Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταδικάστηκε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου για δημόσια υποκίνηση βίας

Σε φυλά­κι­ση οκτώ μηνών και χρη­μα­τι­κή ποι­νή πέντε χιλιά­δων ευρώ, με τριε­τή ανα­στο­λή, κατα­δι­κά­στη­κε ο δήμαρ­χος Ωραιο­κά­στρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Αστέ­ριος Γαβό­τσης, ο οποί­ος παρα­πέμ­θη­κε στο Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης, κατη­γο­ρού­με­νος με τον αντι­ρα­τσι­στι­κό νόμο, για δημό­σια υπο­κί­νη­ση βίας. Η συγκε­κρι­μέ­νη πρά­ξη συν­δε­ό­ταν με τοπο­θέ­τη­ση που έκα­νε σε συνά­ντη­ση με δημό­τες ύστε­ρα από αντι­δρά­σεις που είχαν εκδη­λω­θεί για το προσφυγικό.

Η υπό­θε­ση απο­κα­λύ­φθη­κε το Σεπτέμ­βριο του 2016, προ­κα­λώ­ντας την παρέμ­βα­ση της τότε προϊ­στα­μέ­νης της εισαγ­γε­λί­ας πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης Σύρ­μως Κακά­λη, που παρήγ­γει­λε τη διε­νέρ­γεια έρευ­νας για να δια­πι­στω­θεί εάν στοι­χειο­θε­τού­νται αδι­κή­μα­τα που εμπί­πτουν στο νόμο περί ρατσι­στι­κής βίας. Στο επί­κε­ντρο της έρευ­νας βρέ­θη­κε βίντεο που αναρ­τή­θη­κε σε τοπι­κή ιστο­σε­λί­δα, το οποίο εμφά­νι­ζε το δήμαρ­χο να συζη­τά­ει με δημό­τες του Ωραιο­κά­στρου σχε­τι­κά με φήμες για την προ­ο­πτι­κή εγκα­τά­στα­σης προ­σφύ­γων σε δια­με­ρί­σμα­τα συγκε­κρι­μέ­νου εργο­λά­βου στην περιοχή.

Συγκε­κρι­μέ­να και σύμ­φω­να με το βίντεο, σε ερώ­τη­ση κατοί­κου για το πως θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει νόμι­μη παρέμ­βα­ση για το ζήτη­μα, ο κ. Γαβό­τσης είπε “νόμι­μα δεν υπάρ­χει”, ενώ όταν ο ίδιος κάτοι­κος φώνα­ξε “άρα μου λες να πάω να ανοί­ξω κεφά­λια”, ο δήμαρ­χος απά­ντη­σε “μπρά­βο”, προ­σθέ­το­ντας λίγο μετά “αυτό το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ”.

Ο κ. Γαβό­τσης, στην απο­λο­γία του αρνή­θη­κε την εις βάρος του απο­δι­δό­με­νη πρά­ξη, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι επρό­κει­το για ειρω­νι­κό σχό­λιο εκ μέρος του και σε καμία περί­πτω­ση δεν υιο­θε­τεί από­ψεις ρατσι­στι­κού περιεχομένου.

Η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας ζήτη­σε την απαλ­λα­γή του λόγω αμφι­βο­λιών, πρό­τα­ση που όμως δεν έγι­νε δεκτή από τον πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου που τον κήρυ­ξε ένο­χο. Ο ίδιος ο δήμαρ­χος, μετά την ετυ­μη­γο­ρία του δικα­στη­ρί­ου, άσκη­σε έφε­ση και αφέ­θη­κε ελεύθερος.

Να σημειω­θεί, ότι στο πλαί­σιο της ίδιας προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας ερευ­νή­θη­καν και ποι­νι­κές ευθύ­νες, σχε­τι­κά με αντι­δρά­σεις που εκδη­λώ­θη­καν από γονείς δημο­τι­κού σχο­λεί­ου της περιο­χής στην προ­ο­πτι­κή φοί­τη­σης προ­σφυ­γό­που­λων στην ίδια σχο­λι­κή μονά­δα με τα παι­διά τους, αλλά για αυτό το σκέ­λος της έρευ­νας έγι­νε δια­χω­ρι­σμός της δικογραφίας.

Ωραιό­κα­στρο: Ο Σύλ­λο­γος  Γονέ­ων, ο δήμαρ­χος και εμείς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο