Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Καμιά αποστολή εκτός συνόρων! Μεγάλο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 11-Μάρτη στο Σύνταγμα

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ τη Δευ­τέ­ρα 11 Μάρ­τη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα, με σύν­θη­μα «Καμία στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή εκτός συνό­ρων! Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της χώρας στους πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Η ελπί­δα στην πάλη του λαού!». Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

KOA_Σύνταγμα 11-Μάρτη

Στο κάλε­σμά της η ΚΟ Αττι­κής σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων:

Όλοι και όλες 

στο μεγάλο συλλαλητήριο του ΚΚΕ 
στο Σύνταγμα! Συναγερμός!

 • Απο­στο­λή φρε­γά­τας και προ­σω­πι­κού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην εμπό­λε­μη ζώνη της Ερυ­θράς Θάλασσας…
 • 7 δισ. τον χρό­νο για ΝΑΤΟι­κές ανά­γκες και δαπάνες…
 • F‑35 συνο­λι­κού κόστους 9 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων…
 • 50 δισ. από κον­δύ­λια της ΕΕ για όπλα και πυρο­μα­χι­κά στην αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Ζελένσκι…
 • Επι­κίν­δυ­νες “διευ­θε­τή­σεις” στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσό­γειο για τη δια­τή­ρη­ση της ΝΑΤΟι­κής συνοχής…

💥 Τώρα είναι η ώρα να ακου­στεί ένα μεγά­λο ΟΧΙ στη μετα­τρο­πή της χώρας μας σε “αιχ­μή του δόρα­τος” στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.
💥 Τώρα να ακου­στεί το μεγά­λο ΝΑΙ στο δικαί­ω­μα να ζού­με ειρη­νι­κά, με αλλη­λεγ­γύη με τους άλλους λαούς, νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο μας.
💥 Ο λαός έχει τη δύνα­μη να βάλει τη σφρα­γί­δα του στις εξε­λί­ξεις, για να μπει τέλος στον σάπιο κόσμο των πολέμων! (…)
💥 Έξω τώρα από το μακε­λειό! Απε­μπλο­κή της χώρας από τους πολέμους!

 • 2 χρό­νια ο πόλε­μος και το μακε­λειό συνε­χί­ζε­ται στην Ουκρα­νία ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ — ΕΕ — ΗΠΑ και Ρωσία…
 • Σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος — δολο­φό­νο Ισρα­ήλ με τις πλά­τες των ΗΠΑ — ΕΕ…
 • Αντα­γω­νι­σμοί στη Μέση Ανα­το­λή, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, στην Ανατ. Μεσόγειο…
 • Έντα­ση σε άλλα σημεία του πλανήτη.

Όλα αυτά προ­μη­νύ­ουν νέες, πιο γενι­κευ­μέ­νες συγκρού­σεις, ενώ επι­τα­χύ­νε­ται η κούρ­σα για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο άρμα του καπι­τα­λι­σμού ανά­με­σα σε ΗΠΑ — Κίνα.

Αυτός είναι ο κόσμος “της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας” που υπό­σχο­νταν τα κόμ­μα­τα που πίνουν νερό στο όνο­μα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που μόνο ασφά­λεια δεν φέρ­νει για τον λαό.

Μόνο ανη­συ­χία προ­κα­λούν οι δηλώ­σεις των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών ΗΠΑ και Ελλά­δας ότι οι σχέ­σεις των δύο χωρών βρί­σκο­νται στο καλύ­τε­ρο σημείο τους, στον πρό­σφα­το 5ο Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο, που εγκαι­νί­α­σε το 2018 η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Οι επι­κλή­σεις στη λεγό­με­νη “πολυ­διά­στα­τη εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή”, στη χάρα­ξη “αυτό­νο­μης πολι­τι­κής της ΕΕ”, το μόνο που σημα­το­δο­τούν είναι η μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή στα ευρω­α­τλα­ντι­κά παζά­ρια μετα­ξύ των ιμπεριαΛΗΣΤΩΝ. (…)

Το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
και αναδεικνύει τις σύγχρονες διεκδικήσεις και ανάγκες 
του εργαζόμενου λαού.

 • Να επι­στρέ­ψει τώρα η φρε­γά­τα. Να ακυ­ρω­θεί η από­φα­ση για απο­στο­λή στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και της χρη­σι­μο­ποί­η­σης του Στρα­τη­γεί­ου της Λάρισας.
 • Να επι­στρέ­ψουν όλες οι απο­στο­λές των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται εκτός συνόρων.
 • Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού οπλι­σμού στην Ουκρανία.
 • Κανέ­νας Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός και στρα­τιώ­της έξω από τα σύνορα.
 • Να κλεί­σουν τώρα οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στην Ελλάδα.
 • Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη. Ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα σύνο­ρα του 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Τώρα με το ΚΚΕ!

Για να δυνα­μώ­σει η εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και αντε­πί­θε­ση. Ο λαός έχει τη δύνα­μη και μπο­ρεί να τη δεί­ξει, στον δρό­μο του αγώ­να για την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, κρα­τώ­ντας το τιμό­νι της εξου­σί­ας στα δικά του χέρια, για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες.

Για­τί τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και τα κέρ­δη των λίγων είναι ασυμ­βί­βα­στα. Για­τί η μόνη πραγ­μα­τι­κή δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή είναι: ‘Η με το κεφά­λαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ή με τον εργα­ζό­με­νο λαό και τις ανά­γκες του!

Για­τί η ορι­στι­κή λύση βρί­σκε­ται στην ανα­τρο­πή του κόσμου της εκμε­τάλ­λευ­σης και των πολέ­μων, βρί­σκε­ται στην κοι­νω­νία της πραγ­μα­τι­κής λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας των λαών, της ειρή­νης, τον σοσιαλισμό!

Βαδίζουμε μαζί τον δρόμο της ανατροπής,
μέχρι τη νίκη του λαού!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο