Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατέρρευσε υπό το βάρος του χιονιού το σκέπαστρο του γηπέδου στη Λεωφόρο

Η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση που «σκέ­πα­σε» το λεκα­νο­πέ­διο Αττι­κής από το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας (24/1) δημιούρ­γη­σε σοβα­ρές ζημιές στο ένα σκέ­πα­στρο του γηπέ­δου «Από­στο­λος Νικο­λα­ΐ­δης», το οποίο κατέρ­ρευ­σε ολοκληρωτικά.

Πρό­κει­ται για το σκέ­πα­στρο που βρί­σκε­ται πάνω από τη θύρα VIP, από την πλευ­ρά της Λεω­φό­ρου Αλεξάνδρας.

Κάτι ανά­λο­γο είχε συμ­βεί και πριν από έναν χρό­νο σε αντί­στοι­χες έντο­νες χιο­νο­πτώ­σεις. Όπως ανα­κοί­νω­σε η διοί­κη­ση του Πανα­θη­ναϊ­κού, το πρωί της Τετάρ­της (26/01) θα ξεκι­νή­σουν ‑από ειδι­κά συνερ­γεία- οι δια­δι­κα­σί­ες επιδιόρθωσης.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο