Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινός σκηνοθέτης δέχεται απειλές για τη ζωή του επειδή στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό

Ο 29χρονος Ισραη­λι­νός σκη­νο­θέ­της της ται­νί­ας «No Other Land», που συμ­με­τεί­χε στο φετι­νό Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου του Βερο­λί­νου, Γιού­βαλ Άμπρα­χαμ δημο­σιο­ποί­η­σε σε ανάρ­τη­σή του στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης ότι η οικο­γέ­νειά του και ο ίδιος δέχο­νται απει­λές για τη ζωή τους, μετά την ευχα­ρι­στή­ρια ομι­λία του για την απο­νο­μή της Χρυ­σής Άρκτου Ντοκιμαντέρ.

Θυμί­ζου­με ότι ο Γ. Άμπρα­χαμ στην ομι­λία του είχε ανα­φέ­ρει ότι ο ίδιος και ο συν-σκη­νο­θέ­της Παλαι­στί­νιος Μπά­ζελ Αντρα επι­στρέ­φουν σε μια χώρα, όπου δεν είναι ίσοι. «Ζού­με 30 λεπτά ο ένας από τον άλλο. Εγώ έχω δικαί­ω­μα ψήφου. Ο Μπά­ζελ δεν έχει δικαί­ω­μα ψήφου. Αυτή η κατά­στα­ση του απαρτ­χάιντ μετα­ξύ μας, αυτή η ανι­σό­τη­τα πρέ­πει να τελειώ­σει. Πρέ­πει να ζητή­σου­με κατά­παυ­ση του πυρός. Πρέ­πει να ζητή­σου­με μια πολι­τι­κή λύση για τον τερ­μα­τι­σμό της κατο­χής», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαί­νε­ται, ο λόγος του ενό­χλη­σε. Συνέ­πεια αυτής της θαρ­ρα­λέ­ας του πρά­ξης ήταν και η περι­κύ­κλω­ση του σπι­τιού του από ακρο­δε­ξιές ισραη­λι­νές ομά­δες. Ο Άμπρα­χαμ καθώς και χιλιά­δες άλλοι καλ­λι­τέ­χνες στον κόσμο επι­λέ­γουν να μη σιω­πή­σουν, να στα­θούν με το έργο και τις πρά­ξεις τους στο πλευ­ρό της ειρή­νης και του δίκιου.

Παρα­θέ­του­με ολό­κλη­ρη την ανάρ­τη­σή του:

«Χτες το σπί­τι της οικο­γέ­νειάς μου περι­κυ­κλώ­θη­κε από ακρο­δε­ξιές ισραη­λι­νές ομά­δες που πήγαν εκεί για να με ψάξουν. Απεί­λη­σαν στε­νά μέλη της οικο­γέ­νειάς μου, τα οποία μέσα στη μέση της νύχτας βρή­καν κατα­φύ­γιο σε άλλη πόλη για να γλι­τώ­σουν. Εξα­κο­λου­θώ να λαμ­βά­νω απει­λές θανά­του και έπρε­πε να ακυ­ρώ­σω την πτή­ση μου για να γυρί­σω στο σπί­τι μου.

Αυτό συνέ­βη, αφού τόσο τα ισραη­λι­νά Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης όσο και Γερ­μα­νοί πολι­τι­κοί χαρα­κτή­ρι­σαν παρά­λο­γη και “αντι­ση­μι­τι­κή” την ομι­λία μου στην τελε­τή λήξης της Μπερ­λι­νά­λε, όπου έκα­να έκκλη­ση για ισό­τη­τα μετα­ξύ Ισραη­λι­νών και Παλαι­στι­νί­ων, κατά­παυ­ση του πυρός και τερ­μα­τι­σμό του απαρτχάιντ.

Οι Γερ­μα­νοί κάνουν φρι­κτή κατά­χρη­ση αυτής της λέξης, όχι μόνο για να φιμώ­σουν τους Παλαι­στί­νιους επι­κρι­τές του Ισρα­ήλ, αλλά και για να φιμώ­σουν Ισραη­λι­νούς σαν εμέ­να που υπο­στη­ρί­ζουν την κατά­παυ­ση του πυρός που θα τερ­μα­τί­σει τη δολο­φο­νία στη Γάζα και θα επι­τρέ­ψει την απε­λευ­θέ­ρω­ση των Ισραη­λι­νών ομή­ρων. “Απο­γυ­μνώ­νει” το περιε­χό­με­νο της λέξης αντι­ση­μι­τι­σμός, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο τους Εβραί­ους σε όλο τον κόσμο. Καθώς η για­γιά μου γεν­νή­θη­κε σε ένα στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στη Λιβύη και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της οικο­γέ­νειας του παπ­πού μου δολο­φο­νή­θη­κε από Γερ­μα­νούς στο Ολο­καύ­τω­μα, βρί­σκω ιδιαί­τε­ρα εξορ­γι­στι­κό το γεγο­νός ότι οι Γερ­μα­νοί πολι­τι­κοί το 2024 έχουν το θρά­σος να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται το νόη­μα αυτού του όρου ενα­ντί­ον μου, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο την οικο­γέ­νειά μου.

Αλλά, πάνω από όλα, αυτή η συμπε­ρι­φο­ρά θέτει σε κίν­δυ­νο τη ζωή του Παλαι­στί­νιου συν-σκη­νο­θέ­τη Μπά­ζελ Αντρα, ο οποί­ος ζει υπό στρα­τιω­τι­κή κατο­χή περι­κυ­κλω­μέ­νος από τους βίαιους εποι­κι­σμούς στο Masafer Yatta. Εκεί­νος δια­τρέ­χει πολύ μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο από εμένα.

Χαί­ρο­μαι που η βρα­βευ­μέ­νη ται­νία μας “No Other Land” πυρο­δο­τεί μια σημα­ντι­κή διε­θνή συζή­τη­ση γι’ αυτό το θέμα ‑και ελπί­ζω ότι θα την δουν εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, όταν κυκλο­φο­ρή­σει φέτος. Ο λόγος που την φτιά­ξα­με ήταν να πυρο­δο­τή­σου­με τη συζή­τη­ση. Μπο­ρεί­τε να ασκή­σε­τε σκλη­ρή κρι­τι­κή για όσα είπα­με εγώ και ο Μπά­ζελ στη σκη­νή χωρίς όμως να μας δαι­μο­νο­ποι­ή­σε­τε. Αν η ενο­χή σας για το Ολο­καύ­τω­μα σας οδη­γεί να κάνε­τε αυτά τα πράγ­μα­τα, δεν θέλω την ενο­χή σας».

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο