Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυρόπληκτων με παρεμβάσεις και επιτόπιες επισκέψεις

Στο πλευ­ρό των πλη­γέ­ντων τα μέλη και οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ με συνε­χείς, μαζι­κές και καθη­με­ρι­νές επι­σκέ­ψεις και περιο­δεί­ες στις πλη­γεί­σες περιο­χές, εκφρά­ζο­ντας έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη του Κόμ­μα­τος στους ανθρώ­πους που κιν­δύ­νευαν, που έχα­σαν τα σπί­τια και τις περιου­σί­ες τους.

Στο πλαί­σιο αυτό διορ­γα­νώ­νε­ται συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στον Άγιο Στέ­φα­νο, στην πλα­τεία Μαρί­νου Αντύ­πα, τη Δευ­τέ­ρα 9 Αυγού­στου στις 7 μ.μ., όπου θα μιλή­σει η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

Κοι­νή ομο­λο­γία από τους πλη­γέ­ντες το γεγο­νός ότι βρέ­θη­καν στο έλε­ος των πυρ­κα­γιών, χωρίς κανέ­να μέτρο πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, αφού ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός ‑όπως απο­δεί­χθη­κε- δεν είχε καμία προ­ε­τοι­μα­σία και κανέ­να ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Απο­δυ­να­μω­μέ­νη Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία με τρα­γι­κές ελλεί­ψεις, ανυ­παρ­ξία μέτρων προ­στα­σί­ας των δασών, ακα­θά­ρι­στα δάση και εκτά­σεις, απου­σία αντι­πυ­ρι­κών ζωνών, που ανοί­γο­νταν στο «και πέντε» της φωτιάς.

Στε­λέ­χη και μέλη του Κόμ­μα­τος, πλη­γέ­ντες και οι ίδιοι στις περιο­χές που μαί­νο­νταν οι φωτιές, κάλε­σαν τους κατοί­κους αυτών των περιο­χών, μέσω των μαζι­κών τους φορέ­ων και των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, να βρε­θούν στην πρώ­τη γραμ­μή, να οργα­νώ­σουν ομά­δες πυρο­προ­στα­σί­ας. Και βέβαια από την επό­με­νη κιό­λας μέρα, χωρίς να χαθεί και­ρός και χωρίς καμία επα­νά­παυ­ση απέ­να­ντι σε όσα υπό­σχε­ται η κυβέρ­νη­ση, να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να και τη διεκ­δί­κη­ση για πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση και απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών, να απαι­τή­σουν μέτρα ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της ζωής και του περιβάλλοντος.

Στην Εύβοια, κι ενώ ήταν σε εξέ­λι­ξη η μεγά­λη πυρ­κα­γιά, όπου με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης απου­σί­α­ζε κάθε μέτρο πρό­λη­ψης και ήταν κάτι παρα­πά­νω από εμφα­νής η εγκα­τά­λει­ψη των κατοί­κων την ώρα της κατα­στρο­φής, μετέ­βη την Παρα­σκευή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Στην Εύβοια, ξεκι­νώ­ντας από τις Ροβιές που δοκι­μά­στη­καν σκλη­ρά από την πύρι­νη λαί­λα­πα καθώς οι φλό­γες έκα­ψαν το χωριό, κατέ­στρε­ψαν σπί­τια, περιου­σί­ες, δασι­κές και καλ­λιερ­γή­σι­μες εκτά­σεις, περιό­δευ­σε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, βου­λευ­τή και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στις πλη­γεί­σες περιο­χές του Δήμου Πύρ­γου στην Ηλεία, όπου περιό­δευ­σε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Δημ. Αρβα­νι­τά­κη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­δεί­χθη­κε η ανά­γκη για γρή­γο­ρες απο­ζη­μιώ­σεις στις κατε­στραμ­μέ­νες καλ­λιέρ­γειες και η ανά­γκη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων, καθώς η απο­ψί­λω­ση των δασών τον χει­μώ­να με τις βρο­χές μπο­ρεί να απο­δει­χθεί καταστροφική.

Επί­σης, καθη­με­ρι­νά στα καμέ­να χωριά του Δήμου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο της ΤΕ Ηλεί­ας και της ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας του Κόμ­μα­τος, όπου η κατα­στρο­φή στις καλ­λιέρ­γειες, τα περι­βό­λια, τα κτή­μα­τα είναι καθολική.

Τη Μαλα­κά­σα και τους Θρα­κο­μα­κε­δό­νες επι­σκέ­φθη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Θέμη Γκιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και ο Γιάν­νης Γκιό­κας, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, όπου κάτοι­κοι κατήγ­γει­λαν πως η εκκέ­νω­ση των περιο­χών λει­τουρ­γού­σε στο να μένουν τα σπί­τια τους απρο­στά­τευ­τα απέ­να­ντι στην πύρι­νη λαίλαπα.

Στον Αγ. Στέ­φα­νο βρέ­θη­κε η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Το πρωί του Σαβ­βά­του, ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος περιό­δευ­σε στις καμέ­νες περιο­χές της Μεσ­ση­νί­ας, όπου οι κατα­στρο­φές, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις των αρχών, είναι μεγά­λες και αφο­ρούν του­λά­χι­στον 80.000 ρίζες ελαιό­δε­ντρα καμέ­να, καθώς και δεκά­δες καμέ­να σπί­τια, στά­βλους και απο­θή­κες με ζωοτροφές.

Στα πυρό­πλη­κτα χωριά της Λακω­νί­ας, που επι­σκέ­φθη­κε κλι­μά­κιο του Κόμ­μα­τος, η φωτιά αφού έκαι­γε επί 4 ημέ­ρες στα­μά­τη­σε την 5η ημέ­ρα όταν είχε φτά­σει στη θάλασ­σα, ως απο­τέ­λε­σμα της έλλει­ψης ενα­έ­ριων μέσων και ικα­νού αριθ­μού πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων που θα στα­μα­τού­σαν τη φωτιά πριν προ­λά­βει να εξαπλωθεί.

Τις μεγά­λες κατα­στρο­φές σε σπί­τια, αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κές εγκα­τα­στά­σεις, υπο­δο­μές, βοσκο­τό­πια και καλ­λιέρ­γειες και φυσι­κό περι­βάλ­λον, δια­πί­στω­σε το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Κ. Μπασ­δέ­κη μέλος της ΚΕ, που επι­σκέ­φθη­κε τις καμέ­νες εκτά­σεις της Ερα­τει­νής και της Τολο­φώ­νας στη Φωκί­δα. Στα χωριά της Δωρί­δας βρέ­θη­κε επί­σης κλι­μά­κιο του Κόμ­μα­τος επι­ση­μαί­νο­ντας την ανά­γκη της άμε­σης στέ­γα­σης των κατοί­κων που εγκα­τέ­λει­ψαν και κάη­καν τα σπί­τια τους.

Στη Φθιώ­τι­δα κι ενώ οι πύρι­νες εστί­ες βρί­σκο­νταν στον Άγιο Ανδρέα και το Μονα­στή­ρι του Άι Γιώρ­γη και στον οικι­σμό ΟΣΜΑΕΣ στο Θεο­λό­γο, που εκκε­νώ­θη­κε, βρέ­θη­κε από την πρώ­τη στιγ­μή κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, συμ­βάλ­λο­ντας απο­φα­σι­στι­κά στο έργο κατά­σβε­σης της πυρκαγιάς.

Στα Γρε­βε­νά, με τους κατοί­κους των χωριών των Βεν­τζί­ων που με τα μηχα­νή­μα­τά τους υπε­ρα­σπί­στη­καν τα σπί­τια τους, ανοί­γο­ντας αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, συνα­ντή­θη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

d

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο