Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατατέθηκε η τροπολογία για αφαίρεση βαθμών και όχι υποβιβασμό ομάδων — ΚΚΕ: Είναι απαράδεκτη

Κατα­τέ­θη­κε η τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης για την αλλα­γή των ποι­νών στο επαγ­γελ­μα­τι­κό ποδό­σφαι­ρο, έτσι ώστε να υπάρ­χει μόνο η αφαί­ρε­ση βαθ­μών και όχι ο υπο­βι­βα­σμός ποδο­σφαι­ρι­κών ομάδων.

Η κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία, που κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή, στο νομο­σχέ­διο για το επί­δο­μα γέν­νη­σης, προ­έ­κυ­ψε έπει­τα από το θόρυ­βο που προ­κά­λε­σε η εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, που προ­τεί­νει τον υπο­βι­βα­σμό των ομά­δων του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης.

Συγκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πει «ποι­νή αφαί­ρε­σης πέντε έως δέκα βαθ­μών από το τρέ­χον ή το επό­με­νο επαγ­γελ­μα­τι­κό πρω­τά­θλη­μα, ανε­ξαρ­τή­τως του τρό­που με τον οποίο η πρά­ξη χαρα­κτη­ρί­ζε­ται στις οικεί­ες πει­θαρ­χι­κές δια­τά­ξεις». Την τρο­πο­λο­γία υπο­γρά­φουν η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λ. Μεν­δώ­νη και ο υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού Λ. Αυγενάκης.

ΚΚΕ: Είναι απαράδεκτη — Απέχουμε από την ψηφοφορία

Για κοροϊ­δία, εμπαιγ­μό και απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία έκα­νε λόγο ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Λαμπρούλης.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ θα απέ­χει από την ψηφο­φο­ρία για την τρο­πο­λο­γία και σημεί­ω­σε ότι επι­βε­βαιώ­νε­ται το Κόμ­μα, που έχει τονί­σει ότι το ποδό­σφαι­ρο των επι­χει­ρη­μα­τιών παί­ζε­ται στο παρα­σκή­νιο, στο υπουρ­γείο και σε διο­ρι­σμέ­νες Επιτροπές.

Υπεν­θύ­μι­σε της θέση του ΚΚΕ, πως οι ΠΑΕ πρέ­πει να εντα­χθούν άμε­σα στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, για να ελέγ­χο­νται, όπως όλες οι Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες και υπο­γράμ­μι­σε ότι οι φίλα­θλοι έχουν σιχα­θεί τη σαπί­λα και δεν πρέ­πει να συντα­χθούν πίσω από τις επι­διώ­ξεις των επι­χει­ρη­μα­τιών στο ποδόσφαιρο.

kke gia upovivasmo ZAGORAKIS4
eisigisi eea
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο