Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ ‑ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Με «φόρα» οι Κομματικές Οργανώσεις — ξεπεράστηκε το 60% του πλάνου

Με φόρα μπή­καν οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ στον δεύ­τε­ρο μήνα της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης που προ­κή­ρυ­ξε η ΚΕ του ΚΚΕ. Μέτα το 6ο κατά σει­ρά «κλεί­σι­μο» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 4 Δεκέμ­βρη, η κάλυ­ψη του συνο­λι­κού πλά­νου έφτα­σε στο 61,73%.

Εξαι­ρε­τι­κά αμφίρ­ρο­πη παρα­μέ­νει η «κούρ­σα» μετα­ξύ των Οργα­νώ­σε­ων Περιο­χής, καθώς αρκε­τές ήταν οι ανα­κα­τα­τά­ξεις ακό­μη και στις πρώ­τες θέσεις τη βδο­μά­δα που μας πέρασε.

Στη θέση οδη­γού «έκα­τσε» η ΚΟ Ηπεί­ρου με 74,73%, η οποία έκα­νε «άλμα» άνω του 16% του πλά­νου της. Στη 2η θέση έπε­σε αλλά παρα­μέ­νο­ντας κοντά στην κορυ­φή η ΚΟ Εξω­τε­ρι­κού με 71,45%. Την είσο­δό της στην πρώ­τη τριά­δα πέτυ­χε η ΚΟ Αττι­κής με 64,15% ξεπερ­νώ­ντας ελά­χι­στα την ΚΟ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης που με 64,08% ακο­λου­θεί. Αχώ­ρι­στες συνε­χί­ζουν οι ΚΟ Αιγαί­ου με 60,95%, Θεσ­σα­λί­ας με 60,45% και Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με 60,02%. Μια ανά­σα πίσω είναι η ΚΟ Κρή­της με 59,19% έχο­ντας επι­τα­χύ­νει αφού κάλυ­ψε ακό­μη 12% του πλά­νου της. Στην 9η θέση παρα­μέ­νει η ΚΟ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και Εύβοιας με 56,27% και με την επι­κεί­με­νη μεγά­λη συναυ­λία στη Λαμία να ανα­μέ­νε­ται να της δώσει νέο «αέρα». Επο­νται οι ΚΟ Δυτι­κής Ελλά­δας με 52,97%, Πελο­πον­νή­σου με 51,52% και Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με 51,05%.

Η ΚΝΕ έχει καλύ­ψει το 62,58% του πλά­νου της. 
Το 47,68% έχει καλύ­ψει η ΚΟΒ του «Ριζο­σπά­στη» και το 45% αυτή του «902».

Αξί­ζει να σημειω­θεί, όπως φαί­νε­ται και από τον πίνα­κα των 20 πρώ­των Τομε­α­κών Οργα­νώ­σε­ων, ότι αρκε­τές Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις είναι ήδη σε τρο­χιά υπερκάλυψης.

Φουντώνει η άμιλλα 
στις ΚΝίτικες Οργανώσεις

Στο μετα­ξύ, φου­ντώ­νει η άμιλ­λα και στις ΚΝί­τι­κες Οργα­νώ­σεις. Η Οργά­νω­ση Περιο­χής Πελο­πον­νή­σου της ΚΝΕ καλεί σε άμιλ­λα την Οργά­νω­ση Περιο­χής Κρή­της της ΚΝΕ, αφιε­ρώ­νο­ντας μάλι­στα και μια μαντινάδα.

Στο κάλε­σμά της ανα­φέ­ρει: «178 ναυ­τι­κά μίλια ή αλλιώς 330 χιλιό­με­τρα είναι η από­στα­ση που χωρί­ζει την Καλα­μά­τα από το Ηρά­κλειοΜπρο­στά στην Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση της Οργά­νω­σής μας, ήρθε η ώρα να δού­με πόσο αυτή η από­στα­ση των δύο περιο­χών θα “μεγα­λώ­σει”

Η ΟΠ Πελο­πον­νή­σου της ΚΝΕ καλεί λοι­πόν σε άμιλ­λα την ΟΠ Κρή­της της ΚΝΕ.

Ξέρου­με ότι με αυτό μας το κάλε­σμα δεν ρίχνου­με μόνο “λάδι στη φωτιά” — έχου­με αρκε­τό εδώ άλλω­στε — στους Κρή­τες συντρό­φους μας… Αλλά με αυτό μας το κάλε­σμα, με συλ­λο­γι­κό, δημιουρ­γι­κό και απο­φα­σι­στι­κό τρό­πο βοη­θά­με συνο­λι­κά να υπερ­κα­λύ­ψει η Οργά­νω­σή μας τα πλά­να της, να φτά­σου­με σε ακό­μη πιο πολ­λούς νέους και νέες!

Κι επει­δή τα πολ­λά λόγια είναι φτώχεια…

Η Πελο­πόν­νη­σος καλεί / Σε άμιλ­λα την Κρή­τη. / Κι αν ηττη­θού­με σύντρο­φοι, / θα βγού­με Ψηλο­ρεί­τη, / αν ηττη­θεί­τε όμως εσείς, / να μας υπο­σχε­θεί­τε / Ταΰ­γε­το και Πάρ­νω­να / Με χιό­νι θα ανε­βεί­τε. / Κι αν δεν σας είναι αρκε­τή / η ανά­βα­ση στην Ιδη, / τη δια­μο­νή σας θα φρο­ντί­σου­με / στου Μοριά μας το στολίδι!
Σε περί­πτω­ση που ηττη­θού­με και δεν σας είναι αρκε­τό το να ανέ­βου­με στον Ψηλο­ρεί­τη, μετά χαράς να φιλο­ξε­νή­σου­με στα μέρη του Μοριά 3 συντρό­φους της πρω­το­πό­ρας ΟΒ σας στην Οικο­νο­μι­κή Εξόρμηση…
__                            Σε ανα­μο­νή της απά­ντη­σής σας…».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο