Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Καταδικάζει τις επιθέσεις φασιστών σε φοιτητές — μέλη του ΚΚ Τουρκίας

«Αλλη­λεγ­γύη στα μέλη του ΚΚ Τουρ­κί­ας και τους αγω­νι­στές φοι­τη­τές! Η τρο­μο­κρα­τία στα πανε­πι­στή­μια δε θα περά­σει!» τονί­ζει Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας σε ανα­κοί­νω­σή της με την οποία κατα­δι­κά­ζει τις επι­θέ­σεις φασι­στι­κών ομά­δων ενά­ντια σε φοι­τη­τές — μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας και άλλων αγω­νι­στών φοι­τη­τών σε πανε­πι­στή­μια της Τουρκίας.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ ανα­φέ­ρει ακόμη:

«Στις 21/11 έγι­νε από­πει­ρα επί­θε­σης ενα­ντί­ον μελών του ΚΚΤ στη Σχο­λή Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του Πανε­πι­στη­μί­ου της Άγκυ­ρας, ενώ στις 22/11 ομά­δα μελών των Γκρί­ζων Λύκων επι­τέ­θη­κε σε φοι­τη­τές — μέλη του ΚΚΤ. Μάλι­στα στο συγκε­κρι­μέ­νο πανε­πι­στή­μιο υπάρ­χει ιδιω­τι­κή ασφά­λεια, η οποία όχι μόνο δεν έκα­νε τίπο­τα για να προ­στα­τεύ­σει τους φοι­τη­τές, αλλά από κοι­νού με την πρυ­τα­νεία της σχο­λής και την αστυ­νο­μία της Άγκυ­ρας έκα­ναν τα στρα­βά μάτια. Απο­κα­λύ­πτε­ται και σε αυτή την περί­πτω­ση ο πραγ­μα­τι­κός ρόλος της παρου­σί­ας τέτοιων κατα­σταλ­τι­κών δυνά­με­ων μέσα στα Πανε­πι­στή­μια που ως στό­χο τους δεν έχουν την προ­στα­σία των φοι­τη­τών. Αντί­θε­τα, με τη στή­ρι­ξή τους δρουν φασι­στι­κές ομά­δες, τα μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος, που έχουν στο στό­χα­στρο τους κομ­μου­νι­στές και όποιον αγω­νί­ζε­ται μέσα στα πανεπιστήμια.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι επι­θέ­σεις αυτές γίνο­νται την ώρα που οι φοι­τη­τές στην Τουρ­κία σπρώ­χνο­νται στη φτώ­χεια, είναι αντι­μέ­τω­ποι με την ανερ­γία, το άγχος για το μέλ­λον και την επι­βί­ω­ση, ενώ τις προη­γού­με­νες εβδο­μά­δες, με αφορ­μή την πτώ­ση ενός ασαν­σέρ φοι­τη­τι­κής εστί­ας που κόστι­σε τη ζωή σε μία φοι­τή­τρια, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δεκά­δες κινη­το­ποι­ή­σεις σε πολ­λά πανε­πι­στή­μια της χώρας.

Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους συντρό­φους μας της ΚΝ Τουρ­κί­ας και στους αγω­νι­στές φοι­τη­τές στην Τουρ­κία, στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να που δίνουν μέσα στα πανε­πι­στή­μια για τη μόρ­φω­ση και τη ζωή που τους αξίζει.»

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο