Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρυστιανού — Ασλανίδης ζητούν την άρση ασυλίας Καραμανλή και Σπίρτζη

Αίτη­μα στο προ­ε­δρείο της Βου­λής απέ­στει­λαν οι συγ­γε­νείς θυμά­των, Μαρία Καρυ­στια­νού και Παύ­λος Ασλα­νί­δης, ζητώ­ντας την άρση της ασυ­λί­ας των Κώστα Καρα­μαν­λή και Χρή­στου Σπίρ­τζη, με βάση το πόρι­σμα της ευρω­παϊ­κής εισαγ­γε­λί­ας για τη σύμ­βα­ση 717 και το νομι­κό επι­χεί­ρη­μα πως το ενω­σια­κό δίκαιο υπερ­τε­ρεί ακό­μα και του συντάγματος.

Στο αίτη­μα που υπο­γρά­φει η πλη­ρε­ξού­σια δικη­γό­ρος, Ελε­ο­νώ­ρα Γεωρ­γί­ου, σημειώ­νε­ται ότι το ενω­σια­κό δίκαιο υπερ­τε­ρεί του Συντάγ­μα­τος και ως εκ τού­του, πρέ­πει «να κατα­στεί αυτο­δι­καί­ως ανε­φάρ­μο­στη η διά­τα­ξη του άρθρου 86 του Συντάγματος».

Συγκε­κρι­μέ­να, με αίτη­μά τους ενώ­πιον του προ­ε­δρεί­ου της Βου­λής, η κ. Καρυ­στια­νού και ο κ. Ασλα­νί­δης αιτού­νται να συμ­μορ­φω­θεί το ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο με τις δια­τά­ξεις του πρω­το­γε­νούς και παρά­γω­γου δικαί­ου της ΕΕ που έχουν άμε­σο απο­τέ­λε­σμα, και «να σεβα­στεί την αρχή της υπε­ρο­χής του δικαί­ου της Ένω­σης που επι­βά­λει να κατα­στεί αυτο­δι­καί­ως ανε­φάρ­μο­στη η διά­τα­ξη του άρ. 86 Σ, ως εθνι­κός κανό­νας ειδι­κής μετα­χεί­ρι­σης των μελών της Κυβέρ­νη­σης, δεδο­μέ­νου ότι παρε­μπο­δί­ζει την εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων της Ευρω­παϊ­κής Εισαγ­γε­λί­ας ως προς τη διε­ξα­γω­γή έρευ­νας, δίω­ξης και επι­βο­λής του νόμου για εικα­ζό­με­νες αξιό­ποι­νες πρά­ξεις των πρ. Υπουρ­γών Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Χρή­στου Σπίρ­τζη και Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, που σχε­τί­ζο­νται με τη Σύμ­βα­ση 717/2014, προς δια­σφά­λι­ση των οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων της ΕΕ».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο