Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του Banksy θα παρουσιαστεί στο Σόχο του Λονδίνου

Η έκθε­ση «The Art of Banksy» με περισ­σό­τε­ρες από 150 δημιουρ­γί­ες του ανώ­νυ­μου καλ­λι­τέ­χνη της street art από το Μπρί­στολ εγκαι­νιά­ζε­ται στις 11 Απρι­λί­ου, σύμ­φω­να με το BBC και άλλα ΜΜΕ. Στα έργα περι­λαμ­βά­νο­νται το «Dismaland» και πιο πρό­σφα­τα για τον συνε­χι­ζό­με­νο πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η έκθε­ση, η οποία δεν είναι εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη από τον καλ­λι­τέ­χνη έχει παρου­σια­στεί σε όλο τον κόσμο στο Ώκλαντ, τη Βοστώ­νη, το Σικά­γο, το Γκέ­τε­μποργκ, το Μαϊ­ά­μι, το Σαν Φραν­σί­σκο, το Σίδνεϊ, το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον.

Ο Michel Boersma, επι­με­λη­τής και παρα­γω­γός της έκθε­σης, δήλω­σε: «Ποια θα μπο­ρού­σε να είναι η καλύ­τε­ρη τοπο­θε­σία για μια έκθε­ση με έργα του Banksy από το δικό του μπο­έμ κέντρο του Λον­δί­νου, το Soho;».
«Ανυ­πο­μο­νού­με να μοι­ρα­στού­με όλα όσα έχου­με σχε­διά­σει για τη νέα μας στέ­γη» σημείωσε.

Οι διορ­γα­νω­τές της διευ­κρί­νι­σαν ότι θα ανα­δεί­ξουν νέα έργα του καλ­λι­τέ­χνη και περισ­σό­τε­ρα οπτι­κο­α­κου­στι­κά στοι­χεία. Τα έργα «Flower Thrower», «Girl With Balloon» και για πρώ­τη φορά το «Mona Lisa» του 2022 θα φιλο­ξε­νη­θούν στον νέο χώρο στο Soho.

ℹ️  Ο Banksy Βρε­τα­νός καλ­λι­τέ­χνης του γκρα­φί­τι και σκη­νο­θέ­της ται­νιών, ανε­πι­βε­βαί­ω­της ακό­μα ταυ­τό­τη­τας, με έργα συνή­θως σατι­ρι­κά, σχο­λιά­ζο­ντας _με αγγλι­κό τρό­πο ζητή­μα­τα πολι­τι­κής και κουλ­τού­ρας, με μαύ­ρο χιού­μορ και με μια ιδιαί­τε­ρη τεχνι­κή στέν­σιλ, σε δρό­μους, τοί­χους γέφυ­ρες πόλε­ων κλπ. σε όλο τον κόσμο. Ειδι­κοί έχουν σημειώ­σει, ότι το στυλ του είναι παρό­μοιο με του Blek le Rat (Γάλ­λος καλ­λι­τέ­χνης στο Παρί­σι _ ένας από τους πρώ­τους, που έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως ο «πατέ­ρας του γκρά­φι­τι με στέν­σιλ») αλλά ο ίδιος ισχυ­ρί­ζε­ται πως έχει εμπνευ­στεί από τον “3D”, έναν καλ­λι­τέ­χνη, που στη συνέ­χεια έγι­νε ένα από τα ιδρυ­τι­κά μέλη του αγγλι­κού μου­σι­κού συγκρο­τή­μα­τος Massive Attack. Ο Banksy αρνεί­ται την πώλη­ση φωτο­γρα­φιών ή ανα­πα­ρα­γω­γών των έργων του, αν και δημο­πρά­τες τέχνης έχουν απο­πει­ρα­θεί να που­λή­σουν μερι­κά από τα γκρα­φί­τι αφή­νο­ντας το πρό­βλη­μα της αφαί­ρε­σης τους από την αρχι­κή τοπο­θε­σία στον πλειο­δό­τη της δημο­πρα­σί­ας. Η πρώ­τη ται­νία του Banksy “Exit through the Gift Shop” (ελλη­νι­κά “Η Τέχνη στο δρό­μο”) το 2011 προ­τά­θη­κε για το βρα­βείο καλύ­τε­ρου ντο­κι­μα­ντέρ και το 2014 βρα­βεύ­τη­κε ως πρό­σω­πο της χρο­νιάς στα Webby Awards, έκα­νε την εμφά­νι­ση της το 2010 στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου Σάντανς (λαμ­βά­νει χώρα ετη­σί­ως στη Γιού­τα,  ως ανε­ξάρ­τη­το κάθε Ιανουά­ριου σε Παρκ Σίτι, Σολτ Λέικ Σίτι, Όγκ­ντεν και στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Σάντανς)

To όνο­μα καθώς και η ταυ­τό­τη­τα του Banksy παρα­μέ­νουν άγνω­στα, ωστό­σο έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2008 από την εφη­με­ρί­δα Mail on Sunday απο­κά­λυ­ψε, πως πρό­κει­ται για τον Robin Gunningham, έναν παλιό μαθη­τή του δημό­σιου, καθο­λι­κού σχο­λεί­ου Bristol. Η πρό­τα­ση αυτή ενι­σχύ­θη­κε το 2016 σύμ­φω­να με μια μελέ­τη με θέμα τις τοπο­θε­σί­ες, που έχουν εντο­πι­σθεί έργα του Banksy και δια­πι­στώ­νε­ται πως η συχνό­τη­τα εμφά­νι­σης των έργων του συσχε­τί­ζε­ται με τις γνω­στές κινή­σεις του Gunningham.
Υπάρ­χουν, επί­σης, εικα­σί­ες, που υπο­στη­ρί­ζουν ότι ο Banksy είναι γυναί­κα ή μια ομά­δα επτά καλ­λι­τε­χνών, ενώ το 2014 κυκλο­φό­ρη­σε η φήμη, ότι ο Banksy συνε­λή­φθη και η ταυ­τό­τη­τα του απο­κα­λύ­φθη­κε προ­κα­λώ­ντας σύγ­χυ­ση στον κόσμο του δια­δι­κτύ­ου, ενώ έχει δεχθεί οξεία κρι­τι­κή κατη­γο­ρού­με­νος πολ­λα­πλές φορές για βαν­δα­λι­σμό και αντι­γρα­φή άλλων καλ­λι­τε­χνών. Υπάρ­χει επί­σης εικα­σία ότι ο Ελβε­τός καλ­λι­τέ­χνης Maître de Casson μπο­ρεί να είναι Banksy (ο οποί­ος όμως το αρνεί­ται στον ιστό­το­πό του).

Επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα

Φωτο­γρα­φι­κό υλικό

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο