Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αύριο Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, με μεγά­λα ύψη βρο­χό­πτω­σης και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις χαλα­ζο­πτώ­σεις, ανα­μέ­νο­νται αύριο, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. Μετα­ξύ άλλων, σημα­ντι­κές βρο­χο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σε περιο­χές της Πελο­πον­νή­σου και της Βόρειας Εύβοιας που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρκαγιές.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, τη Δευ­τέ­ρα βρο­χές θα εκδη­λω­θούν στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας. Τα φαι­νό­με­να θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρά και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις θα συνο­δεύ­ο­νται από αυξη­μέ­νη κεραυ­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ενι­σχυ­μέ­νους ανέ­μους και χαλα­ζο­πτώ­σεις. Περισ­σό­τε­ρο θα επη­ρε­α­στούν τα νησιά του Ιονί­ου, τα κεντρι­κά και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, η Δυτι­κή και Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, οι Σπο­ρά­δες και το βρά­δυ το Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο, η Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και η Θρά­κη. Στις περιο­χές που θα δεχθούν σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες βρο­χής, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Πελο­πον­νή­σου και της Εύβοιας.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 5 έως 18 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 7 έως 22, στην Ήπει­ρο από 9 έως 23 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από 10 έως 23, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 26 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 16 έως 23 και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου από 14 έως 28 βαθ­μούς, ενώ στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 30–32 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ και στο Νότιο Αιγαίο από νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο αρχι­κά θα πνέ­ουν ασθε­νείς βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι, αλλά από το από­γευ­μα θα επι­κρα­τή­σουν δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κατά περιό­δους μέχρι το από­γευ­μα. Τα φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται παρο­δι­κά να είναι έντο­να και να συνο­δευ­τούν από χαλα­ζό­πτω­ση. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ, Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 18 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά περιό­δους, φαι­νό­με­να που ενδέ­χε­ται να είναι παρο­δι­κά έντο­να. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στην πόλη θα κυμαν­θεί από 14 έως 18 βαθμούς.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο