Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Amazon προχωρά σε χιλιάδες απολύσεις

Η Amazon επι­βε­βαί­ω­σε χθες Πέμ­πτη πως έχει πράγ­μα­τι αρχί­σει απο­λύ­σεις μέρους του προ­σω­πι­κού της για να αντι­με­τω­πί­σει την οικο­νο­μι­κή κρί­ση, έπει­τα από πολυ­ή­με­ρη φημο­λο­γία περί αυτού στον κολοσ­σό του ηλε­κτρο­νι­κού εμπορίου.

«Η οικο­νο­μία παρα­μέ­νει σε περι­πλεγ­μέ­νη κατά­στα­ση και κάνα­με προ­σλή­ψεις με ταχείς ρυθ­μούς τα τελευ­ταία χρό­νια», τόνι­σε ο Άντι Τζά­σι, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του αμε­ρι­κα­νι­κού ομί­λου, σε εσω­τε­ρι­κό σημεί­ω­μά του προς τους εργα­ζό­με­νους που αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο της Άμαζον.

Σύμ­φω­να με αρκε­τά αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, η πλατ­φόρ­μα και οι διά­φο­ρες θυγα­τρι­κές της θα απο­λύ­σουν συνο­λι­κά κάπου 10.000 εργαζόμενους.

Ο κ. Τζά­σι δεν επι­βε­βαί­ω­σε τον αριθ­μό αυτόν. Διευ­κρί­νι­σε πάντως πως η δια­δι­κα­σία άρχι­σε προ­χθές Τετάρ­τη και θα διαρ­κέ­σει ως τις αρχές της επό­με­νης χρονιάς.

Οι πρώ­τες ομά­δες που αφο­ρούν οι περι­κο­πές θέσε­ων είναι αυτές με αντι­κεί­με­νο ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές της πλατ­φόρ­μας (π.χ. τις συσκευ­ές ανά­γνω­σης βιβλί­ων Kindle). Θα επη­ρε­α­στούν επί­σης κατα­στή­μα­τα και οι απο­θή­κες της μάρκας.

«Θα υπάρ­ξουν περισ­σό­τε­ρες μειώ­σεις θέσε­ων στο μέτρο που οι υπεύ­θυ­νοι κάνουν προ­σαρ­μο­γές. Οι εργα­ζό­με­νοι θα ενη­με­ρω­θούν για τις απο­φά­σεις αυτές και τα τμή­μα­τα που αφο­ρούν στις αρχές του 2023», διευ­κρί­νι­σε ο διευ­θύ­νων σύμβουλος.

Η μεί­ω­ση του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού της Άμα­ζον κατά 10.000 υπαλ­λή­λους θα σημά­νει μεί­ω­ση κατά κάτι λιγό­τε­ρο από 1% του τρέ­χο­ντος μισθο­λο­γι­κού της κόστους. Η εται­ρεία απα­σχο­λού­σε 1,54 εκατ. εργα­ζό­με­νους σε παγκό­σμια κλί­μα­κα στα τέλη Σεπτεμ­βρί­ου, χωρίς να λογα­ριά­ζο­νται οι επο­χι­κοί εργα­ζό­με­νοι, οι οποί­οι στρα­το­λο­γού­νται σε περιό­δους αυξη­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας, όπως κατά την περί­ο­δο των εορ­τών του τέλους του έτους.

Η εται­ρεία ανα­κοί­νω­σε πριν από δύο εβδο­μά­δες πάγω­μα των προ­σλή­ψε­ων στα γρα­φεία της. Οι υπάλ­λη­λοί της είχαν ήδη μειω­θεί σε σύγκρι­ση με τις αρχές της χρο­νιάς, όταν απα­σχο­λού­σε 1,62 εκατ. ανθρώ­πους με συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου ή προσωρινά.

Η Άμα­ζον έκα­νε μαζι­κές προ­σλή­ψεις κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας, λόγω της έκρη­ξης της ζήτη­σης, διπλα­σιά­ζο­ντας το προ­σω­πι­κό της από τις αρχές του 2020 ως τις αρχές του 2022.

Όμως ο γίγα­ντας της λια­νι­κής και της δια­νο­μής είδε τα καθα­ρά κέρ­δη του να συρ­ρι­κνώ­νο­νται κατά 9% σε ετή­σια βάση το τρί­το τρί­μη­νο. Και το τρέ­χον, που περι­λαμ­βά­νει την κρί­σι­μη περί­ο­δο των εορ­τών, η Άμα­ζον ανα­μέ­νει αναι­μι­κή αύξη­σή τους σε σύγκρι­ση με τα στά­νταρ του, η οποία προ­βλέ­πει να κυμαν­θεί από 2 ως 8% σε ετή­σια βάση.

Αρκε­τές άλλες εται­ρεί­ες του κλά­δου της τεχνο­λο­γί­ας,  ανα­κοί­νω­σαν πρό­σφα­τα πως προ­χω­ρούν σε απο­λύ­σεις, ιδί­ως οι Meta (Facebook, Instagram), Twitter, Stripe και Lyft.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο