Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία _στενό Μεσσήνης: γέφυρα-μαμούθ που θα ενώσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Στις “ράγες”, το μεγά­λο οδι­κό έργο σύν­δε­σης Σικε­λί­ας- Καλα­βρί­ας που θα αντι­κα­τα­στή­σει την υφι­στά­με­νη σύν­δε­ση η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται με ειδι­κά φέρι μποτ (όπου μπαί­νουν και τρένα).
Πρό­κει­ται για τη γέφυ­ρα πάνω από το Στε­νό της Μεσ­σή­νης, που με βασι­κό άνοιγ­μα 3,2 χλμ. θα απο­τε­λέ­σει τη μακρύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέφυ­ρα σε παγκό­σμιο επίπεδο.

Το αρμό­διο Υπουρ­γείο της Ιτα­λί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι στις 16 Απρι­λί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ο προ­κα­ταρ­κτι­κός συντο­νι­σμός το συνέ­δριο για την επί­ση­μη έναρ­ξη της γρα­φειο­κρα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας σύν­δε­σης της νησιω­τι­κής περιο­χής της Σικε­λί­ας με την ηπει­ρω­τι­κή Ιταλία.

Όπως ανα­φέ­ρουν τοπι­κά ΜΜΕ, εφό­σον δεν υπάρ­ξουν καθυ­στε­ρή­σεις, τα εργο­τά­ξια θα εγκα­τα­στα­θούν προς το τέλος τρέ­χο­ντος έτους, με στό­χο το έργο, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 14,6 δισ.€ να είναι έτοι­μη έως το 2030. Η γέφυ­ρα θα έχει 6 λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας για αυτο­κί­νη­τα (3 ανά κατεύ­θυν­ση) και 2 σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές ενδιά­με­σα, ενώ θα αντέ­χει κυκλο­φο­ρια­κό φόρ­το 200 τρέ­νων ανά ημέ­ρα και πάνω από 6.000 αυτο­κι­νή­των ανά ώρα.

“Ακόμα μια φάρσα. 
Θα παλέψουμε ενάντια σε ένα άχρηστο έργο”

Τοπι­κά κινή­μα­τα ξεση­κώ­θη­καν: «Μάχη στο πεζο­δρό­μιο ενά­ντια σε κάτι εξαι­ρε­τι­κά ακρι­βό, που κιν­δυ­νεύ­ει να αφαι­ρέ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρους πόρους από τον Νότο», κατά τη διάρ­κεια σύσκε­ψης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε παρου­σία επι­τρο­πών και συλ­λό­γων. «Είναι μια ακό­μη φάρ­σα προ­πα­γάν­δας και μια ακό­μη σπα­τά­λη δημο­σί­ων πόρων που πρέ­πει να κατευ­θυν­θούν προς μια εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή κατεύ­θυν­ση, γι’ αυτό είμα­στε κατά, όχι επει­δή πάμε κόντρα στα έργα γενι­κά, αλλά επει­δή είναι ένα  εγχεί­ρη­μα που έχει να κάνει με τις προ­τε­ραιό­τη­τες, με τις γενι­κές ανά­γκες των πολι­τών της Σικε­λί­ας και όχι μόνο. Αυτή η χώρα χρειά­ζε­ται μια άλλη πολι­τι­κή, η οποία επι­κε­ντρώ­νε­ται στην υδρο­γε­ω­λο­γι­κή και σει­σμι­κή ασφά­λεια, με επεν­δύ­σεις στην πρό­νοια με την προ­στα­σία των πιο ευά­λω­των. Εδώ η ανι­σό­τη­τα αυξά­νε­ται με αφό­ρη­το τρό­πο και η άρχου­σα τάξη φωτο­γρα­φί­ζει τις ανι­σό­τη­τες και τις διευ­ρύ­νει περαι­τέ­ρω».

Σε μια χώρα όπως η δική μας, όσοι γεν­νή­θη­καν σε ορι­σμέ­νες περιο­χές γνω­ρί­ζουν ήδη ότι έχουν λιγό­τε­ρες δυνα­τό­τη­τες και δια­φο­ρε­τι­κό προσ­δό­κι­μο ζωής από εκεί­νους που γεν­νή­θη­καν αλλού (…)

Τεχνι­κά έχουν εκφρα­στεί φόβοι, καθώς σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς η περιο­χή είναι το σημείο συνά­ντη­σης μετα­ξύ της ευρα­σια­τι­κής και της αφρι­κα­νι­κής τεκτο­νι­κής πλά­κας. Πρό­κει­ται για ένα δια­βό­η­το ενερ­γό ρήγ­μα που προ­κά­λε­σε τον σει­σμό της Μεσ­σή­νης το 1908, με δεκά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους να χάνουν τη ζωή τους. Η ιτα­λι­κή κυβέρ­νη­ση, ωστό­σο, επι­ση­μαί­νει ότι θα εφαρ­μο­στούν σύγ­χρο­νες κατα­σκευα­στι­κές μέθο­δοι που θα δια­σφα­λί­σουν ότι η γέφυ­ρα θα αντέ­χει σε σει­σμούς πολ­λών Ρίχτερ, αλλά και σε ανέ­μους ταχύ­τη­τας έως και 300 χλμ./ώ _Εξάλλου υπάρ­χει και το προη­γού­με­νο της δικής μας στο Ρίο

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες

Ατέχνως info

Θυμί­ζου­με πως ΚΚ στην Ιτα­λία, πρα­κτι­κά δεν υπάρ­χει: είναι ένα μείγ­μα από οπορ­του­νι­στι­κά γκρο­πού­σκο­λα, χωρίς καμιά επιρ­ροή στο λαό. Μάλι­στα το φέτος το Γενά­ρη υπήρ­ξε μια ακό­μη κάθε­τη διά­σπα­ση “συνι­στώ­σας” (40% \ 55% και 5% αποχές)_αβέβαιη και η συμ­με­το­χή στις ευρωεκλογές.
Το 2019, αντι­μέ­τω­πο με τα εμπό­δια που θέτει ο ιτα­λι­κός εκλο­γι­κός νόμος σχε­τι­κά με τη συμ­με­το­χή κομ­μά­των χωρίς κοι­νο­βου­λευ­τι­κή εκπρο­σώ­πη­ση (απαι­τεί­ται η συλ­λο­γή 145.000 υπο­γρα­φών) κατά­φε­ρε να ξεπε­ρά­σει το εμπό­διο, αξιο­ποιώ­ντας δυνα­τό­τη­τα να κατέ­βει με την κάλυ­ψη ενός κόμ­μα­τος που έχει ήδη εκλεγ­μέ­νους ευρω­βου­λευ­τές. Τη στή­ρι­ξη αυτή παρεί­χε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας και έτσι, το _τότε ΚΚ Ιτα­λί­ας συμ­με­τεί­χε για πρώ­τη φορά στις ευρω­ε­κλο­γές έχο­ντας στο σήμα των ψηφο­δελ­τί­ων του τόσο το σήμα του ΚΚΕ όσο και της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας. Συγκέ­ντρω­σε 235.467 ψήφους (0.88%), ανα­δεί­χθη­κε στην 9η θέση χωρίς να εκλέ­ξει ευρω­βου­λευ­τή. Από τότε δια­σπά­στη­κε 5 ακό­μη φορές…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο