Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία: Ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων στην Κεντρική Μακεδονία — Μεγάλα προβλήματα στην Πιερία

Για ακό­μα μια φορά, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, της Χαλ­κι­δι­κής, της Πιε­ρί­ας και άλλων περιο­χών της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με την ανυ­παρ­ξία των ανα­γκαί­ων έργων αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης και καλεί­ται να “συμ­φι­λιω­θεί” με την πολι­τι­κή που θεω­ρεί κόστος την προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας του, πίσω από την επί­κλη­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Εξαι­τί­ας της έντο­νης βρο­χό­πτω­σης και των ισχυ­ρών ανέ­μων που πλήτ­τουν από το από­γευ­μα της Τετάρ­της την περιο­χή, προ­βλή­μα­τα σημειώθηκαν:

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, πολ­λοί δρό­μοι έγι­ναν ποτά­μια, έπε­σαν δέν­δρα (στην οδό Ολύ­μπου, στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, παρου­σιά­σθη­καν προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση στους δήμους Λαγκα­δά, Βόλ­βης, Ωραιο­κά­στρου, Θερ­μαϊ­κού και Θέρ­μης, ενώ εξαι­τί­ας της δια­κο­πής ρεύ­μα­τος, στο δήμο Θερ­μαϊ­κού παρου­σιά­σθη­καν και προ­βλή­μα­τα στην υδροδότηση.

Στην Χαλ­κι­δι­κή σε πολ­λά σημεία του οδι­κού δικτύ­ου δια­κό­πη­κε η κυκλο­φο­ρία των οχημάτων.

Τα περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα παρου­σιά­σθη­καν σε περιο­χές της Πιε­ρί­ας και κυρί­ως στους Δήμους Κατε­ρί­νης και Δίου Ολύμπου.

Στην Κατε­ρί­νη, στο παρα­λια­κό μέτω­πο και κυρί­ως στην Παρα­λία και την Ολυ­μπια­κή Ακτή, όπου δεν υπάρ­χει δίκτυο όμβριων υδά­των, πλημ­μύ­ρι­σαν ισό­γεια κτί­σμα­τα, οικί­ες και επι­χει­ρή­σεις, πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να παρου­σιά­σθη­καν επί­σης στο οδι­κό παρα­λια­κό δίκτυο και σε κανά­λια της περιοχής.

Με από­φα­ση του Δήμου σήμε­ρα  έμει­ναν κλει­στά τα σχο­λεία όλων των βαθμίδων.

Στο Δήμο Δίου Ολύ­μπου παρου­σιά­σθη­καν έντο­να προ­βλή­μα­τα στο παρα­λια­κό μέτω­πο της περιο­χής του Πλα­τα­μώ­να (πλημ­μύ­ρι­σαν κατα­στή­μα­τα), στον κάμπο του Βαρι­κού και στην Πλά­κα, κυρί­ως σε διε­λεύ­σεις δρό­μων και ζημιές σε υποδομές.

Απο­κα­λυ­πτι­κή για την απου­σία έργων είναι η περί­πτω­ση της Ιρλαν­δι­κής Διά­βα­σης του ρέμα­τος «Ξηρο­λά­κι» (εξυ­πη­ρε­τεί το Δ.Δ. Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­να και το Δ.Δ. Κοντα­ριώ­τισ­σας), όπου βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο συμ­βού­λων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και Δήμου Δίου — Ολύμπου.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο, υπήρ­ξε απώ­λεια ανθρώ­πι­νης κατά την εκπνοή του 2021.

Η ορι­στι­κή διευ­θέ­τη­ση του προ­βλή­μα­τος, μπο­ρεί να γίνει με την κατα­σκευή γέφυ­ρας, ένα έργο, σημα­ντι­κό για το λαό της περιο­χής που καρ­κι­νο­βα­τεί εδώ και δεκαετίες.

Μάλι­στα υπάρ­χει σχε­τι­κή μελέ­τη από το 2010 και αίτη­μα της τότε Νομαρ­χί­ας Πιε­ρί­ας για έντα­ξη του έργου στο Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Μακε­δο­νία — Θρά­κη 2007 — 2013» της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, το οποίο δεν εγκρίθηκε.

Απορ­ρί­φθη­κε το 2011 από την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης με το αιτιο­λο­γι­κό ότι «ως έργο οδο­ποι­ί­ας, δεν εμπί­πτει στην Κατη­γο­ρία Πρά­ξης (Πρό­λη­ψη κινδύνων/ Αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα)».

Για το συγκε­κρι­μέ­νο έργο, έχουν γίνει παρεμ­βά­σεις στη βου­λή από το ΚΚΕ. Και στο πλαί­σιο αυτό εντάσ­σε­ται και η παρέμ­βα­ση των συμ­βού­λων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης που κάλε­σαν το λαό και τους φορείς του, να ασκή­σουν πίε­ση για την διεκ­δί­κη­ση την ανα­γκαί­ας κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και την γρή­γο­ρη υλο­ποί­η­ση του έργου ώστε να γίνε­ται πλέ­ον με ασφά­λεια η μετα­κί­νη­ση των πολι­τών, αλλά και η αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία της περιο­χής γύρω από το ρέμα.

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το ρέμα «Ξηρολάκι»

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών και Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, ζητώ­ντας τη βελ­τί­ω­ση της Διά­βα­σης του ρέμα­τος «Ξηρο­λα­κί­ου» στο δήμο Δίου Ολύ­μπου στη Π.Ε. Πιε­ρί­ας, κατέ­θε­σε στη Βου­λή το ΚΚΕ.

Το κεί­με­νο της Ερώ­τη­σης που υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Γιάν­νης Δελής και Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, έχει ως εξής:

«Η Πιε­ρία την τελευ­ταία πεντα­ε­τία, βρί­σκε­ται στο “μάτι” του κυκλώ­να, όσον αφο­ρά τις φυσι­κές κατα­στρο­φές. Οι κατα­στρο­φές που έχουν υπο­στεί οι δημό­σιες υπο­δο­μές αλλά και οι ιδιο­κτη­σί­ες των κατοί­κων της Π.Ε. Πιε­ρί­ας, έχουν ξεπε­ρά­σει κάθε δυσοί­ω­νη πρόβλεψη.

Ένα ιδιαί­τε­ρο ευά­λω­το σημείο που πλήτ­τε­ται συνε­χώς είναι η ιρλαν­δι­κή διά­βα­ση στο ρέμα Ξηρο­λα­κί­ου που χωρο­θε­τεί­ται στο Δήμο Δίου Ολύ­μπου και εξυ­πη­ρε­τεί το Δ.Δ. Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­να και το Δ.Δ. Κοντα­ριώ­τισ­σας, εγκυ­μο­νώ­ντας πολ­λα­πλούς κιν­δύ­νους για την ανθρώ­πι­νη ζωή και αύξη­ση των θυμά­των (όπως αυτό απο­τυ­πώ­θη­κε στην τοπι­κή κοι­νω­νία, με την τρα­γι­κή απώ­λεια μιας ανθρώ­πι­νης ζωής κατά την εκπνοή του 2021, στο ρέμα της Ζλιά­να).

Μετά τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες του 2017, έγι­νε εγγρα­φή στο Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο “Απο­κα­τα­στά­σεις κατα­στρο­φών από τη θεο­μη­νία της 15ης έως 17ης Νοεμ­βρί­ου 2017 στις Π.Ε Θεσ­σα­λο­νί­κης, Πιε­ρί­ας, Ημα­θί­ας, Πέλ­λας και Κιλ­κίς”, συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 24.959.326,72€. Σε αυτό έχει εντα­χθεί και χρη­μα­το­δο­τεί­ται και το υπο­έρ­γο 7 με τίτλο: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6″, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 500.000€.

Να σημειω­θεί όμως ότι οι συνε­χείς επεμ­βά­σεις που υλο­ποιού­νται εδώ και δεκα­ε­τί­ες, μετά από κάθε πλημ­μύ­ρα, στο υφι­στά­με­νο ιρλαν­δι­κό ρεί­θρο (διά­βα­ση) του ρέμα­τος “ΞΗΡΟΛΑΚΙ”, είναι βρα­χεί­ας διάρ­κειας και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας έχο­ντας κυρί­ως σωστι­κό / απο­τρε­πτι­κό χαρα­κτή­ρα (καθα­ρι­σμός, εκβά­θυν­ση, ανα­κα­τα­σκευή των ανα­χω­μά­των του ρέμα­τος, αλλά και απο­κα­τά­στα­ση του ρεί­θρου).

Ωστό­σο, η ορι­στι­κή διευ­θέ­τη­ση του προ­βλή­μα­τος, που είναι η κατα­σκευή γέφυ­ρας (με τα συνο­δά έργα διευ­θέ­τη­σης του ρέμα­τος ανά­ντι και κατά­ντι του τεχνι­κού καθώς και τμή­μα­τα οδο­ποι­ί­ας που θα απαι­τη­θούν για την προ­σαρ­μο­γή με την υφι­στά­με­νη οδο­ποι­ία επί της Δευ­τε­ρεύ­ου­σας Επαρ­χια­κής οδού Δ6), για την βελ­τί­ω­ση της διά­βα­σης του “ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ”, έχει μετα­τρα­πεί σε ένα σύγ­χρο­νο “γιο­φύ­ρι της Άρτας”.

Να σημειω­θεί ότι η αίτη­ση (27.12.2010) για έντα­ξη (χρη­μα­το­δό­τη­ση), της μελέ­της του προ­α­να­φε­ρό­με­νου έργου, από την τότε Νομαρ­χια­κή Αυτο­διοί­κη­ση Πιε­ρί­ας, στο Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα “Μακε­δο­νία – Θρά­κη 2007 — 2013” στον άξο­να “Αει­φό­ρος Ανά­πτυ­ξη και Ποιό­τη­τα Ζωής” της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας δεν εγκρίθηκε.

Με βάση τα παρα­πά­νω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ Υπουρ­γοί σε ποιες άμε­σες ενέρ­γειες θα προ­βεί η κυβέρ­νη­ση, για:

- Να υλο­ποι­η­θεί άμε­σα, μέσω της ανα­γκαί­ας κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, το προ­α­να­φε­ρό­με­νο έργο της κατα­σκευ­ής της γέφυ­ρας στο ρέμα Ξηρο­λα­κί­ου, ώστε να γίνε­ται πλέ­ον με ασφά­λεια η μετα­κί­νη­ση των πολι­τών, αλλά και η αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία της περιο­χής γύρω από το ρέμα».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο