Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η χυδαιότητα έπιασε πάτο — Φλωρίδης: «Είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπαζώματα»

Μόνο οργή προ­κά­λε­σε η ομι­λία του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης, Γ. Φλω­ρί­δη στην Βου­λή κατά την συζή­τη­ση της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας, δεί­χνο­ντας τον πανι­κό της κυβέρ­νη­σης στην προ­σπά­θεια να συγκα­λύ­ψει τις τερά­στιες πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες της για το έγκλη­μα των Τεμπών.

Έτσι, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας απα­ρά­δε­κτη και προ­σβλη­τι­κή φρα­σε­ο­λο­γία, ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης απευ­θυ­νό­με­νος στην αντι­πο­λί­τευ­ση είπε ότι «είναι για τα μπά­ζα», όσοι καταγ­γέλ­λουν το μπά­ζω­μα του χώρου του εγκλήματος.

Ο Γ. Φλω­ρί­δης συνέ­χι­σε με ειρω­νεί­ες, λέγο­ντας: «Μπα­ζώ­θη­κε λέει ο χώρος, για φαντά­σου. Ω, τι χώμα­τα είναι αυτά;».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το μπά­ζω­μα του χώρου έχει καταγ­γελ­θεί σφο­δρά και από τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των του εγκλή­μα­τος, ενώ ενδει­κτι­κό είναι ότι η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία έκλει­σε άρον άρον την εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή προ­τού διε­ρευ­νη­θεί το ζήτη­μα του μπα­ζώ­μα­τος, ενώ αρνή­θη­κε και την κλή­τευ­ση οποιου­δή­πο­τε σχε­τι­κού μάρτυρα.

Την ίδια ώρα, σαν να μην έφτα­ναν τα παρα­πά­νω, που απο­τε­λούν και ύβρη προς τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, αλλά και τα ίδια τα θύμα­τα, ο υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης επι­στρά­τευ­σε την απα­ρά­δε­κτη και ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων, κάνο­ντας λόγο για «αρι­στε­ρό­στρο­φο φασισμό».

Παρ’ όλα αυτά δεν έδω­σε καμία ουσια­στι­κή απά­ντη­ση για τα δημο­σιεύ­μα­τα που μιλούν παρα­ποι­η­μέ­νες συνο­μι­λί­ες της ώρας της τρα­γω­δί­ας, αλλά ούτε και για το μπάζωμα.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο