Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιστορικό 7ο χρυσό σε Ευρωπαϊκό για τον κορυφαίο των κορυφαίων Λ. Πετρούνια

Στις 21 Αυγού­στου 2022 στη Γερ­μα­νία, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας ισο­φά­ρι­σε την επί­δο­ση του Ούγ­γρου σπε­σια­λί­στα του πλά­γιου ίππου Κρί­στιαν Μπέρ­κι, ο οποί­ος κατεί­χε το από­λυ­το ρεκόρ των έξι τίτλων στο ίδιο όργα­νο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Από­ψε στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής ο 33χρονος «χρυ­σός» Έλλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης κατά­φε­ρε να κάνει ό,τι κανέ­νας άλλος γυμνα­στής στα 69 χρό­νια ιστο­ρία του θεσμού (από το 1955 μέχρι σήμερα).

Ανα­δεί­χθη­κε πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης για το 2024 μετά από σπου­δαία εμφά­νι­ση στον τελι­κό των κρί­κων, έφτα­σε τα εννέα μετάλ­λια στη διορ­γά­νω­ση, εκ των οποί­ων 7 χρυ­σά και δύο χάλκινα.

Ο Έλλη­νας γυμνα­στής πέρα­σε με την καλύ­τε­ρη επί­δο­ση από τον προ­κρι­μα­τι­κό (14,966 βαθ­μοί), στον τελι­κό συγκέ­ντρω­σε 15,000 ξεπερ­νώ­ντας τον κύριο αντί­πα­λό του και περ­σι­νό πρω­τα­θλη­τή Ευρώ­πης στην Αττά­λεια, Αντέμ Ασίλ (Τουρ­κία), ο οποί­ος συγκέ­ντρω­σε 14,900 βαθμούς.

Ο Πετρού­νιας εκτέ­λε­σε τελευ­ταί­ος το πρό­γραμ­μά του στον τελι­κό ανά­με­σα στους οκτώ φινα­λίστ, συγκέ­ντρω­σε 15,000 βαθ­μούς (βαθ­μός δυσκο­λί­ας: 6,300, βαθ­μός εκτέ­λε­σης: 8,700) και επα­νήλ­θε θριαμ­βευ­τι­κά στην κορυ­φή της Ευρώπης!

Ταυ­τό­χρο­να, έστει­λε το πιο ηχη­ρό μήνυ­μα ενό­ψει των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Παρι­σιού, καθώς το Ευρω­παϊ­κό του Ρίμι­νι απο­τέ­λε­σε τον πρώ­το και μονα­δι­κό επί­ση­μο φετι­νό αγώ­να του πριν από το μεγά­λο ραντε­βού του καλοκαιριού.

Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο κέρ­δι­σε ο Αζέ­ρος Νικί­τα Σιμό­νοφ με 14,900 βαθ­μούς, υπε­ρι­σχύ­ο­ντας στην ισο­βαθ­μία με τον περ­σι­νό νικη­τή, τον αιγυ­πτια­κής κατα­γω­γής, αλλά αγω­νί­ζε­ται για την Τουρ­κία, Άντεμ Ασίλ, ο οποί­ος πήρε επί­σης 14,900 βαθ­μούς αλλά έμει­νε 3ος επει­δή είχε χαμη­λό­τε­ρο επι­μέ­ρους βαθ­μό εκτέλεσης.

Πριν από τον φετι­νό, έβδο­μο ευρω­παϊ­κό τίτλο του Πετρού­νια, είχαν προη­γη­θεί το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο ντε­μπού­το του στον θεσμό, το 2011 στο Βερο­λί­νο, κατό­πιν έξι συνε­χό­με­νες νίκες το 2015 στο Μον­πε­λιέ, το 2016 στη Βέρ­νη, το 2017 στο Κλουζ, το 2018 στη Γλα­σκό­βη, το 2021 στη Βασι­λεία και το 2022 στο Μόνα­χο, καθώς και ένα ακό­μη χάλ­κι­νο πέρ­σι στην Ατττάλεια.

Παράλ­λη­λα, έφτα­σε σε άθροι­σμα τα δώδε­κα χρυ­σά μετάλ­λια σε μεγά­λες διορ­γα­νώ­σεις, συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας τους θριάμ­βους του σε τρία Παγκό­σμια Πρω­τα­θλή­μα­τα (2015, 2017, 2018), στους Ευρω­παϊ­κούς Αγώ­νες του 2015 και φυσι­κά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες «Ρίο 2016».

Στους υπό­λοι­πους τελι­κούς οργά­νων της Παρα­σκευ­ής (26/04), πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στις ασκή­σεις εδά­φους ανα­δεί­χθη­κε ο Βρε­τα­νός Λουκ Γουάιτ­χα­ουζ (14,866 β.), μπρο­στά από τον Ισραη­λι­νό Αρτέμ Ντολ­γκο­πιάτ (14,833 β.) και τον Ούγ­γρο Κρί­στο­φερ Μέσα­ρος (14,600 β.), ενώ στον πλά­γιο ίππο επι­κρά­τη­σε ο Ιρλαν­δός Ρις Μακ­Κλέ­να­χαν (15,300 β.), με 2ο τον Ολλαν­δό Λόραν Ντε­Μανκ (14,933 β.) και 3ο τον Κύπριο Μάριο Γεωρ­γί­ου (14,800 β.), ο οποί­ος κατέ­κτη­σε άλλο ένα μετάλ­λιο στο Ρίμι­νι έπει­τα από τον θρί­αμ­βό του στο σύν­θε­το ατο­μι­κό, που συν­δυά­στη­κε με την Ολυ­μπια­κή πρόκριση.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα στον τελι­κό των κρίκων:

1. Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας (ΕΛΛΑΔΑ) 15,000 β.
2. Νικί­τα Σιμό­νοφ (Αζερ­μπαϊ­τζάν) 14,900 β.
3. Άντεμ Ασίλ (Τουρ­κία) 14,900 β.
4. Αρτούρ Αβε­τι­σιάν (Αρμε­νία) 14,800 β.
4. Βίν­τσεντς Χεκ (Αυστρία) 14,800 β.
6. Κόρτ­νεϊ Τάλοχ (Βρε­τα­νία) 14,700 β.
7. Σαλ­βα­τό­ρε Μαρέ­σκα (Ιτα­λία) 14,566 β.
8. Ιμπρα­ΐμ Τσό­λακ (Τουρ­κία) 14,500 β.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο