πτώ­σεις θα είναι πιο πυκνές στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, της Εύβοιας και της ανα­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου ενώ στα­δια­κά θα επη­ρε­α­στούν και περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 600–900m). Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση ανα­μέ­νε­ται από τις μεσημ­βρι­νές ώρες της Κυριακής.

Η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημερες

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-12-2021

Στα βορειο­δυ­τι­κά προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξημένες.

Στην υπό­λοι­πη χώρα θα επι­κρα­τή­σει κακο­και­ρία με βρο­χές, χιο­νό­νε­ρο στα κεντρι­κά και τα βόρεια, ενώ σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νόν ισχυ­ρές θα εκδη­λω­θούν στα ανα­το­λι­κά και νότια κυρί­ως θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Χιό­νια θα πέσουν αρχι­κά στα ορει­νά της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, αλλά στα­δια­κά και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, της Εύβοιας και της ανα­το­λι­κής Πελοποννήσου.

Τη νύχτα στα βόρεια ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6, στα πελά­γη 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Το βρά­δυ οι άνε­μοι θα ενι­σχυ­θούν στο βόρειο Αιγαίο σε 8 τοπι­κά 9 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει στα­δια­κή πτώ­ση από τα βόρεια όπου δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 06 με 08 βαθ­μούς, στο Ιόνιο και τα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά τους 09 με 11 βαθ­μούς, ενώ στη Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα θα φτά­σει τους 13 βαθ­μούς Κελσίου.

Τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ο οποί­ος στα βορειο­δυ­τι­κά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-12-2021

Στα δυτι­κά και τα βόρεια προ­βλέ­πε­ται γενι­κά αίθριος και­ρός με λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες το πρωί. Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πε­ται κακο­και­ρία με βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη. Χιο­νο­πτώ­σεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές θα σημειω­θούν στα ορει­νά, ενώ στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και την Εύβοια θα χιο­νί­σει και στα ημιορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί, στα δυτι­κά 4 με 6, στα ανα­το­λι­κά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπι­κά 9 μπο­φόρ τις πρω­ι­νές ώρες με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση στο βόρειο Αιγαίο από τις μεσημ­βρι­νές ώρες.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε χαμη­λά επί­πε­δα και τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ο οποί­ος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-12-2021

Στη νότια νησιω­τι­κή κυρί­ως χώρα προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τις πρω­ι­νές ώρες, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Κρή­της αλλά στα­δια­κά ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα δυτι­κά και βόρεια, με λίγες τοπι­κές βρο­χές από αργά το από­γευ­μα στα βορειοανατολικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξασθένηση.

Η θερ­μο­κρα­σία αν και θα ανέ­βει ως προς τις μέγι­στες τιμές της, θα παρα­μεί­νει χαμη­λή τις πρω­ι­νές ώρες οπό­τε και θα σημειω­θεί παγε­τός κατά τόπους ισχυ­ρός στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΤΡΙΤΗ 21-12-2021

Τοπι­κές νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και νότια όπου υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να σημειω­θούν λίγες τοπι­κές βροχές.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5, στα πελά­γη 6 και στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή από τα βόρεια εξασθένηση.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά. Τις πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ενώ τις βρα­δι­νές ώρες θα επε­κτα­θεί και στα κεντρι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22-12-2021

Στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας προ­βλέ­πε­ται γενι­κά αίθριος και­ρός και­μό­νο στα ανα­το­λι­κά και νότια, κυρί­ως θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα προ­βλέ­πο­νται παρο­δι­κές νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα να σημειω­θούν λίγες ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν, στα δυτι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο 6 τοπι­κά 7 μπο­φόρ με γρή­γο­ρη εξασθένηση.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, κατά τόπους ισχυ­ρός τις τις πρω­ι­νές ώρες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο