Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η Αντιφασιστική Νίκη συνεχίζει να εμπνέει τους λαούς, να τρομάζει τα καπιταλιστικά κράτη και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για τη σημε­ρι­νή Μέρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών:

Η Αντιφασιστική Νίκη συνεχίζει
να εμπνέει τους λαούς,
να τρομάζει τα καπιταλιστικά κράτη
και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.

Έναν χρό­νο πριν την 80ή επέ­τειο της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, τα σύν­νε­φα ενός νέου γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου πυκνώ­νουν. Ο παλαι­στι­νια­κός λαός είναι αντι­μέ­τω­πος με μία ακό­μα επι­χεί­ρη­ση μαζι­κής εξό­ντω­σης του κρά­τους — δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ. Παράλ­λη­λα κλι­μα­κώ­νε­ται ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, έχει ανοί­ξει νέα πολε­μι­κή εστία στην Ερυ­θρά, οξύ­νο­νται οι αντι­θέ­σεις στα Βαλ­κά­νια, συνε­χί­ζο­νται οι διεκ­δι­κή­σεις της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο.

Η ηρω­ι­κή πάλη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, του σοβιε­τι­κού λαού, των αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των με μπρο­στά­ρη­δες τους κομ­μου­νι­στές στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη που βρέ­θη­καν υπό την κατο­χή, φανε­ρώ­νουν δια­χρο­νι­κά τις ανυ­πέρ­βλη­τες δυνά­μεις του οργα­νω­μέ­νου λαού, συνε­χί­ζουν να εμπνέ­ουν τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις όπου Γης, στην πάλη τους ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και το καθε­στώς της ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Παρά τον ορι­σμό της 9ης Μάης ως «Ημέ­ρας της Ευρώ­πης», τα υπέ­ρο­γκα ποσά που δια­τί­θε­νται από τα εγχώ­ρια αστι­κά και τα ευρω­ε­νω­σια­κά επι­τε­λεία για το ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας, παρά τις «δια­φη­μι­στι­κές καμπά­νιες» για την προ­ώ­θη­ση του ανι­στό­ρη­του ιδε­ο­λο­γή­μα­τος της ταύ­τι­σης φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού, τα εκα­τομ­μύ­ρια των νεκρών της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών κατέ­κτη­σαν με το αίμα τους τη θέση τους στην καρ­διά των λαών, συνε­χί­ζουν να στοι­χειώ­νουν τις σκέ­ψεις των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επιτελείων.

Ο Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος, όπως και ο Πρώ­τος, ήταν απο­τέ­λε­σμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για το μοί­ρα­σμα αγο­ρών, εδα­φών και σφαι­ρών επιρ­ρο­ής και της όξυν­σής τους σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης. Στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη που είχαν ηττη­θεί στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο ή είχαν «αδι­κη­θεί» από τη μοι­ρα­σιά της πολε­μι­κής λεί­ας, ο φασι­σμός — ναζι­σμός προ­ω­θή­θη­κε ως πιο απο­δο­τι­κή μορ­φή της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας για την κατά­πνι­ξη του εργα­τι­κού — κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και για την αλλα­γή του διε­θνούς συσχε­τι­σμού δυνά­με­ων που δια­μόρ­φω­σαν οι συμ­φω­νί­ες λήξης του πολέ­μου, μέσω μιας νέας πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης. Γι’ αυτό η επι­κρά­τη­ση του φασι­σμού — ναζι­σμού χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε από τα βασι­κό­τε­ρα μονο­πώ­λια αυτών των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, ενώ για όσο διά­στη­μα στρέ­φο­νταν απο­κλει­στι­κά στην κατα­στο­λή του εσω­τε­ρι­κού ταξι­κού εχθρού γνώ­ρι­σαν τα εγκώ­μια και των αστι­κών τάξε­ων των αντί­πα­λων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών. Η δημα­γω­γία και η επι­κρά­τη­ση του ναζι­σμού διευ­κο­λύν­θη­κε από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συν­θή­κες λήξης του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και τη δυσα­ρέ­σκεια που προ­κά­λε­σε η μετα­πο­λε­μι­κή δια­χεί­ρι­σή τους από τις γερ­μα­νι­κές σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις. Ο φασι­σμός — ναζι­σμός προ­σέ­φε­ρε τα πάντα στα μονο­πώ­λια, με πρώ­το την κατα­στο­λή της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και της απερ­γί­ας και τις εκτε­τα­μέ­νες διώ­ξεις των κομμουνιστών.

Ακό­μη και όταν η καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία προ­έ­κρι­νε τη φιλε­λεύ­θε­ρη — κοι­νο­βου­λευ­τι­κή μορ­φή και προ­χω­ρού­σε σε μέτρα κατά των φασι­στών, αυτά ήταν προ­σχη­μα­τι­κά, προ­σω­ρι­νά και ανώ­δυ­να: Ο Χίτλερ κρα­τή­θη­κε στη φυλα­κή για σύντο­μο διά­στη­μα και υπό ευνοϊ­κές συν­θή­κες μετά το ναζι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα του 1923, ενώ τα τάγ­μα­τα εφό­δου των ναζί συγκρο­τή­θη­καν και δρού­σαν σχε­δόν ανε­νό­χλη­τα, κάπο­τε και με τη συμ­βο­λή των κρα­τι­κών κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών και πριν την επι­κρά­τη­ση του ναζι­σμού στη Γερ­μα­νία. Λίγο νωρί­τε­ρα, στην Ιτα­λία, ο βασι­λιάς αρνή­θη­κε την κήρυ­ξη στρα­τιω­τι­κού νόμου για την αντι­με­τώ­πι­ση των ολι­γά­ριθ­μων φασι­στών που κατευ­θύ­νο­νταν στη Ρώμη και παρέ­δω­σε την εξου­σία στον Μου­σο­λί­νι. Μετά τον διο­ρι­σμό του Χίτλερ στη γερ­μα­νι­κή καγκε­λα­ρία από τον Πρό­ε­δρο Χίντε­μπουργκ, οι ναζί οργά­νω­σαν την προ­βο­κά­τσια του Ράιχ­σταγκ και έθε­σαν το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γερ­μα­νί­ας εκτός νόμου, προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειοψηφία.

Ουδέ­πο­τε ο φασι­σμός — ναζι­σμός ήταν «αντι­συ­στη­μι­κός», όπως επι­χει­ρούν σήμε­ρα να τον παρου­σιά­σουν τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Αντί­θε­τα ήταν ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας. Αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται και σήμε­ρα από την απο­κά­λυ­ψη των πολυ­πλό­κα­μων δεσμών των φασι­στι­κών και ναζι­στι­κών δυνά­με­ων με καπι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά και με τους μηχα­νι­σμούς του καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών. Τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα των αστι­κών δυνά­με­ων για την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς στην Ευρώ­πη δεν μπο­ρούν να συγκα­λύ­ψουν το γεγο­νός ότι είναι οι ίδιες δυνά­μεις που συνο­μι­λούν και συνα­πο­φα­σί­ζουν με την Μελό­νι, τον Σαλ­βί­νι και τους άλλους πολι­τι­κούς απο­γό­νους του ιτα­λι­κού φασι­σμού, που παρου­σιά­ζουν τους ναζι­στές του Τάγ­μα­τος Αζόφ ως μαχη­τές της ελευ­θε­ρί­ας. Δεν μπο­ρούν να συγκα­λύ­ψουν ότι το νομι­κό πλαί­σιο που δια­μόρ­φω­σαν ή υπε­ρα­σπί­ζο­νται από κοι­νού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ (ανά­με­σά τους και οι διά­φο­ρες εκδο­χές που προ­έ­κυ­ψαν απ’ αυτά τα κόμ­μα­τα) απ’ τη μια επι­φύ­λα­ξε ποι­νές χάδι για τους εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής, ενώ απ’ την άλλη επι­τρέ­πει τη μεταμ­φί­ε­ση των φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των, την ίδια ώρα που ανα­γο­ρεύ­ει σε έγκλη­μα κάθε εργα­τι­κή — λαϊ­κή κινητοποίηση.

Ουδέ­πο­τε το καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος θέλη­σε πραγ­μα­τι­κά να αντι­με­τω­πί­σει τον φασι­σμό — ναζι­σμό, αφού αυτός απο­τε­λεί μία από τις πολι­τι­κές μορ­φές της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας, η οποία άλλο­τε με τον μαν­δύα της αστι­κής κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δημο­κρα­τί­ας και άλλο­τε με τη ρομ­φαία της δικτα­το­ρί­ας τάσ­σε­ται πάντα υπέρ των καπι­τα­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων και ενά­ντια στις ανά­γκες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνάμεων.

Απέ­να­ντι στον φασι­σμό — ναζι­σμό στά­θη­καν εξαρ­χής και τελι­κά τον νίκη­σαν η ΕΣΣΔ, τα ανά τον κόσμο αντι­στα­σια­κά λαϊ­κά κινή­μα­τα, στα οποία πρω­το­στά­τη­σαν τα αντί­στοι­χα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα στις κατε­χό­με­νες χώρες, οι κομ­μου­νι­στές και άλλοι ριζο­σπά­στες αγω­νι­στές που αντι­πά­λε­ψαν τον φασι­σμό — ναζι­σμό στην καρ­διά του τέρα­τος, υπό τρο­μα­κτι­κές φυσι­κά συν­θή­κες. Οι αριθ­μοί είναι αδιά­ψευ­στοι: Πάνω από 20 εκα­τομ­μύ­ρια νεκροί από την ΕΣΣΔ, πολ­λοί από αυτούς μέλη του Πανε­νω­σια­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (μπολ­σε­βί­κοι) και της Νεο­λαί­ας του, της Κομ­σο­μόλ. Το 25% του συνό­λου των στρα­τευ­μά­των του φασι­στι­κού άξο­να χάθη­κε στο ανα­το­λι­κό μέτω­πο, στην άμυ­να της Μόσχας, στην πολιορ­κία του Λένιν­γκραντ, στην επο­ποι­ία του Στά­λιν­γκραντ, στη Μάχη του Κουρσκ και αλλού. Τίπο­τα από αυτά δεν θα γινό­ταν χωρίς την ανω­τε­ρό­τη­τα του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, την εργα­τι­κή εξου­σία, τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης των μέσων παρα­γω­γής και του κεντρι­κού σχε­δια­σμού της οικο­νο­μί­ας, τα σημα­ντι­κά βήμα­τα της ΕΣΣΔ στη γυναι­κεία χει­ρα­φέ­τη­ση και την ενό­τη­τα όλων των σοβιε­τι­κών εθνο­τή­των, τον αξιό­μα­χο Κόκ­κι­νο Στρα­τό και τον ηρω­ι­κό παρ­τι­ζά­νι­κο αγώ­να του σοβιε­τι­κού λαού. Αυτά ενέ­πνευ­σαν τους κομ­μου­νι­στές και άλλους αγω­νι­στές σε όλο τον κόσμο στην πάλη τους ενά­ντια στον φασι­σμό — ναζισμό.

Στην Ελλά­δα το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, οι άλλες ΕΑΜι­κές οργα­νώ­σεις με αιμο­δό­τη και καθο­δη­γη­τή το ΚΚΕ έσω­σαν τον λαό από την πεί­να, έδω­σαν ηρω­ι­κές μάχες, απε­λευ­θέ­ρω­σαν μεγά­λες περιο­χές της χώρας, όπου υπό την προ­στα­σία του ΕΛΑΣ συγκρο­τή­θη­καν λαο­γέν­νη­τοι θεσμοί τοπι­κής διοί­κη­σης, εκπαί­δευ­σης και δικαιο­σύ­νης, ματαί­ω­σαν τα σχέ­δια του φασι­στι­κού Αξο­να για την επι­στρά­τευ­ση Ελλή­νων εργα­τών και συνέ­βα­λαν στη νικη­φό­ρα έκβα­ση του πολέμου.

Ο πόλε­μος ήταν δίκαιος από την πλευ­ρά της ΕΣΣΔ, που υπε­ρα­σπι­ζό­ταν τη σοσια­λι­στι­κή εξου­σία, και από την πλευ­ρά των αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των. Ηταν άδι­κος τόσο από την πλευ­ρά του φασι­στι­κού Αξο­να όσο και από την πλευ­ρά των Αγγλο­α­με­ρι­κα­νών Συμ­μά­χων, που παρά τις δια­φο­ρές τους αντα­γω­νί­ζο­νταν μετα­ξύ τους για τα γεω­πο­λι­τι­κά εκμε­ταλ­λευ­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντά τους. Αυτή η κοι­νή ταξι­κή σύμπλευ­ση όλων των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, νικη­τών και ηττη­μέ­νων, όσο κι αν έγι­νε προ­σπά­θεια να κρυ­φτεί αρχι­κά, φανε­ρώ­θη­κε την επο­μέ­νη του πολέ­μου, όταν ενώ­θη­καν ενά­ντια στις χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, «χτύ­πη­σαν» το εργα­τι­κό — λαϊ­κό και κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα όπου χρειά­στη­κε και ενσω­μά­τω­σαν πρώ­ην φασί­στες και ναζι­στές στους εγχώ­ριους κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς και στους αντί­στοι­χους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών τους συμ­μα­χιών. Πολ­λοί από τους εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου φυγα­δεύ­τη­καν στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και αξιο­ποι­ή­θη­καν ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα. Την ώρα που δεκά­δες στρα­τη­γοί του ΝΑΤΟ ήταν πρώ­ην ναζί, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γερ­μα­νί­ας, που προ­σέ­φε­ρε δεκά­δες χιλιά­δες μάρ­τυ­ρες στον αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να, τέθη­κε και πάλι εκτός νόμου. Ακό­μα, ο Βάλ­τερ Χαλ­στάιν, πρώ­τος πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν την περί­ο­δο 1958 — 1967, που στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης ανα­φέ­ρε­ται ως πρω­τερ­γά­της της, υπήρ­ξε στέ­λε­χος του ναζι­στι­κού κόμματος.

Και στην Ελλά­δα, αμέ­σως μετά τον πόλε­μο, όσες αστι­κές δυνά­μεις ανέ­χτη­καν ή και συνερ­γά­στη­καν με τις αρχές Κατο­χής και οι άλλες που συμ­μά­χη­σαν με τον βρε­τα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό ξεπέ­ρα­σαν την αντι­πα­λό­τη­τά τους και ενώ­θη­καν υπό τη σκέ­πη του Παλα­τιού, με κοι­νό ταξι­κό στό­χο την υπε­ρά­σπι­ση της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και την κατα­στο­λή των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων, που τόλ­μη­σαν να σηκώ­σουν κεφά­λι στα χρό­νια της Κατο­χής και να διεκ­δι­κή­σουν τη δική τους εξουσία.

Η μετα­πο­λε­μι­κή στα­θε­ρο­ποί­η­ση της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας στην Ελλά­δα και σε άλλες χώρες δεν σημαί­νει ότι η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη δεν μπο­ρού­σε να νική­σει τον ταξι­κό εχθρό της. Η ανα­μέ­τρη­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων με την καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία απο­δυ­να­μώ­θη­κε, έχα­σε χρό­νο και ευκαι­ρί­ες για­τί εγκλω­βί­στη­κε στη στρα­τη­γι­κή της ονο­μα­ζό­με­νης «εθνι­κής ενό­τη­τας», δεν έθε­σε έγκαι­ρα και ξεκά­θα­ρα τον στό­χο της ανα­τρο­πής του παλιού, της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας, την κατά­κτη­ση της νέας εργα­τι­κής — λαϊ­κής εξουσίας.

Οι αδυ­να­μί­ες του ΚΚΕ και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος στην Ελλά­δα συν­δέ­ο­νταν με αντί­στοι­χες αδυ­να­μί­ες στις επε­ξερ­γα­σί­ες του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος. Το Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα, το ίδιο το ΚΚΣΕ δεν μπό­ρε­σαν έγκαι­ρα να ανα­προ­σαρ­μό­σουν τη στρα­τη­γι­κή τους στις συν­θή­κες που δια­μορ­φώ­θη­καν προς τη λήξη του πολέ­μου, ώστε να ενι­σχυ­θεί η πάλη για μια στα­θε­ρή αλλα­γή του συσχε­τι­σμού δυνά­με­ων προς όφε­λος του σοσια­λι­σμού — κομμουνισμού.

Παρ’ όλα αυτά, η 9η Μάη συνε­χί­ζει να απο­δει­κνύ­ει τη δύνα­μη που δια­θέ­τει ο λαός, με μπρο­στά­ρη­δες τους κομ­μου­νι­στές και τις κομ­μου­νί­στριες, να νική­σει τον όποιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό και εγχώ­ριο εκμε­ταλ­λευ­τή, να ανοί­ξει τον δρό­μο για τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

Το ΚΚΕ καλεί κάθε εργά­τη, βιο­πα­λαι­στή αγρό­τη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νο, νέο και γυναί­κα που προ­έρ­χε­ται από την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να δεί­ξει αυτήν τη δύνα­μη σε όλες τις μάχες — και στην επι­κεί­με­νη των ευρω­ε­κλο­γών — για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ, το δυνά­μω­μα της πάλης για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων εργα­τι­κών — λαϊ­κών ανα­γκών, ενά­ντια στην ΕΕ και στην εξου­σία των μονο­πω­λί­ων, στη γραμ­μή απο­δέ­σμευ­σης από ΕΕ και ΝΑΤΟ και όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, με την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα δικά τους χέρια, με επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες εργα­τι­κές — λαϊ­κές ανά­γκες και όχι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρδος.

Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό σπά­με τα δεσμά της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, ανοί­γου­με τον δρό­μο για πανευ­ρω­παϊ­κή εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση, για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών, για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσιαλισμού.

9η Μάη: «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να πληρώσει»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο