Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και η Ελένη Τοπαλούδη είχε πάει σε ΑΤ να καταγγείλει τον βιασμό της και την έδιωξαν…

Οργή προ­κα­λεί η υπεν­θύ­μι­ση του Γιάν­νη Τοπα­λού­δη ‑λίγα 24ωρα μετά τη γυναι­κο­κτο­νία της Κυρια­κής Γρί­βα στο Α.Τ. Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων και τα τερά­στια λάθη της αστυ­νο­μί­ας- ότι και η Ελέ­νη είχε πάει στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της Ρόδο­δου να καταγ­γεί­λει τον βια­σμό της και την έδιωξαν…

«Δυστυ­χώς δεν θα είναι και το τελευ­ταίο θύμα η Κυρια­κή και η συνέ­χεια θα είναι ακό­μα πιο δυσά­ρε­στη, ακό­μα πιο φρι­κια­στι­κή ενδε­χο­μέ­νως» εκτί­μη­σε μιλώ­ντας στην ΕΡΤNews ο Γιάν­νης Τοπα­λού­δης, πατέ­ρας της αδι­κο­χα­μέ­νης Ελέ­νης, ο οποί­ος υπεν­θύ­μι­σε την αδια­φο­ρία και ανευ­θυ­νό­τη­τα από τους αστυ­νο­μι­κούς που είχε αντι­με­τω­πί­σει η κόρη του τον Νοέμ­βιο 2017, ένα χρό­νο πριν τη δολο­φο­νία της, όταν είχε καταγ­γεί­λει τον βια­σμό της.

«Είχε γίνει βια­σμός της Ελέ­νης μας και πήγε το κορί­τσι μας, μετά από μερι­κές μέρες, βρή­κε το σθέ­νος, 20 χρό­νων να πάει στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα με άλλες τρεις συμ­φοι­τή­τριες της για να καταγ­γεί­λει το συμ­βάν, για­τί υπήρ­χε και ένα βίντεο και ο αστυ­νο­μι­κός που ήταν υπη­ρε­σία εκεί­νη την ημέ­ρα είπαν στο κορί­τσι μας “πήγαι­νε να βρεις το βίντεο, πήγαι­νε να βρεις τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία και έλα μετά να κάνεις την καταγ­γε­λία και τη μήνυ­ση”» είπε.

Και ανα­ρω­τιέ­ται «Εάν ήταν το δικό τους το παι­δί έτσι θα το έδιωχναν;».

Και προ­σθέ­τει: «Το ακό­μη χει­ρό­τε­ρο ότι μετά από το περι­στα­τι­κό του βια­σμού του παι­διού μας, όταν έγι­νε η δολο­φο­νία στην ανα­κρί­τρια της Ρόδου, αυτοί οι δύο συγκε­κρι­μέ­νοι, να μην τους χαρα­κτη­ρί­σω αστυ­νο­μι­κούς, πήγαν αυτο­βού­λως, χωρίς να τους καλέ­σει κανέ­νας, να δώσουν κατά­θε­ση για το περ­σι­νό συμ­βάν. Είχαν δηλα­δή τη φωλιά τους λερω­μέ­νη και η ανα­κρί­τρια έδω­σε εντο­λή και επι­λή­φθη­κε του περι­στα­τι­κού του περ­σι­νού τότε του 2017, το τμή­μα των Αδιά­φθο­ρων. Το τμή­μα αυτό των Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων. Εγώ θα το ονο­μά­σω δια­φο­ρε­τι­κά. Το τμή­μα της κολυμ­βή­θρας του Σιλω­άμ που πήγε και τους έβγα­λε λευ­κές περι­στε­ρές».

«Εύχο­μαι να μη συμ­βεί το ίδιο και σε αυτό το συμ­βάν με την Κυρια­κή, που να συλ­λυ­πη­θώ τους γονείς και να τους ευχη­θώ τερά­στια και πολύ μεγά­λη ψυχι­κή δύνα­μη για τον Γολ­γο­θά που θα έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής τους, για τον ισό­βιο ψυχι­κό τους θάνα­το» τονίζει.

Και επι­ση­μαί­νει «θέλου­με μια αστυ­νο­μία που να προ­στα­τεύ­ει πραγ­μα­τι­κά τον πολί­τη και να είναι δίπλα μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο