Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σήμερα η εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Το Τμή­μα Ιστο­ρί­ας της ΚΕ και η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νουν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 12 Απρί­λη, στις 6.30 μ.μ., εκδή­λω­ση με θέμα: «200 χρό­νια από την Επα­νά­στα­ση του 1821».

Ομι­λί­ες θα κάνουν:

– Ο Κώστας Σκο­λα­ρί­κος, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ, με θέμα: «Ο χαρα­κτή­ρας της Επα­νά­στα­σης του 1821 και η σύγ­χρο­νη διαπάλη».

– Η Ελέ­νη Μπέλ­λου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα: «Η κατά­κτη­ση της δια­λε­κτι­κής — υλι­στι­κής αντί­λη­ψης για την Επα­νά­στα­ση του 1821 ανα­γκαία στην εξα­γω­γή χρή­σι­μων συμπε­ρα­σμά­των για τις μελ­λού­με­νες σοσια­λι­στι­κές επαναστάσεις».

Οι ομι­λί­ες θα μετα­δο­θούν ζωντα­νά από το portal «902.gr».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο