Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η 31η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ είναι γεγονός!

31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ είναι γεγο­νός! Χιλιά­δες νέοι και νέες βρί­σκο­νται στις Νηές Μαγνη­σί­ας. Για να ακου­στεί δυνα­τά το μήνυ­μα: “Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Έτσι γρά­φε­ται η Ιστο­ρία!”.

Για να στα­λεί μαζι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και κοι­νής πάλης των λαών. Για να στα­λεί δυνα­τό μήνυ­μα διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, από τη Θεσ­σα­λία, μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο όλων των σχε­δί­ων εμπλο­κής της χώρας μας στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις που διε­ξά­γο­νται και προετοιμάζονται. 

Και LIVE: Η ιστο­σε­λί­δα του «Οδη­γη­τή», odigitis.gr, προ­σφέ­ρει λύση σε όσους και όσες δεν κατα­φέ­ρουν να βρε­θούν στην 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ! Από σήμε­ρα και μέχρι την απο­χώ­ρη­ση των κατα­σκη­νω­τών θα μετα­δί­δε­ται λεπτό προς λεπτό μέσω live twitter feed κάθε στιγ­μιό­τυ­πο. Οι χρή­στες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να βλέ­πουν σε ζωντα­νό χρό­νο ρεπορ­τάζ, φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο από τις αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές δρά­σεις, τις συζη­τή­σεις, τις συναυ­λί­ες, τις επι­σκέ­ψεις στο Τρί­κε­ρι και φυσι­κά ζωντα­νή αντα­πό­κρι­ση της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης του Σαββάτου. 

Και σε συνεχή ροή ο 902 

30 χρό­νια τώρα οι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές κατα­σκη­νώ­σεις της ΚΝΕ γρά­φουν τη δική τους ιστο­ρία, κατα­κτώ­ντας ξεχω­ρι­στή θέση στον αγώ­να του λαού ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ενά­ντια στις βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, που πλη­θαί­νουν σε όλη τη χώρα με ευθύ­νη όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερνήσεων. 

Δείτε “Ατέχνως”: 31η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ 

Η κατα­σκή­νω­ση στή­θη­κε σε έναν πανέ­μορ­φο χώρο, έναν παρα­θα­λάσ­σιο οικι­σμό που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 40 λεπτών από τον Βόλο, νοτιο­δυ­τι­κά του Παγα­ση­τι­κού Κόλ­που, σε πολύ κοντι­νή από­στα­ση από το νησά­κι Τρίκερι. 

Επι­πλέ­ον, στην 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ συμ­με­τέ­χουν με αντι­προ­σω­πεί­ες τους 8 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από χώρες της Ευρώπης.

Μέτω­πο Νεο­λαί­ας του Κόμ­μα­τος Εργα­σί­ας Αυστρίας
Κολε­κτί­βες Νέων Κομ­μου­νι­στών από την Ισπανία
Μέτω­πο Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας από την Ιταλία
Κίνη­μα Νέων Κομ­μου­νι­στών από την Ολλανδία
Επα­να­στα­τι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας (μπολ­σε­βί­κοι) από τη Ρωσία
Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας από τη Σερβία
Σου­η­δι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Νεολαία
Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρκίας

E‑mail: [email protected]
Τηλ: 210 2592513, 210 2592514

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο