Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρόταση της Χαμάς στο Ισραήλ για εκεχειρία

Το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς υπέ­βα­λε στους μεσο­λα­βη­τές στις έμμε­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το Ισρα­ήλ αντι­πρό­τα­ση για τη σύνα­ψη συμ­φω­νί­ας προ­κει­μέ­νου να κηρυ­χθεί κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας και να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι ισραη­λι­νοί όμη­ροι με αντάλ­λαγ­μα την απο­φυ­λά­κι­ση παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων, ανέ­φε­ρε χθες Κυρια­κή στην ψηφια­κή της έκδο­ση η Haaretz.

Προ­βλέ­πει την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων και κρα­τού­με­νων έπει­τα από κατά­παυ­ση του πυρός διάρ­κειας 42 ημε­ρών, κατά την ισραη­λι­νή εφη­με­ρί­δα, που επι­κα­λέ­στη­κε παλαι­στι­νια­κές και αρα­βι­κές πηγές της.

Η Χαμάς φέρε­ται να απέρ­ρι­ψε πρό­τα­ση των ΗΠΑ που προ­έ­βλε­πε την απε­λευ­θέ­ρω­ση 40 ομή­ρων και σε αντάλ­λαγ­μα 900 παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων κατά τη διάρ­κεια ανα­κω­χής έξι εβδομάδων.

Σύμ­φω­να με τη Χαα­ρέτς, η Χαμάς αντι­προ­τεί­νει ο ισραη­λι­νός στρα­τός να στα­μα­τή­σει τις επι­χει­ρή­σεις σε πρώ­τη φάση για έξι εβδο­μά­δες και να απο­συρ­θεί από αστι­κά κέντρα. Ακό­μη, θέλει να δει επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας. Την περί­ο­δο αυτή, το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα θα ανα­ζη­τή­σει τους ομή­ρους και θα επα­λη­θεύ­σει την κατά­στα­σή τους.

Στη δεύ­τε­ρη φάση, ο ισραη­λι­νός στρα­τός θα απο­συρ­θεί από όλη τη Λωρί­δα της Γάζας και μόνο τότε θα αρχί­σει η ανταλ­λα­γή ομή­ρων με φυλα­κι­σμέ­νους. Για κάθε ισραη­λι­νό άμα­χο, θα πρέ­πει να αφή­νο­νται ελεύ­θε­ροι 30 παλαι­στί­νιοι κρα­τού­με­νοι και για κάθε μέλος του στρα­τού 50, ανά­με­σά τους κάπου 30 που εκτί­ουν ποι­νές ισό­βιας κάθειρ­ξης, κατά την πρόταση.

Οι όμη­ροι που είναι νεκροί ‑άμα­χοι και στρα­τιω­τι­κοί- θα παρα­δο­θούν στις ισραη­λι­νές αρχές στην τρί­τη και τελευ­ταία φάση, αφού αρθεί η πολιορ­κία της Λωρί­δας της Γάζας κι αρχί­σει η ανοι­κο­δό­μη­ση, πάντα κατά την αντι­πρό­τα­ση της Χαμάς.

Οι ισραη­λι­νές αρχές λογα­ριά­ζουν πως στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο κρα­τού­νται ζωντα­νοί λίγοι λιγό­τε­ροι από εκα­τό όμη­ροι, ενώ άλλοι του­λά­χι­στον 34 είναι νεκροί.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δέχε­ται ασφυ­κτι­κή πίε­ση από μέλη της κυβέρ­νη­σής του που ανή­κουν στην άκρα δεξιά να μην κάνει υπερ­βο­λι­κές, κατ’ αυτούς, παρα­χω­ρή­σεις στη Χαμάς και να προ­χω­ρή­σει σε ευρεί­ας κλί­μα­κας χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα, παρά τις διε­θνείς πιέ­σεις να ακυ­ρω­θεί η επι­χεί­ρη­ση αυτή. Η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση εννο­εί να συνε­χί­σει τον πόλε­μο αφού τερ­μα­τι­στεί ενδε­χό­με­νη εκε­χει­ρία για να «αφα­νί­σει» τη Χαμάς, κίνη­μα στην εξου­σία στη Λωρί­δα της Γάζας από το 2007.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο