Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”: Επανακυκλοφορεί το έκτακτο 16σέλιδο τεύχος με αφορμή τον πόλεμο

Λόγω μεγάλης ζήτησης  εκτυπώνεται  και διανέμεται ξανά

Έντο­νο ενδια­φέ­ρον προ­σέλ­κυ­σε το έκτα­κτο 16σέλιδο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» που κυκλο­φό­ρη­σε στις αρχές του Μάρ­τη, με αφορ­μή τις συνε­χι­ζό­με­νες πολε­μι­κές συγκρού­σεις στην Ουκρα­νία και την έντα­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών. Παρό­λο που το τιράζ ήταν πολύ μεγα­λύ­τε­ρο από τα συνη­θι­σμέ­να, η ζήτη­ση του έκτα­κτου τεύ­χους ήταν τόσο μεγά­λη που εξα­ντλή­θη­κε, και έτσι επα­νε­κτυ­πώ­νε­ται, κυκλο­φο­ρεί ξανά και δια­κι­νεί­ται δωρε­άν από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Με αφορ­μή τις συνε­χι­ζό­με­νες πολε­μι­κές συγκρού­σεις στην Ουκρα­νία και την έντα­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» «μιλά­ει στα παι­διά», με ένα τεύ­χος που περιέ­χει κεί­με­να, διη­γή­μα­τα, ποι­ή­μα­τα κι άλλα υλι­κά, προ­τά­σεις για συζή­τη­ση και δρα­στη­ριό­τη­τες μέσα στην τάξη.
Περιε­χό­με­να που μπο­ρούν να ανοί­ξουν τη συζή­τη­ση με τα παι­διά Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου για τον πόλε­μο, να απα­ντή­σουν σε ερω­τή­μα­τα. Υλι­κά που μπο­ρούν να αξιο­ποι­ή­σουν εκπαι­δευ­τι­κοί για δρα­στη­ριό­τη­τες με τους μαθη­τές τους, γονείς που θέλουν να συζη­τή­σουν με τα παι­διά τους, μαθη­τές που θέλουν να συζη­τή­σουν με τους συμ­μα­θη­τές τους.

Κυκλοφορεί διαδικτυακά και διακινείται δωρεάν από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Διαβάστε το!

Η ίδια η αντα­πό­κρι­ση εκπαι­δευ­τι­κών, γονιών και μαθη­τών για το έκτα­κτο τεύ­χος ανα­δει­κνύ­ει την ανά­γκη των παι­διών για συζή­τη­ση και απα­ντή­σεις σχε­τι­κά με τον πόλε­μο, τις αιτί­ες του, τις συνέ­πειές του. Παράλ­λη­λα ανα­δει­κνύ­ει ότι το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» «μιλά­ει» στα παι­διά, μέσα από κεί­με­να, διη­γή­μα­τα, ποι­ή­μα­τα και άλλα υλι­κά, προ­τά­σεις για συζή­τη­ση, ακρό­α­ση, ανά­γνω­ση και δρα­στη­ριό­τη­τες μέσα στην τάξη.

Τα περιε­χό­με­να του τεύ­χους απο­τε­λούν εργα­λείο στα χέρια εκπαι­δευ­τι­κών και γονιών προ­κει­μέ­νου να ανοί­ξουν τη συζή­τη­ση με τα παι­διά Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου για τον πόλε­μο και να απα­ντή­σουν σε ερω­τή­μα­τα, αλλά και για μαθη­τές που θέλουν να συζη­τή­σουν με συμ­μα­θη­τές τους.

Ήδη είναι πολ­λοί οι εκπαι­δευ­τι­κοί που προ­μη­θεύ­τη­καν το έκτα­κτο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», αρκε­τοί για πρώ­τη φορά. Εκπαι­δευ­τι­κοί που σκέ­φτο­νταν και προ­βλη­μα­τί­ζο­νταν πώς θα ανοί­ξουν τη συζή­τη­ση με τα παι­διά, έσκυ­ψαν στα περιε­χό­με­να του τεύ­χους, στα κεί­με­να και στις δρα­στη­ριό­τη­τες για την τάξη, βρή­καν τρό­πους και άξο­νες συζή­τη­σης, μηνύ­μα­τα να μετα­δώ­σουν στα παι­διά, μεθο­δο­λο­γία για να μιλή­σουν, ανά­λο­γα και με την ηλι­κία των μαθη­τών τους.

Παράλ­λη­λα, γονείς έσπευ­σαν να προ­μη­θευ­τούν το έκτα­κτο τεύ­χος, να το δια­κι­νή­σουν και σε άλλες οικο­γέ­νειες, να οργα­νώ­σουν συζή­τη­ση στο πλαί­σιο των Συλ­λό­γων Γονέ­ων με βάση το περιε­χό­με­νο του τεύ­χους. Ακό­μα, ΔΣ Συλ­λό­γων Γονέ­ων απηύ­θυ­ναν πρό­τα­ση στους Συλ­λό­γους των διδα­σκό­ντων να διορ­γα­νώ­σουν δρα­στη­ριό­τη­τες για το θέμα του πολέ­μου αξιο­ποιώ­ντας το υλι­κό του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» στις τάξεις.

Πλού­σιες συζη­τή­σεις έγι­ναν σε μαθη­τι­κές ΟΒ της ΚΝΕ με παι­διά του Γυμνα­σί­ου με βάση το περιε­χό­με­νο του περιο­δι­κού. Μαθη­τές προ­μη­θεύ­τη­καν το τεύ­χος, το διά­βα­σαν, το συζή­τη­σαν με συμ­μα­θη­τές τους, ενώ υλι­κά και προ­τά­σεις μπή­καν στη συζή­τη­ση σε 5μελή και 15μελή και απο­τέ­λε­σαν το έναυ­σμα για μαθη­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες στα σχολεία.

Την ίδια στιγ­μή, δεν ήταν λίγες οι πρω­το­βου­λί­ες φίλων του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» σε γει­το­νιές, όπου συζή­τη­σαν τα υλι­κά του και με αφορ­μή τις προ­τά­σεις του ξεδί­πλω­σαν δρα­στη­ριό­τη­τες και πρω­το­βου­λί­ες. Για παρά­δειγ­μα στο «Τρα­βέρ­σο», το Στέ­κι Πολι­τι­στι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ στον Πει­ραιά, φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» οργά­νω­σαν το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο μια πρω­τό­τυ­πη δρά­ση: Τα παι­διά έγι­ναν τα ίδια πολε­μι­κοί αντα­πο­κρι­τές, γνώ­ρι­σαν μέσα από τις σελί­δες του περιο­δι­κού την Ουκρα­νία, συζή­τη­σαν για­τί γίνε­ται εκεί αυτός ο πόλε­μος τώρα, ποιο είναι το δια­κύ­βευ­μα κ.λπ.

Με μαρ­τυ­ρί­ες από διά­φο­ρες πόλεις της Ουκρα­νί­ας έδω­σαν απα­ντή­σεις, συζή­τη­σαν για το πώς οι λαοί της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας ζού­σαν μαζί αδελ­φω­μέ­νοι για δεκα­ε­τί­ες, για το αν υπάρ­χει άλλος δρό­μος για τους λαούς, για τα δει­νά που φέρ­νει ο πόλε­μος και τα βιώ­νουν οι λαοί σε αυτές και στις άλλες χώρες.

Αντί­στοι­χα, στο Ηρά­κλειο της Κρή­της φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», υλο­ποιώ­ντας πρό­τα­ση του ίδιου του περιο­δι­κού, ξανα­ζω­ντά­νε­ψαν πίνα­κες ζωγρα­φι­κής με θέμα τον πόλε­μο. Φωτο­γρα­φή­θη­καν και με ειδι­κά προ­γράμ­μα­τα επε­ξερ­γα­σί­ας έγι­ναν τα ίδια τα παι­διά οι πρω­τα­γω­νι­στές του κάθε πίνα­κα, ανα­βιώ­νο­ντάς τον. Ανά­λο­γες δρα­στη­ριό­τη­τες έχουν γίνει σε πολ­λές γει­το­νιές της Αθή­νας, της Θεσ­σα­λο­νί­κης, της Πάτρας, της Λάρι­σας κ.α.

Και επει­δή το θέμα φυσι­κά δεν έχει εξα­ντλη­θεί, καθώς υπάρ­χουν ακό­μα πολ­λές πλευ­ρές να ανα­δει­χθούν, προ­τά­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες, ανα­μέ­νου­με το νέο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», που θα κυκλο­φο­ρή­σει στις αρχές Απρί­λη και μέσα από την πλού­σια ύλη του θα δώσει συνέ­χεια και στο θέμα του πολέ­μου, με νέο πρω­τό­τυ­πο υλικό.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο