Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρασύτατος και αμετανόητος Άδωνις Γεωργιάδης: «Καλώς έκλεισα τα νοσοκομεία!»

Στο γνώ­ρι­μο του ρόλο, θρα­σύ­τα­τος και προ­κλη­τι­κός, με μπό­λι­κη δόση αντι­κομ­μου­νι­σμού, εμφα­νί­στη­κε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Α. Γεωρ­γιά­δης μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Open» το πρωί του Σαββάτου.

Επι­χει­ρώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σει την εγκλη­μα­τι­κή ‑όπως απο­δει­κνύ­ε­ται σήμε­ρα- από­φα­ση να κλεί­σουν (επί υπουρ­γί­ας του το 2013) νοσο­κο­μεία, ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ. Γεωρ­γιά­δης ισχυ­ρί­στη­κε για μία ακό­μη φορά ότι «καλώς έκλει­σαν» επει­δή «δεν χρειά­ζο­νταν», ενώ για το γεγο­νός ότι το σύστη­μα Υγεί­ας στη χώρα μας στε­νά­ζει, είπε ότι το ίδιο γίνε­ται και στη Γερ­μα­νία (!) και παρέ­πεμ­ψε τη λύση στο πρό­βλη­μα της παν­δη­μί­ας στο εμβό­λιο, λίγες μέρες μετά την παρα­δο­χή του ΠΟΥ ότι το εμβό­λιο είναι όπλο, αλλά όχι η λύση για την πανδημία.

Σε παρέμ­βα­ση της στην εκπο­μπή, η Μαί­ρη Αγρο­γιάν­νη, παθο­λό­γος μονά­δας Covid στο νοσο­κο­μείο και μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθή­νας και Πει­ραιά, ανα­φέρ­θη­κε στις τρα­γι­κές στιγ­μές που βιώ­νουν για­τροί και ασθε­νείς στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο της Νίκαιας καθώς και στα προ­βλή­μα­τα που πλέ­ον υπάρ­χουν και με το οξυ­γό­νο, αφού δεν είναι επαρ­κής η παρο­χή καθώς υπάρ­χουν πολ­λοί ασθε­νείς που το χρειάζονται.

Τόνι­σε ότι χρειά­ζε­ται να ανοί­ξουν τα νοσο­κο­μεία, όπως το «Λοι­μω­δών», που έκλει­σε ως υπουρ­γός Υγεί­ας ο παρι­στά­με­νος στο πάνελ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, να επι­τα­χθεί ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας και να γίνουν μαζι­κές προσλήψεις.

Όταν η Μ. Αγρο­γιάν­νη επι­σή­μα­νε πως «τα νοσο­κο­μεία δεν είναι ξενο­δο­χεία να λει­τουρ­γούν με όλους πλη­ρό­τη­τας», ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ επι­στρά­τευ­σε τον γνω­στό, θρα­σύ­τα­το αντι­κομ­μου­νι­σμό του, επι­χει­ρώ­ντας να πετά­ξει τη μπά­λα στην εξέ­δρα: «Κομ­μου­νι­σμό στην Ελλά­δα δεν έχου­με, ούτε θα έχου­με», είπε ο υπουρ­γός Ανάπτυξης.

Με αυτό το πλευ­ρό να κοιμάται…

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο