Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καματέρο: Οικοδόμος σκοτώθηκε ακαριαία μετά από πτώση του από τον 3ο όροφο του 1ου Λυκείου της περιοχής

Νέο θανα­τη­φό­ρο δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί, αυτή τη φορά στο 1ο Λύκειο Καμα­τε­ρού, με εργά­τη να χάνει ακα­ριαία τη ζωή του κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών. Σημειώ­νε­ται πως πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο θάνα­το οικο­δό­μου, μέσα σε δύο ημέ­ρες καθώς χθες, σκο­τώ­θη­κε ένας 59χρονος σε εργο­τά­ξιο οικο­δο­μής στο Ηρά­κλειο Κρή­της. Πρό­κει­ται για τον 4ο συνο­λι­κά εργα­ζό­με­νο, μέσα σε μόλις μια εβδο­μά­δα που χάνει την ζωή του στην μάχη για το μερο­κά­μα­το αφού είχαν προη­γη­θεί οι θάνα­τοι σε Χαλ­κί­δα και αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία».

Όπως έγι­νε γνω­στό ο οικο­δό­μος δού­λευε σε εργο­λά­βο που είχε ανα­λά­βει την ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση του σχο­λεί­ου και έπε­σε από τον τρί­το όρο­φο του κτι­ρί­ου. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο εργο­λά­βος προ­σή­χθη από την Αστυνομία.

Από την πρώ­τη στιγ­μή, στο σημείο, βρί­σκο­νται ο Γιάν­νης Τασιού­λας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων, ο πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας Πανα­γιώ­της Γάκιας, μέλη της Διοί­κη­σης του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας και του τοπι­κού Παραρ­τή­μα­τος καθώς και οι δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού Θοδω­ρής Σκο­λα­ρί­κος και Έφη Καλτέκη.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο