Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Κυριακής 29 Δεκεμβρίου 2019: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Κυρια­κής 29 Δεκεμ­βρί­ου 2019:  €6.500.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (KYΡΙΑΚΗΣ 29/12/2019) μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2082ης κλή­ρω­σης του Τζό­κερ.

Τους τυχε­ρούς αριθ­μούς στην απο­ψι­νή κλή­ρω­ση του Τζό­κερ μπο­ρεί­τε να τους δεί­τε ΕΔΩ λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη γα τις 22.00

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο