Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει» — Συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή στις 7μμ

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­χει­ρεί να βάλει λου­κέ­το στη ΛΑΡΚΟ και να ολο­κλη­ρώ­σει το έγκλη­μα σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και των κατοί­κων των περιο­χών στους πέντε νομούς που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η επι­χεί­ρη­ση. Με από­φα­ση της επι­χει­ρεί να κάνει αυτό που δεν της έχουν επι­τρέ­ψει μέχρι σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ με τον ηρω­ι­κό αγώ­να τους, να τους απο­λύ­σει για να παρα­δώ­σει την επι­χεί­ρη­ση “καθα­ρή” στον νέο “επεν­δυ­τή”» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να πλη­ρώ­σει πολύ ακρι­βά το ανο­σιούρ­γη­μα που προ­σπα­θεί να δια­πρά­ξει. Πρό­κει­ται για το επό­με­νο βήμα ενός εγκλη­μα­τι­κού σχε­δί­ου που στη­ρί­χτη­κε στην πολι­τι­κή απα­ξί­ω­σης, εγκα­τά­λει­ψης, συκο­φά­ντη­σης και υπερ­χρέ­ω­σης αυτής της — στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας — επι­χεί­ρη­σης με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ, σχέ­διο το οποίο αντι­πά­λε­ψαν οι εργα­ζό­με­νοι ανα­δει­κνύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τις μεγά­λες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της ΛΑΡΚΟ» επι­ση­μαί­νει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και κατα­λή­γει: «Οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, με τον ηρω­ι­κό αγώ­να τους εδώ και τέσ­σε­ρα χρό­νια, ο οποί­ος απο­τε­λεί φωτει­νό παρά­δειγ­μα για όλη την εργα­τι­κή τάξη, έχουν απο­δεί­ξει ότι ξέρουν να χαλά­νε τα αντερ­γα­τι­κά εγκλη­μα­τι­κά σχέ­δια της κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους να εκφρά­σουν ακό­μα πιο δυνα­μι­κά την αλλη­λεγ­γύη τους στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, για να ανα­νε­ω­θούν οι συμ­βά­σεις εργα­σί­ας με βάση τις προ­τά­σεις των Σωμα­τεί­ων, να ανα­πτυ­χθεί και να εκσυγ­χρο­νι­στεί η επι­χεί­ρη­ση, προς όφε­λος της κοι­νω­νί­ας και της οικονομίας.

Όλοι αύριο Παρα­σκευή στις 7μμ στο συλ­λα­λη­τή­ριο των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος! Το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει!».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο