Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ είναι δεδομένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό

Σε σχό­λιό του για την αμυ­ντι­κή συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ και τις θέσεις των κομ­μά­των, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η επί­σπευ­ση της κύρω­σης της Στρα­τη­γι­κής Συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ, από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως και το πρό­σφα­το ταξί­δι του πρω­θυ­πουρ­γού στις ΗΠΑ απο­δει­κνύ­ει πως και αυτή η κυβέρ­νη­ση είναι προ­ση­λω­μέ­νη στην υλο­ποί­η­ση των επι­κίν­δυ­νων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή μας. Αλλά και η προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή που προ­τεί­νει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει ότι αυτή η Συμ­φω­νία, με ευθύ­νη και των δύο, υλο­ποιεί­ται ήδη και οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις που απο­τε­λούν ορμη­τή­ρια πολέ­μου, λει­τουρ­γούν κανονικά.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με τη στή­ρι­ξη του ΚΙΝΑΛ είναι δεδο­μέ­νοι σύμ­μα­χοι των ΗΠΑ και συνε­χί­ζουν να κοροϊ­δεύ­ουν τον ελλη­νι­κό λαό, ότι μπο­ρούν να υπάρ­ξουν θετι­κές παρεμ­βά­σεις των Αμε­ρι­κά­νων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελ­θόν για κανέ­να θέμα, και πολύ περισ­σό­τε­ρο για τη δια­σφά­λι­ση της ειρή­νης και των κυριαρ­χι­κών δικαιωμάτων.

Μονα­δι­κή λύση είναι η ακύ­ρω­ση της Συμ­φω­νί­ας και το άμε­σο κλεί­σι­μο των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων στην Ελλάδα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο