Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική — Χαλαζόπτωση σε Πεύκη, Κηφισιά και Λυκόβρυση — Προβλήματα στη Λέρο

Ισχυ­ρή καται­γί­δα σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Αττι­κή, η οποία συνο­δεύ­τη­κε από χαλα­ζό­πτω­ση σε Πεύ­κη, Κηφι­σιά και Λυκό­βρυ­ση. Όπως έδει­ξε η εικό­να της καται­γί­δας μέσα από το «μάτι» του μετε­ω­ρο­λο­γι­κού δορυ­φό­ρου Meteosat-10, το ασυ­νή­θι­στο ύψος του καται­γι­δο­φό­ρου νέφους έφτα­σε τα δέκα χιλιόμετρα.

Παράλ­λη­λα, μεγά­λα ύψη βρο­χής κατα­γρά­φη­καν από τους σταθ­μούς του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών — meteo.gr στην περιο­χή. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στο σταθ­μό της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής κατα­γρά­φη­καν 27 χιλιο­στά βρο­χής μέσα σε μία περί­που ώρα, ενώ σε στο Μαρού­σι 29 χιλιο­στά βρο­χής στο ίδιο διάστημα.

Λέρος: Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Σοβα­ρές ζημιές από ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση έχει υπο­στεί σήμε­ρα το νησί της Λέρου. Λόγω των προ­βλη­μά­των που έχουν προ­κλη­θεί, ο δήμαρ­χος του νησιού, Μιχά­λης Κόλιας, ζητά να κηρυ­χθεί το νησί σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανάγκης.

Στο αίτη­μα του προς τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκο Χαρ­δα­λιά και στον περι­φε­ρειάρ­χη Νοτί­ου Αιγαί­ου, Γιώρ­γο Χατζη­μάρ­κο, ο δήμαρ­χος Λέρου ανα­φέ­ρει τα εξής: «Μετά τη σημε­ρι­νή θεο­μη­νία που έπλη­ξε και συνε­χί­ζει να πλήτ­τει το νησί της Λέρου, σας ενη­με­ρώ­νω ότι έχουν πλημ­μυ­ρί­σει οικί­ες, εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, υπερ­χεί­λι­σαν χεί­μαρ­ροι και ρέμα­τα, ενώ και το οδι­κό δίκτυο του νησιού έχει υπο­στεί σοβα­ρές ζημιές.

Κατό­πιν αυτών σας καλώ όπως μερι­μνή­σε­τε με σχε­τι­κή σας εισή­γη­ση (άρθ. 11και12 του Ν.3013/2002), προς τον γενι­κό γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας να κηρυ­χθεί η Λέρος σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανάγκης».

Ο καιρός αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου

Τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται αύριο, ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει μικρή άνο­δο. Άνε­μοι έως επτά μπο­φόρ θα πνέ­ουν στα ανοι­κτά του Θερ­μαϊ­κού και έως έξι μπο­φόρ στις υπό­λοι­πες θαλάσ­σιες περιοχές.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται την Τρί­τη κατά κύριο λόγο έως το πρωί στο Αιγαίο, οι οποί­ες στη συνέ­χεια θα επε­κτα­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά και θα ενι­σχυ­θούν. Χαλα­ζο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται κυρί­ως στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο έως το πρωί και στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη το μεσημέρι.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 7 έως 22 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 10 έως 27, στη Θεσ­σα­λία από 13 έως 27, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 25, στα νησιά του Ιονί­ου από 14 έως 22, στα νησιά του Αιγαί­ου από 14 έως 23 και στην Κρή­τη από 11 έως 25 βαθμούς.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν αρχι­κά από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 (στα ανοι­κτά του Θερ­μαϊ­κού τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ), από το μεση­μέ­ρι όμως θα στρα­φούν σε νότιους ίδιας έντα­σης. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί το Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο, όπου οι άνε­μοι από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 έως 6 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις κατά περιό­δους, ενώ τοπι­κές βρο­χές και ενδε­χο­μέ­νως σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, όμως το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα θα στρα­φούν σε νότιους ίδιας έντα­σης. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 17 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις από το μεση­μέ­ρι και θα σημειω­θούν βρο­χές και καται­γί­δες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 15 έως 26 βαθμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο