Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καπηλεία

Πριν από κάμπο­σες μέρες η κυβέρ­νη­ση έστη­σε μία ακό­μα φιέ­στα στη Βου­λή για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις, θέλο­ντας να ανα­θερ­μά­νει προ­ε­κλο­γι­κά το ζήτη­μα και να ψαρέ­ψει ψήφους. Δεν άργη­σε βέβαια να απο­δει­χθεί ότι έκα­νε μια τρύ­πα στο νερό, μετά από τέσ­σε­ρα χρό­νια αδιά­λει­πτης απρα­ξί­ας για το ζήτη­μα και ενώ είχε υπο­νο­μεύ­σει ακό­μα και σημα­ντι­κές πρω­το­βου­λί­ες, όπως αυτή της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ για τη διεκ­δί­κη­ση των απο­ζη­μιώ­σε­ων. Προ­χτές, λίγες μέρες πριν από τις εκλο­γές, μάθα­με ότι ξεκι­νά διε­θνής δια­γω­νι­σμός για να γκρε­μι­στούν τα αυθαί­ρε­τα κτί­σμα­τα στη Μακρό­νη­σο, και ενώ την τετρα­ε­τία που πέρα­σε επί­σης δεν έγι­νε τίπο­τα προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες και τα αιτή­μα­τα του ΚΚΕ, της ΠΕΚΑΜ και άλλων φορέ­ων. Προ­ε­κλο­γι­κά, ο ΣΥΡΙΖΑ φορά­ει ξανά τη μάσκα του διεκ­δι­κη­τή των γερ­μα­νι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων και του θεμα­το­φύ­λα­κα της μακρο­νη­σιώ­τι­κης Ιστο­ρί­ας, δεί­χνο­ντας πως δεν διστά­ζει που­θε­νά στην προ­σπά­θειά του να κερ­δί­σει μερι­κές παρα­πά­νω ψήφους. Οι επι­ζώ­ντες της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, όσοι έζη­σαν το μαρ­τυ­ρι­κό θανα­το­νή­σι και οι από­γο­νοί τους, οι προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι που στέ­κο­νται με δέος μπρο­στά στην Ιστο­ρία του λαϊ­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας, με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ, δεν πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σουν κανέ­να άλλο­θι στην προ­ε­κλο­γι­κή προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στους χιλιά­δες αλύ­γι­στους αγω­νι­στές, αλλά και η καλύ­τε­ρη εγγύ­η­ση ότι θα συνε­χι­στεί η διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων, όπως και η προ­σπά­θεια πραγ­μα­τι­κής ανά­δει­ξης του ιστο­ρι­κού τόπου της Μακρονήσου.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο