Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή — Ηλ. Σταμέλος: Να σταματήσει η παραχώρηση του γηπέδου στην ΠΑΕ Κηφισιάς

Να στα­μα­τή­σει η παρα­χώ­ρη­ση του γηπέ­δου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος» στην ΠΑΕ Κηφι­σιάς απαι­τεί ο νεο­ε­κλεγ­μέ­νος δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος. Οπως έγι­νε γνω­στό η διοί­κη­ση του απερ­χό­με­νου δημάρ­χου Χρή­στου Βοσκό­που­λου στέλ­νει σχε­τι­κή εισή­γη­ση σε δημο­τι­κή Κοι­νω­φε­λή Επι­χεί­ρη­ση προ­κει­μέ­νου να παρα­χω­ρη­θεί το γήπε­δο στην ΠΑΕ Κηφι­σιάς έως το 2016.

Ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος σημειώ­νει ότι η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση δεν έχει δικαί­ω­μα να το κάνει και καλεί τον λαό της Και­σα­ρια­νής να εμπο­δί­σει την εν κρυ­πτώ μεθόδευση.

Η δήλω­ση του Ηλία Σταμέλου:

«Η διοί­κη­ση ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, ακό­μα και μετά την κατα­δί­κη της από τον λαό της Και­σα­ρια­νής, συνε­χί­ζει το κατα­στρο­φι­κό της έργο.

Συνε­χί­ζει να υπη­ρε­τεί πιστά τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που στή­ρι­ζε όλα αυτά τα χρό­νια σε βάρος του λαού της πόλης μας.

Παρά το γεγο­νός ότι δεν έχει κανέ­να δικαί­ω­μα φέρ­νει για ψήφι­ση στην ΚΕΔΗΚ εισή­γη­ση γραμ­μέ­νη από τους ιδιο­κτή­τες της ΠΑΕ ΚΗΦΗΣΙΑΣ, για παρα­χώ­ρη­ση του γηπέ­δου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος» μέχρι το 2026.

Αυτή η αθλιό­τη­τα παρα­χώ­ρη­σης της περιου­σί­ας του δήμου στην ΠΑΕ Κηφι­σιάς απαι­τού­με τώρα να σταματήσει.

Καλού­με τον λαό της πόλης να πάρει την υπό­θε­ση στα χέρια του, να εμπο­δί­σει αυτή την εν κρυ­πτώ μεθόδευση.»

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο