Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία ενός ακόμη περιστατικού αστυνομικής αδράνειας και αδιαφορίας

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες από θύμα­τα ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας που κατη­γο­ρούν την ΕΛ.ΑΣ. πως δεν σπου­δαιο­λό­γη­σε ή και αδια­φό­ρη­σε όταν έσπευ­σαν να μιλή­σουν για την βία που υφί­στα­νται. Η πρό­σφα­τη γυναι­κο­κτο­νία της Κυρια­κής ανέ­δει­ξε, αστο­χί­ες, παρα­λεί­ψεις και αδρά­νεια της ΕΛ.ΑΣ. στον τρό­πο αντι­με­τώ­πι­σης της έμφυ­λης βίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, η Ελέ­νη, μίλη­σε στο Mega και περιέ­γρα­ψε την τρο­μα­κτι­κή περι­πέ­τειά της όταν πήγε στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής προ­κει­μέ­νου να καταγ­γεί­λει τον πρώ­ην σύντρο­φό της για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία.

«Είχα ένα άσχη­μο συμ­βάν με τον πρώ­ην σύντρο­φό μου. Πήγα το βρά­δυ στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα και αστυ­νο­μι­κός μου είπε ότι δεν είχε ιδέα τι έπρε­πε να κάνει. Πήρε τηλέ­φω­νο σε άλλο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα που είχε γρα­φείο ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και ο αστυ­νο­μι­κός του άλλου ΑΤ μου είπε να πάρω την επό­με­νη ημέ­ρα τηλέ­φω­νο το 100», περιέ­γρα­ψε η Ελένη.

Το θύμα κάλε­σε το 100 την επό­με­νη ημέ­ρα και έδω­σε κατά­θε­ση ‑όπως και ο φερό­με­νος κακο­ποι­η­τής πρώ­ην σύντρο­φός της- και οι αστυ­νο­μι­κοί δια­πί­στω­σαν ότι είχαν τελε­στεί τρία κακουρ­γή­μα­τα. Με ρώτη­σαν εάν θέλω να κάνω μήνυ­ση και εγώ φοβή­θη­καν και δεν έκα­να. Οι αστυ­νο­μι­κοί δεν προ­χώ­ρη­σαν αυτε­πάγ­γελ­τα τις δια­δι­κα­σί­ες», σημεί­ω­σε στο Mega η καταγγέλλουσα.

Το εξορ­γι­στι­κό της υπό­θε­σης όμως δεν τελειώ­νει εδώ. Όταν η Ελέ­νη ζήτη­σε την κατα­γρα­φή του συμ­βά­ντος από τη ΓΑΔΑ προ­κει­μέ­νου να σκε­φθεί τις επό­με­νες νομι­κές ενέρ­γειες, της χορη­γή­θη­κε μετά από πολ­λές μέρες το αρχείο και έκπλη­κτη δια­πί­στω­σε ότι τα τρία κακουρ­γή­μα­τα είχαν κατα­γρα­φεί από τους αστυ­νο­μι­κούς ως «φρα­στι­κό επεισόδιο».

(Πηγή: Efsyn)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο