Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο «Άνεσις»: Ο «Θείος Βάνιας»

Το ιστο­ρι­κό και παγκό­σμια ανα­γνω­ρι­σμέ­νο για τη δρα­μα­τουρ­γι­κή του αξία έργο του Τσέ­χοφ «Θεί­ος Βάνιας» ανε­βαί­νει από τις 14 Νοέμ­βρη, κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη, στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο «Άνε­σις» (Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπε­λό­κη­ποι, Τηλ. 2107488881–2), σε σκη­νο­θε­σία Δημο­σθέ­νη Παπα­δό­που­λου, ο οποί­ος επι­στρέ­φει στη σκη­νή και με την ιδιό­τη­τα του ηθο­ποιού μετά από απου­σία επτά χρό­νων, δίπλα στη Θάλεια Ματί­κα και τον Βασί­λη Μπι­σμπί­κη. Τη μετά­φρα­ση και τη δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία υπο­γρά­φει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Στα 1861, στη Ρωσία του τσά­ρου, προ­ω­θεί­ται μια σει­ρά μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων για την τυπι­κή κατάρ­γη­ση της δου­λεί­ας, ενώ η επαρ­χία συν­θλί­βε­ται από τις επι­δη­μί­ες, τη φτώ­χεια και την παντε­λή έλλει­ψη κάθε βασι­κής υπο­δο­μής. Γέν­νη­μα των συν­θη­κών και προ­πο­μπός των ιδε­ών που αργό­τε­ρα θα εκφρα­στούν μέσω της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, είναι ο «Βάνια». Η δια­χεί­ρι­ση ενός οικο­γε­νεια­κού κτή­μα­τος, ιδιο­κτη­σί­ας του γαμπρού του Βάνια, για τον οποίο ο τελευ­ταί­ος εργά­ζε­ται με πίστη και προ­σή­λω­ση, απο­τε­λεί τον πυρή­να γύρω από τον οποίο ανα­πτύσ­σε­ται μια ιστο­ρία για τα ορά­μα­τα, τις ιδέ­ες, τα πάθη και τις ανθρώ­πι­νες σχέσεις.

ΒΑΝΙΑΣ: (…) Θά ‘θελα να μπο­ρού­σα να δια­γρά­ψω το παρελ­θόν. Να ξυπνή­σω ένα πρωί, να έχει ήλιο και ησυ­χία και ν’ αρχί­σω μια και­νούρ­για ζωή. Να μην υπάρ­χει παρελ­θόν. Ν’ αρχί­σω απ’ την αρχή. Αλλά πώς ν’ αρχί­σω; Με τι ν’ αρχί­σω; (Μετά­φρα­ση Δημο­σθέ­νης Παπαδόπουλος).

Σκη­νι­κά: Σταύ­ρος Λίτι­νας. Κοστού­μια: Ηλέ­νια Δου­λα­δί­ρη. Παί­ζουν: Δημο­σθέ­νης Παπα­δό­που­λος, Θάλεια Ματί­κα, Βασί­λης Μπι­σμπί­κης, Σοφία Πανά­γου, Θεό­δω­ρος Καν­δη­λιώ­της, Δημή­τρης Δια­κο­σάβ­βας, Δημή­τρης Καπε­τα­νά­κος, Μάνος Καζαμίας.

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ, Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπε­λό­κη­ποι, 2107488881–2,
Από τις 14 Νοεμ­βρί­ου: Δευ­τέ­ρα & Τρί­τη στις 21:00
ΤΙΜΕΣ  17 ευρώ γενι­κή είσο­δος, 14 ευρώ (φοι­τη­τές, δάσκα­λοι, καθη­γη­τές και άνω των 65), 10 ευρώ  (Κάτο­χοι κάρ­τας ΟΑΕΔ).
Προ­σφο­ρά προ­πώ­λη­σης μόνο μέσω viva με 10 ευρώ, που θα ισχύ­ει μέχρι και την παρα­μο­νή της πρε­μιέ­ρας (13–11-17)
Προ­πώ­λη­ση: Στο ταμείο του θεά­τρου ΑΝΕΣΙΣ, Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπε­λό­κη­ποι, Τηλ.2107488881–2,

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο