Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε κράτη που υιοθέτησαν το πλαφόν

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα διά­ταγ­μα με το οποίο απα­γο­ρεύ­ει τις εξα­γω­γές πετρε­λαί­ου και παρα­γώ­γων του σε κρά­τη που υιο­θέ­τη­σαν το πλα­φόν στην τιμή — το οποίο επέ­βα­λαν η G7, η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και η Αυστραλία.

Το μέτρο θα ισχύ­σει από την 1η Φεβρουα­ρί­ου μέχρι την 1η Ιου­λί­ου 2023.

Το έλλειμ­μα στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Ρωσί­ας το 2023 μπο­ρεί να είναι μεγα­λύ­τε­ρο από το προ­βλε­πό­με­νο 2%, καθώς το πλα­φόν στην τιμή του ρωσι­κού πετρε­λαί­ου ανα­μέ­νε­ται να συρ­ρι­κνώ­σει τα έσο­δα από τις εξα­γω­γές, είχε δηλώ­σει νωρί­τε­ρα ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Αντόν Σιλουάνοφ.

Στις 9 Δεκεμ­βρί­ου, ο πρό­ε­δρος Πού­τιν είχε χαρα­κτη­ρί­σει «ανό­η­τη» την επι­βο­λή πλα­φόν, λέγο­ντας πως το ανώ­τα­το όριο των 60 δολα­ρί­ων το βαρέ­λι αντα­πο­κρί­νε­ται στην τιμή στην οποία που­λά ήδη η Ρωσία.

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, η Μόσχα γνω­στο­ποί­η­σε ότι η επι­βο­λή πλα­φόν ενδέ­χε­ται να την οδη­γή­σει σε από­φα­ση για μεί­ω­ση της παρα­γω­γής πετρε­λαί­ου κατά 5%-7% στις αρχές της επό­με­νης χρονιάς.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο