Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυβέρνηση στέλνει στα νησιά ΜΑΤ, «αύρες», μπουλντόζες, φορτηγά και ετοιμάζεται για «πόλεμο»

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στα νησιά του Αιγαί­ου, καθώς η είδη­ση ότι η κυβέρ­νη­ση στέλ­νει το πλοίο «Πήγα­σος» γεμά­το με διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ και «αύρες» έχει κινη­το­ποι­ή­σει τις Επι­τρο­πές Αγώ­να, τους μαζι­κούς φορείς και τους δήμους.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το «Πήγα­σος» μετα­φέ­ρει διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ και τα ειδι­κά οχή­μα­τα εκτό­ξευ­σης νερού («αύρες»), προ­κει­μέ­νου να κατα­στεί­λει τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην μετα­τρο­πή των νησιών σε φυλα­κές προ­σφύ­γων και μεταναστών.

Το «Πήγα­σος» απέ­πλευ­σε από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες κατευ­θύ­νε­ται στη Χίο και αμέ­σως μετά τη Λέσβο, έχο­ντας απε­νερ­γο­ποι­ή­σει το σύστη­μα δορυ­φο­ρι­κού εντο­πι­σμού του.

Ένα άλλο δημο­σί­ευ­μα, αυτή τη φορά από το cyclades24.gr κάνει λόγο για τρο­πο­ποί­η­ση του δρο­μο­λο­γί­ου του Blue star Naxos και προ­σέγ­γι­ση του στο λιμά­νι των Μεστών με σκο­πό τη μετα­φο­ρά δυνά­με­ων καταστολής.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Cyclades24.gr, 10 διμοι­ρί­ες, με περί­που 200 αστυ­νο­μι­κούς των δυνά­με­ων ΜΑΤ, κλού­βες και μηχα­νή­μα­τα εκτό­ξευ­σης νερού (Αία­ντας) βρί­σκο­νται στο πλοίο «BLUE STAR NAXOS», με προ­ο­ρι­σμό τα Μεστά της Χίου.

Επί­σης, με το βρα­δι­νό δρο­μο­λό­γιο του «BLUE STAR NAXOS», μετα­φέ­ρο­νται στη Χίο αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, μαζί με δεκά­δες στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, που ανή­κουν στο Μηχα­νι­κό και το Τεχνικό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες,  ένα σημα­ντι­κό αριθ­μό από χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα, όπως μπουλ­ντό­ζες, εσκα­φείς, φορ­τη­γά, καθώς επί­σης και ένα βαρέ­ου τύπου γερα­νο­φό­ρο όχη­μα, τα οποία ανή­κουν στο δυνα­μι­κό των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, μάλι­στα, στα στε­λέ­χη του Μηχα­νι­κού και του Τεχνι­κού έχει δοθεί ανοι­χτό φύλ­λο πορεί­ας, δεδο­μέ­νου ότι, εξαι­τί­ας των μεγά­λων κινη­το­ποι­ή­σε­ων που έχουν εξαγ­γεί­λει οι κάτοι­κοι, ουδείς γνω­ρί­ζει με βεβαιό­τη­τα εάν θα ξεκι­νή­σουν τελι­κά την Τρί­τη οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής του κλει­στού κέντρου υπο­δο­χής προ­σφύ­γων και πότε θα τελειώσουν.

Από την άλλη οι νησιώ­τες δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να ακυ­ρώ­σουν τους σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης, η οποία θέλει αύριο να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής του πρώ­του κλει­στού κέντρου υπο­δο­χής προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, το οποίο θα δημιουρ­γη­θεί στο νησί της Χίου.

«Να σημάνει εδώ και τώρα ξεσηκωμός»

Με δήλω­σή της η Νίκη Τσι­ρι­γώ­τη, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Μυτι­λή­νης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» καλεί το λαό του νησιού σε ξεση­κω­μό για να απο­τρέ­ψει τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια της κυβέρνησης.

Ανα­φέ­ρει συγκεκριμένα:

«Η κυβέρ­νη­ση γελιέ­ται εάν νομί­ζει ότι με τα ΜΑΤ, τον αυταρ­χι­σμό και τους εκβια­σμούς θα επι­βάλ­λει τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς της.

Καλού­με το λαό του Δήμου Μυτι­λή­νης να είναι σε επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα για να απο­τρέ­ψει τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης στο πλευ­ρό του λαού του Δήμου Δυτι­κής Λέσβου. Να σημά­νει εδώ και τώρα ξεσηκωμός!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο