Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Το δημοσίευμα των Financial Times αποδεικνύει τις μεθοδεύσεις για περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

«Το δημο­σί­ευ­μα των Financial Times που ανα­φέ­ρει την ύπαρ­ξη πιέ­σε­ων από τον Ζελέν­σκι και ηγέ­τες της ΕΕ προς την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την απο­στο­λή συστη­μά­των αερά­μυ­νας Patriot και S‑300, απο­δει­κνύ­ει τις μεθο­δεύ­σεις για περαι­τέ­ρω εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία» σημειώ­νει σε σχό­λιό του, το ΚΚΕ.

«Η απά­ντη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα, όχι μόνο επι­βε­βαιώ­νει αυτές τις πιέ­σεις, αλλά ‑εμμέ­σως πλην σαφώς- και την ύπαρ­ξη σχε­τι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, αφού αυτό που διέ­ψευ­σε δεν είναι το ενδε­χό­με­νο απο­στο­λής των οπλι­κών συστη­μά­των, αλλά η “δια­κιν­δύ­νευ­ση της απο­τρε­πτι­κής ικα­νό­τη­τας της χώρας” που μπο­ρεί να προ­κλη­θεί από μια τέτοια απο­στο­λή» προ­σθέ­τει το σχό­λιο του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι ενι­σχύ­ε­ται η επι­κίν­δυ­νη συμ­με­το­χή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και τη συνε­νο­χή των άλλων κομ­μά­των που ορκί­ζο­νται στην “ιερή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ”».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο