Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μαχητικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων κατά της αστυνομοκρατίας και καταστολής

Μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ, απα­ντώ­ντας στην επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής και συκο­φά­ντη­σης του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, την αστυ­νο­μο­κρα­τία που επι­κρα­τεί στο Ίδρυ­μα εδώ και τρεις βδο­μά­δες, το οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και προ­βο­κα­τό­ρι­κων ομάδων.

Οι φοι­τη­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στην Πρυ­τα­νεία του ΑΠΘ και στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν με πορεία προς το άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου μέσω της Εγνα­τί­ας, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα κατα­δί­κης της κατα­στο­λής όπως «απ’ τα ιδρύ­μα­τά μας δεν λεί­πει η αστυ­νο­μία, δώστε λεφτά, καθη­γη­τές, βιβλία», «Δεν είναι εγκλη­μα­τί­ες οι φοι­τη­τές, έξω τα ΜΑΤ απ’ όλες τις σχο­λές» και «Η κατα­στο­λή δεν θα περά­σει των φοι­τη­τών η πάλη θα τη σπά­σει».

Εκεί, δια­βά­στη­κε από τη ντου­ντού­κα η από­φα­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων Ιατρι­κής, Κτη­νια­τρι­κής, Δημο­σιο­γρα­φί­ας και ΜΜΕ, ΤΕΦΑΑ, Νομι­κής και Εικα­στι­κού του ΑΠΘ, η οποία καταγ­γέλ­λει τα «απα­ρά­δε­κτα περι­στα­τι­κά που έλα­βαν χώρα στο ΑΠΘ και το οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και προ­βο­κα­τό­ρι­κων ομά­δων, που καμία σχέ­ση δεν έχουν με τους φοι­τη­τές, τους Συλ­λό­γους και τους αγώ­νες τους και λει­τουρ­γούν μόνο ως οι καλύ­τε­ροι χορη­γοί της έντα­σης της κατα­στο­λής, της συκο­φα­ντί­ας και της επί­θε­σης της κυβέρ­νη­σης ενα­ντί­ον της νέας γενιάς.

Ξέρουν ότι η νέα γενιά δεν θα απο­δε­χτεί το μέλ­λον που της ετοι­μά­ζουν! Για αυτό εντεί­νουν την κατα­στο­λή που πάει χέρι — χέρι με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή! Η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, η ολο­έ­να και συχνό­τε­ρη είσο­δος των ΜΑΤ σε πανε­πι­στη­μια­κούς χώρους έρχε­ται να δια­σφα­λί­σει την επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία του Πανε­πι­στη­μί­ου και τη φίμω­ση των διεκ­δι­κή­σε­ων των φοι­τη­τών. Έρχε­ται να περι­φρου­ρή­σει τις συγ­χω­νεύ­εις και τα λου­κέ­τα σε διά­φο­ρα Τμή­μα­τα, όπως τα ξενό­γλωσ­σα, και τις παι­δα­γω­γι­κές Σχο­λές. Τα δίδα­κτρα στα προ­πτυ­χια­κά μαθήματα.

(…) Σήμε­ρα, που για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, οι φοι­τη­τές και οι οικο­γέ­νειές μας βιώ­νου­με την ακρί­βεια, πλη­ρώ­νου­με πανά­κρι­βα τα ενοί­κια, το ρεύ­μα, τα καύ­σι­μα κ.λπ. Τώρα κιν­δυ­νεύ­ουν να καταρ­γη­θούν και τα δωρε­άν έντυ­πα συγ­γράμ­μα­τα! Ενώ χιλιά­δες φοι­τη­τές εργά­ζο­νται παράλ­λη­λα με τις σπου­δές τους για να τα βγά­λουν πέρα.

Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους! Οι φοι­τη­τές, δυνα­μώ­νο­ντας τους Φοι­τη­τι­κούς τους Συλ­λό­γους, θα “κου­ρε­λιά­σουν” τα σχέ­δια έντα­σης της κατα­στο­λής και διά­λυ­σης των σπου­δών τους. Τα Πανε­πι­στή­μια να γίνουν πραγ­μα­τι­κά χώροι μόρ­φω­σης και πολι­τι­σμού, αγώ­να και διεκ­δί­κη­σης δίκαιων αιτη­μά­των για το Πανε­πι­στή­μιο του μέλ­λο­ντός μας».

Η πορεία συνε­χί­στη­κε, και κατέ­λη­ξε στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης με τους φοι­τη­τές να ξεκα­θα­ρί­ζουν πως τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης και των πρυ­τα­νι­κών αρχών θα γκρε­μι­στούν από τον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να των φοι­τη­τών και πως η κατα­στο­λή και ο αυταρ­χι­σμός δεν θα περάσει.

Στο πλαί­σιο αιτη­μά­των τους, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι αναφέρουν:

«Για πραγ­μα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση των σπου­δών μας, πτυ­χίο με αξία και δου­λειά με δικαιώματα! 

Ο νέος νόμος — πλαί­σιο να μην κατα­τε­θεί! Να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντιεκ­παι­δευ­τι­κοί νόμοι.

Αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για τις ανά­γκες μας.

Κατάρ­γη­ση των διδά­κτρων στα μετα­πτυ­χια­κά. Ούτε σκέ­ψη για δίδα­κτρα στο προπτυχιακό!

Πτυ­χίο ως μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώματα.

Όχι στην ισο­τί­μη­ση του πτυ­χί­ου μας με αυτά των κολεγίων.

Για να απαι­τή­σου­με ουσια­στι­κά μέτρα απέ­να­ντι στο τσου­νά­μι της ακρίβειας! 

Δωρε­άν μετα­κί­νη­ση των φοι­τη­τών, δωρε­άν σίτι­ση και internet.

Μηνιαίο φοι­τη­τι­κό επί­δο­μα 300 ευρώ για τους φοι­τη­τές από επαρ­χία που νοικιάζουν.

Κατάρ­γη­ση των φόρων στην Ενέρ­γεια, του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.

Αξιο­ποί­η­ση της ακί­νη­της περιου­σί­ας του ΑΠΘ για τις ανά­γκες των φοιτητών.

Για να κατα­δι­κά­σου­με τον πόλε­μο, δε θα δια­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστή!

Να κλεί­σουν άμε­σα οι βάσεις των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ.

Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα έξω από τα σύνορα!».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο