Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΝΑΤΟποίηση της Αλεξανδρούπολης και ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, ή αλλιώς «Σού­δα του Βορ­ρά», έχει ανα­δει­χτεί σε κρί­σι­μο στρα­τιω­τι­κό — μετα­φο­ρι­κό και ενερ­γεια­κό κόμ­βο για τις ανά­γκες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ. Το λιμά­νι, το αερο­δρό­μιο, το οδι­κό και το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο, τα γύρω στρα­τό­πε­δα, όλα αξιο­ποιού­νται στο έπα­κρο προ­κει­μέ­νου εκα­το­ντά­δες άρμα­τα μάχης, ελι­κό­πτε­ρα, στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα και άλλο πολε­μι­κό υλι­κό να προ­ω­θού­νται στο μέτω­πο της Ουκρα­νί­ας και στη μεθό­ριο με τη Ρωσία. Μάλι­στα, τμή­μα­τα του οπλι­σμού που ξεφόρ­τω­σαν τους προη­γού­με­νους μήνες αμε­ρι­κα­νι­κά μετα­γω­γι­κά, απο­κα­λύ­φθη­κε ότι έφτα­σαν μέσω Αλε­ξαν­δρού­πο­λης ακό­μα και στα χέρια της κυβέρ­νη­σης του Κιέβου.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έχει συμ­βά­λει για να μετα­τρα­πεί η πόλη σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο πολέ­μου, με τους τερά­στιους κιν­δύ­νους που συνε­πά­γε­ται αυτό για την ασφά­λεια του λαού της περιο­χής, καθώς παράλ­λη­λα γίνε­ται μαγνή­της επι­θέ­σε­ων των αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων. Την ανη­συ­χία αυτή προ­σπα­θούν να σκε­πά­σουν και να δια­σκε­δά­σουν τοπι­κά κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, επι­χει­ρη­μα­τι­κοί παρά­γο­ντες και διά­φο­ρα παπα­γα­λά­κια, δια­φη­μί­ζο­ντας τα οικο­νο­μι­κά κυρί­ως «οφέ­λη» από την παρου­σία χιλιά­δων Αμε­ρι­κα­νών κατά δια­στή­μα­τα στην πόλη.

Την ίδια ανη­συ­χία όμως «οσφραί­νε­ται» και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος προ­σπα­θεί να βγά­λει την ουρά του απέ­ξω, ενώ είχε καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στη μετα­τρο­πή της πόλης σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ.

Χωρίς λοι­πόν να αρνεί­ται τον ΝΑΤΟι­κό χαρα­κτή­ρα του λιμα­νιού, επι­χει­ρεί να τον εξω­ρα­ΐ­σει και να πεί­σει τον λαό της περιο­χής ότι υπάρ­χει …λιγό­τε­ρο επι­κίν­δυ­νη χρή­ση του στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των Ευρω­α­τλα­ντι­κών. Με σει­ρά άρθρων στον Τύπο, στε­λέ­χη του επι­χει­ρη­μα­το­λο­γούν ότι το δικό τους σχέ­διο ήταν «δια­φο­ρε­τι­κό» από αυτό της ΝΔ, ότι έδι­νε προ­τε­ραιό­τη­τα στον εμπο­ρι­κό — δια­με­τα­κο­μι­στι­κό ρόλο του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και δευ­τε­ρευό­ντως στον στρα­τιω­τι­κό — ΝΑΤΟι­κό και άλλα παρό­μοια. Στο διά ταύ­τα, υπε­ρα­σπί­ζε­ται την «ανά­δει­ξη της περιο­χής σε δια­με­τα­κο­μι­στι­κό και ενερ­γεια­κό κόμ­βο στα­θε­ρό­τη­τας, ανά­πτυ­ξης και ασφά­λειας», που δεν έχει βέβαια καμιά δια­φο­ρά απ’ όσα λέει σήμε­ρα η ΝΔ για την Αλεξανδρούπολη.

Για να θυμού­νται οι παλιό­τε­ροι και να μαθαί­νουν οι νεό­τε­ροι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει φαρ­διά — πλα­τιά την υπο­γρα­φή του στη ΝΑΤΟ­ποί­η­ση του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και στην ενσω­μά­τω­σή του στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια των ΗΠΑ, που απο­τε­λούν πεδίο σύγκρου­σης με τη Ρωσία και άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. Το 2017, ως κυβέρ­νη­ση, ο ΣΥΡΙΖΑ δια­φή­μι­ζε από το «περι­φε­ρεια­κό ανα­πτυ­ξια­κό συνέ­δριο» στην πόλη τα «προσ­δο­κώ­με­να οφέ­λη» από τη μετα­τρο­πή του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε «Σού­δα του Βορ­ρά», όπως και από την παρά­δο­ση στους Αμε­ρι­κα­νούς και το ΝΑΤΟ του στρα­το­πέ­δου του Πετρο­χω­ρί­ου στην Ξάν­θη, του στρα­το­πέ­δου «Γιαν­νού­λη» στον Εβρο και άλλων στρα­τη­γι­κών υποδομών.

Αυτά ήταν τα «προ­ε­όρ­τια» του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» που ξεκί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρ­νη­ση Τραμπ. Στην ατζέ­ντα του περι­λαμ­βά­νο­νταν εξαρ­χής η ανα­βάθ­μι­ση της βάσης της Σού­δας, η αξιο­ποί­η­ση του Αρα­ξου, η δημιουρ­γία νέων βάσε­ων σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και Λάρι­σα, η στάθ­μευ­ση αμε­ρι­κα­νι­κών ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο, ενώ ρυθ­μί­ζο­νταν και μια σει­ρά από άλλα ζητή­μα­τα για την αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στη χώρα μας.

Επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, το 2017, ο τότε πρέ­σβης των ΗΠΑ, Τζ. Πάιατ, επι­σκε­πτό­με­νος την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, ζήτη­σε να παρα­μεί­νει το λιμά­νι μακριά από τα χέρια αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων λέγο­ντας: «Το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης είναι στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για τις ΗΠΑ. Θέλου­με να δια­δρα­μα­τί­σει έναν μεγα­λύ­τε­ρο ρόλο». Παρά το γεγο­νός ότι η κυβέρ­νη­ση κρα­τού­σε εφτα­σφρά­γι­στο μυστι­κό τις παρα­σκη­νια­κές συνεν­νο­ή­σεις με τους Αμε­ρι­κα­νούς κατά την επί­σκε­ψη Τσί­πρα στις ΗΠΑ, ο υπουρ­γός Αμυ­νας, Π. Καμ­μέ­νος, απο­κά­λυ­ψε σε ανύ­πο­πτο χρό­νο ότι τις μέρες εκεί­νες γινό­ταν «συζή­τη­ση» για ένα «κέντρο εκπαί­δευ­σης και συντή­ρη­σης ελι­κο­πτέ­ρων», που μπο­ρεί να εγκα­τα­στα­θεί σε «αρκε­τές περιο­χές της Ελλάδας».

Ακό­μα πιο απο­κα­λυ­πτι­κές ήταν οι δηλώ­σεις Καμ­μέ­νου έναν χρό­νο μετά, κατά τη συνά­ντη­ση με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του, Τζ. Μάτις, όπου συζή­τη­σαν θέμα­τα στρα­τιω­τι­κής «συνερ­γα­σί­ας», με τον τότε υπουρ­γό Αμυ­νας να δηλώ­νει ότι είναι σημα­ντι­κή για την Ελλά­δα «η ανά­πτυ­ξη αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων (…) σε πιο μόνι­μη βάση, όχι μόνο στη Σού­δα, αλλά και στη Λάρι­σα, το Βόλο, την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και — για­τί όχι — στο μέλ­λον στην Κάρ­πα­θο». Δηλα­δή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έστρω­σε μόνο τον δρό­μο για να γίνουν η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και άλλες περιο­χές πολε­μι­κά ορμη­τή­ρια του ΝΑΤΟ, αλλά άφη­σε πίσω και …τρο­φή για σκέ­ψη, ρίχνο­ντας στο τρα­πέ­ζι και άλλες τοπο­θε­σί­ες, που θα μπο­ρού­σαν να αξιο­ποι­η­θούν μελ­λο­ντι­κά από τις ΗΠΑ για στρα­τιω­τι­κούς σκοπούς.

Σε κάθε περί­πτω­ση, πριν παρα­δώ­σει την κυβερ­νη­τι­κή σκυ­τά­λη στη ΝΔ, η οποία απο­γεί­ω­σε κυριο­λε­κτι­κά την εμπλο­κή στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια μέσω και της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη χαρά να δει τα ευρω­α­τλα­ντι­κά του ορά­μα­τα να ευο­δώ­νο­νται. Το 2017, για παρά­δειγ­μα, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για τη μετα­φο­ρά στρα­τευ­μά­των και οχη­μά­των στο πλαί­σιο της ΝΑΤΟι­κής άσκη­σης «Noble Jump», αλλά και ως βάση για τη μετα­φο­ρά ΝΑΤΟι­κών ελι­κο­πτέ­ρων, κατά την άσκη­ση για την ταχεία μετα­φο­ρά «ενι­σχύ­σε­ων» σε κάποιο προ­ω­θη­μέ­νο θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων του ευρω­παϊ­κού «μετώ­που», με την «κάν­νη» να δεί­χνει στα­θε­ρά τη Ρωσία.

Το 2017 επί­σης, προ­σγειώ­θη­καν για πρώ­τη φορά στο αερο­δρό­μιο «Δημό­κρι­τος» αμε­ρι­κα­νι­κά ελι­κό­πτε­ρα. Ενώ τον Μάη του 2018, εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και μάχι­μα τμή­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού συμ­με­τεί­χαν μέσω Αλε­ξαν­δρού­πο­λης στην άσκη­ση «Saber Guardian 2019» σε Βουλ­γα­ρία, Ρου­μα­νία, Ουγ­γα­ρία, υπό την «ομπρέ­λα» της ευρύ­τε­ρης επι­χεί­ρη­σης του ΝΑΤΟ «Atlantic Resolve», που μετά την ενσω­μά­τω­ση της Κρι­μαί­ας στη Ρωσία το 2014 συγκε­ντρώ­νει και παρα­τάσ­σει δυνά­μεις σε Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.

Αυτά είναι τα …ευρω­α­τλα­ντι­κά «έργα και ημέ­ρες» του ΣΥΡΙΖΑ με επί­κε­ντρο την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Και είναι βέβαιο ότι τα ανα­πο­λεί και τα υπεν­θυ­μί­ζει με κάθε ευκαι­ρία στους ΝΑΤΟι­κούς συμ­μά­χους, για να μην ξεχνά­νε ποιος έβα­λε πλά­τη για το σημε­ρι­νό ξεσά­λω­μα, αλλά και για να δηλώ­σει πάντα δια­θέ­σι­μος να πιά­σει ξανά το νήμα ως αξιό­πι­στη ΝΑΤΟι­κή κυβέρ­νη­ση από εκεί που θα το αφή­σει η ΝΔ.

Δ. Μ.
Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το Ριζο­σπά­στη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο