Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μέση Ανατολή: Πολεμικοί τόνοι και σχέδια για αντίποινα από το Ισραήλ — Με σθεναρή απάντηση προειδοποιεί το Ιράν

Στό­χος του Ισρα­ήλ είναι να πλή­ξει το Ιράν χωρίς να προ­κα­λέ­σει γενι­κευ­μέ­νο πόλε­μο, μετέ­δω­σε το ισραη­λι­νό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Channel 12, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνε­δρί­α­σης του πολε­μι­κού συμ­βου­λί­ου του εβραϊ­κού κράτους.

Παράλ­λη­λα ανα­φέ­ρε­ται ότι το Ισρα­ήλ θέλει να δρά­σει κατά του Ιράν σε συντο­νι­σμό με τις ΗΠΑ.

Το πολε­μι­κό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο συνε­δρί­α­σε για να συζη­τή­σει την απά­ντη­ση του Ισρα­ήλ στην επί­θε­ση του Ιράν.

Σύμ­φω­να με το Channel 12, συζη­τή­θη­καν πολ­λές επι­λο­γές, με καθε­μία από αυτές να είναι μια «επώ­δυ­νη» απά­ντη­ση κατά του Ιράν, η οποία όμως δεν θα πυρο­δο­τή­σει έναν περι­φε­ρεια­κό πόλεμο.

Το πολε­μι­κό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο στο­χεύ­ει επί­σης να επι­λέ­ξει μια απά­ντη­ση στην ιρα­νι­κή επί­θε­ση του Σαβ­βά­του την οποία δεν θα μπλο­κά­ρουν οι ΗΠΑ.

Παράλ­λη­λα, η Wall Street Journal σε δημο­σί­ευ­μά της ανέ­φε­ρε ότι Αμε­ρι­κα­νοί και δυτι­κοί αξιω­μα­τού­χοι ανα­μέ­νουν ότι το Ισρα­ήλ θα απα­ντή­σει γρή­γο­ρα στην επί­θε­ση του Ιράν, πιθα­νό­τα­τα ακό­μη και σήμερα.

Ωστό­σο, οι αξιω­μα­τού­χοι εξέ­φρα­σαν την ελπί­δα ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισρα­ήλ θα κατα­φέ­ρουν να ξεφύ­γουν από αυτόν τον κύκλο έντα­σης, καθώς αμφό­τε­ροι θα μπο­ρέ­σουν να δηλώ­σουν νικη­τές σε βαθ­μό τέτοιο ώστε να τους δοθεί μια έξο­δος για να απο­φύ­γουν περαι­τέ­ρω κλιμάκωση.

Μπρο­στά στο ενδε­χό­με­νο χτύ­πη­μα του Ισρα­ήλ, η Τεχε­ρά­νη προει­δο­ποιεί και αυτή με αντί­ποι­να. Το Ιράν δεν επι­θυ­μεί αύξη­ση των εντά­σε­ων αλλά θα απα­ντή­σει άμε­σα και πιο σθε­να­ρά από ό,τι προη­γου­μέ­νως, αν το Ισρα­ήλ προ­χω­ρή­σει σε αντί­ποι­να, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Χοσε­ΐν Αμι­ραμπ­ντο­λα­χιάν στον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του, σύμ­φω­να με ιρα­νι­κά κρα­τι­κά μέσα ενημέρωσης.

Μπλίνκεν: Η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί «κλιμάκωση» με το Ιράν αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ δεν «επι­διώ­κουν κλι­μά­κω­ση» αλλά θα συνε­χί­σουν να υπε­ρα­σπί­ζο­νται το Ισρα­ήλ μετά την επί­θε­ση του Ιράν κατά του εβραϊ­κού κρά­τους, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίνκεν.

«Δεν επι­διώ­κου­με κλι­μά­κω­ση αλλά θα συνε­χί­σου­με να υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε το Ισρα­ήλ και να προ­στα­τεύ­ου­με τις δυνά­μεις μας στην περιο­χή», τόνι­σε ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας κατά την έναρ­ξη της συνά­ντη­σής του με τον αντι­πρό­ε­δρο της κυβέρ­νη­σης του Ιράκ, Μοχα­μάντ Αλί Ταμίμ.

«Νομί­ζω ότι αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο έδει­ξε ότι το Ισρα­ήλ δεν χρειά­ζε­ται να αμυν­θεί μόνο του όταν είναι θύμα επι­θε­τι­κό­τη­τας…», δήλω­σε, κατα­δι­κά­ζο­ντας την ιρα­νι­κή επί­θε­ση ως «πρω­το­φα­νή σε εύρος και μέγε­θος», η πρώ­τη ευθεία επί­θε­ση από το Ιράν στο Ισραήλ.

Ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ έκα­νε και πάλι λόγο για έντο­νη διπλω­μα­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα «τις τελευ­ταί­ες 36 ώρες, με στό­χο τον συντο­νι­σμό μιας διπλω­μα­τι­κής απά­ντη­σης για να προ­σπα­θή­σει να απο­τρα­πεί η κλι­μά­κω­ση» στην περιο­χή. Ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας συνα­ντή­θη­κε με τους ομο­λό­γους του από την Αίγυ­πτο, την Ιορ­δα­νία, την Τουρ­κία, τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, τη Βρε­τα­νία και τη Γερ­μα­νία, σύμ­φω­να με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευ­ρά του ο Αλί Ταμίμ δήλω­σε ότι η Βαγδά­τη κάλε­σε όλα τα εμπλε­κό­με­να μέρη να δεί­ξουν αυτο­συ­γκρά­τη­ση. «Η κυβέρ­νη­ση του Ιράκ προει­δο­ποιεί ότι η κλι­μά­κω­ση στην περιο­χή θα μετε­ξε­λι­χθεί σε έναν ευρύ­τε­ρο πόλε­μο που θα απει­λή­σει τη διε­θνή ασφά­λεια», τόνισε.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ιράκ Μοχά­μεντ Σία αλ Σου­ντά­νι βρί­σκε­ται σε επί­ση­μη επί­σκε­ψη στις ΗΠΑ και θα γίνει δεκτός στον Λευ­κό Οίκο από τον πρό­ε­δρο Τζο Μπάιντεν

Ρωσία-Ισραήλ: Επικοινωνία μεταξύ υψηλόβαθμών αξιωματούχων σχετικά με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο γραμ­μα­τέ­ας του ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας Νικο­λάι Πάτρου­σεφ επι­κοι­νώ­νη­σε σήμε­ρα με τον επι­κε­φα­λής του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Ισρα­ήλ Τσά­χι Χανέγκ­μπι για να συζη­τή­σουν σχε­τι­κά με την κλι­μά­κω­ση των εντά­σε­ων στη Μέση Ανα­το­λή, όπως μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Reuters επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό Interfax.

Μετα­ξύ άλλων, ο Νικο­λάι Πάτρου­σεφ υπο­γράμ­μι­σε πως όλες οι πλευ­ρές πρέ­πει να επι­δεί­ξουν αυτο­συ­γκρά­τη­ση ώστε να απο­τρέ­ψουν περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της σύγκρουσης.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, το Κρεμ­λί­νο εξέ­φρα­σε έντο­νη ανη­συ­χία για την κλι­μά­κω­ση των εντά­σε­ων στη Μέση Ανα­το­λή μετά την μαζι­κή επί­θε­ση με drones και πυραύ­λους που εξα­πέ­λυ­σε το Ιράν ενα­ντί­ον του Ισραήλ.

 

Οι Χαλα­σο­χώ­ρη­δες, Μια πολι­τι­κή σάτι­ρα του Αλέ­ξαν­δρου Παπαδιαμάντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο