Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Πανικόβλητος υπουργός προσπαθεί να καλύψει τη λαϊκή οργή με ψέματα

Ρεσι­τάλ _τσεκουράτος όπως πάντα ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφίλης

Είδα­με τόνι­σε “έναν υπουρ­γό πανι­κό­βλη­το που προ­σπα­θεί να καλύ­ψει την γενι­κή λαϊ­κή κατα­κραυ­γή με κραυ­γές και ψέμα­τα που δεν δικαιο­λο­γού­νται για υπουρ­γό”, ο Θανά­σης Παφί­λης, απα­ντώ­ντας στο σόου που έδω­σε ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης __στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

💥 Ο Θ. Παφί­λης κάλε­σε τον υπουρ­γό να «πάει μια βόλ­τα στον Πει­ραιά», όπου οι ναυ­τερ­γά­τες και οι εργα­ζό­με­νοι της COSCO απήρ­γη­σαν στο 100% και το λιμά­νι «νέκρω­σε».
〰️ Αλλά ως εκπρό­σω­πος της τάξης που υπη­ρε­τεί δεν πηγαί­νει εκεί, είπε ο Θ. Παφί­λης, πάει μαζί με τους ιδιο­κτή­τες, όπως έγι­νε και προεκλογικά.

 

Στην Ολο­μέ­λεια του νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα: Προ­κλη­τι­κό σόου Γεωρ­γιά­δη για να δικαιο­λο­γή­σει τον εργα­σια­κό μεσαίωνα

Και τον κάλε­σε να ανα­φέ­ρει έστω ένα σωμα­τεία που βγή­κε και υπο­στή­ρι­ξε το νομο­σχέ­διο, όπως υπο­στη­ρί­ζει, εκτός από την «που­λη­μέ­νη ΓΣΕΕ», όπου χάρη στην ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ απο­φα­σί­στη­κε να μην γίνει απεργία.

«Δεν καταρ­γεί­ται λέει ο υπουρ­γός το 5ημερο και το 8ωρο», σημεί­ω­σε ο Θ. Παφί­λης ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι έχει ήδη καταρ­γη­θεί από τους εκβια­σμούς στους εργα­ζό­με­νους που αδυ­να­τούν να τα βγά­λουν πέρα, καθώς στις 15 τελειώ­νει ο μισθός.

Και τώρα «δίνε­τε το ελεύ­θε­ρο να δου­λεύ­ουν 13 ώρες», «ό,τι ζητά η εργο­δο­σία, ο ΣΕΒ και η ΕΕ τα φέρ­νε­τε όλα πακέ­το», είπε ο Θ. Παφίλης.

Ακό­μα απά­ντη­σε στη λαθρο­χει­ρία του Αδ. Γεωρ­γιά­δη ότι δεν έχουν λόγο να απερ­γούν οι εργα­ζό­με­νοι του δημο­σί­ου. Όπως είπε για τους χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους που δεν έχουν μόνι­μη σχέ­ση εργα­σί­ας με το δημό­σιο ισχύ­ει το εργα­τι­κό δίκαιο, άρα είναι στη δικαιο­δο­σία του υπουρ­γεί­ου Εργασίας.

Όσο για την εμπά­θεια και το μίσος που εξέ­φρα­σε για το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ απά­ντη­σε πώς ό,τι πέτυ­χαν οι εργα­ζό­με­νοι το πέτυ­χαν με αιμα­τη­ρούς αγώ­νες, αλλά «εσείς που ζεί­τε στα σαλό­νια δεν ξέρε­τε τι ζει ο εργα­ζό­με­νος».

Ακό­μα σχε­τι­κά με την ΕΕ που την υπε­ρα­σπί­ζο­νται όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, ο Θ. Παφί­λης διά­βα­σε ευρω­παϊ­κή οδη­γία που ανα­φέ­ρει ότι ο συνε­χό­με­νος χρό­νος εργα­σί­ας περιο­ρί­ζε­ται σε 13 ώρες και 11 ώρες ανά­παυ­ση. Μάλι­στα εξαι­ρεί­ται το διά­λειμ­μα από τον χρό­νο εργα­σί­ας και η μετα­κί­νη­ση συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στην περί­ο­δο ανά­παυ­σης. «Σαν δεν ντρέ­πε­στε», είπα κλείνοντας.

Το ρόλο του υπε­ρα­σπι­στή των εργο­δο­τών και των απερ­γο­σπα­στών ανέ­λα­βε στη συνέ­χεια ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος της ΝΔ, Θ. Πλεύ­ρης, ο οποί­ος στο ίδιο μοτί­βο με την κυβέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε να βαφτί­σει ως ευερ­γε­τι­κό το νομο­σχέ­διο για τους εργα­ζό­με­νους, λέγο­ντας το αμί­μη­το ότι «ενο­χλεί την Αρι­στε­ρά να ευη­με­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι», την ώρα που οι ίδιοι τους έχουν κατα­δι­κά­σει στη φτώ­χεια, την ανέ­χεια και την επισφάλεια.

Και σε ρόλο χωρο­φύ­λα­κα είπε ότι «τέλος αυτά που ήξε­ρε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ», φωνά­ζο­ντας για το δήθεν δικαί­ω­μα στην εργα­σία, εννο­ώ­ντας στην απεργοσπασία.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο