Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Κώστα Κλεφτόγιαννη, αγαπημένο ηθοποιό

«Απο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη τον Κώστα Κλε­φτό­γιαν­νη, αγα­πη­μέ­νο ηθο­ποιό του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του, όπου παρα­θέ­τει ένα σύντο­μο βιο­γρα­φι­κό του εκλι­πό­ντος και εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια, τους φίλους και τους συνερ­γά­τες του.

Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Kώστας Κλεφτόγιαννης

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο