Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θωμάς Μπακαλάκος — Αφιέρωμα στα 40 χρόνια του στη μουσική (25/3 και 1/4)

“Τα αγρο­τι­κά”, “ ‘Οι προ­στά­τες”, “Πορεία στη νύχτα”, “Ανοι­χτή Επι­στο­λή” και όλα τα μεγά­λα τρα­γού­δια του Θωμά Μπα­κα­λά­κου, τρα­γού­δια του λαού και του αγώ­να, επί­και­ρα μέχρι και σήμε­ρα, θα παρου­σια­στούν σε ένα μεγά­λο αφιέ­ρω­μα στα 40 χρό­νια του Θ. Μπα­κα­λά­κου στη μου­σι­κή, στο Ρυθ­μό Stage, από τον ίδιο το συν­θέ­τη και τους συνερ­γά­τες του, τις Τετάρ­τες 25 Μάρ­τη και 1 Απρί­λη (προη­γή­θη­κε μια ακό­μα παρου­σί­α­ση την Τετάρ­τη 18 Μάρτη).

Η μου­σι­κή σκη­νή Ρυθ­μός Stage με το αφιέ­ρω­μα στο τρα­γου­δο­ποιό Θωμά Μπα­κα­λά­κο, τιμά τον σπου­δαίο συν­θέ­τη και δίνει την ευκαι­ρία στους φίλους του μου­σι­κού του έργου, να τον ακού­σουν και πάλι, μαζί και όλα τα μεγά­λα τρα­γού­δια του, που έγρα­ψαν ιστορία.

bakalakos2

Στο αφιέ­ρω­μα για το Θωμά Μπα­κα­λά­κο, το πρό­γραμ­μα επι­με­λή­θη­κε ο μαέ­στρος Σπύ­ρος Παγιά­της, επι­κε­φα­λής της ορχή­στρας «ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ». Ένα σύνο­λο που έγι­νε με πρω­το­βου­λία του Σπύ­ρου Παγιά­τη και του τρα­γου­δι­στή Γιώρ­γου Υδραί­ου, επί πολ­λά χρό­νια ερμη­νευ­τή των τρα­γου­διών του συν­θέ­τη. Τρα­γου­δούν μαζί με το συν­θέ­τη, σε μια επι­λο­γή από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρα τρα­γού­δια του ο Γιώρ­γος Υδραί­ος και η Βάλια Τσιρ­γιώ­τη.

Φιλι­κά συμ­με­τέ­χουν η Ερω­φί­λη και η Τερέ­ζα Κρη­τι­κού.

Είσο­δος στο μπαρ: 12€ με μπύ­ρα ή κρασί
Ώρα έναρ­ξης: 22.00

Rythmos Stage, Μαρί­νου Αντύ­πα 38, Ηλιού­πο­λη 16345, Αθήνα
Τηλ: 210 975 0060 # E‑mail: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο