Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός: Σήμερα η απόφαση του ΜΟΔ για τους 26 κατηγορούμενους στην άγρια σεξουαλική βία και εκμετάλλευση της 12χρονης

Το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο θα ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα την από­φα­ση του για μία από τις πιο απο­κρου­στι­κές υπο­θέ­σεις, με θύμα ένα ανή­λι­κο παι­δί, που έχουν απα­σχο­λή­σει την Δικαιο­σύ­νη. Την υπό­θε­ση βια­σμού και εκπόρ­νευ­σης του κορι­τσιού από τον Κολω­νό που έζη­σε μία φρί­κη λίγο πριν και λίγο μετά την συμπλή­ρω­ση των 12 ετών.

Οι δικα­στές καλού­νται να απο­φαν­θούν για την ενο­χή ή μη 26 κατη­γο­ρου­μέ­νων. Τρεις από αυτούς, ο 55χρονος Ηλί­ας Μίχος, η 37χρονη μητέ­ρα του παι­διού και ένας συντα­ξιού­χος ναυ­τι­κός που είχε το όνο­μα «Μιχά­λης» σε πλατ­φόρ­μες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, είχαν κατά την δικο­γρα­φία, πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην αγριό­τη­τα που βίω­σε το παι­δί. Οι τρεις τους, με πιο σημα­ντι­κό ρόλο στον 55χρονο, επω­μί­ζο­νται την ποι­νι­κή ευθύ­νη για το ασύλ­λη­πτο μαρ­τύ­ριο που βίω­σε το παι­δί από τον Απρί­λιο έως και τον Αύγου­στο του 2022.

Οι υπό­λοι­ποι 23, στη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα τους ήταν οι λεγό­με­νοι «πελά­τες» στα ραντε­βού της φρί­κης που οδη­γού­νταν η ανή­λι­κη μαθή­τρια και προ­χώ­ρη­σαν σε γενε­τή­σιες πρά­ξεις. Εννέα από αυτούς, ήταν άνθρω­ποι της γει­το­νί­ας ή της ευρύ­τε­ρης περιο­χής που έμε­νε η ανήλικη.

Στο παρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα για τη δυσώ­δη υπό­θε­ση, ο ρόλος που απο­δί­δε­ται στον 55χρονο επι­χει­ρη­μα­τία είναι βασι­κός καθώς ουσια­στι­κά οι δικα­στι­κές αρχές του προ­σά­πτουν ότι έσυ­ρε ένα παι­δί στην κόλα­ση. Ο Μίχος κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­σε το παι­δί τον Απρί­λιο του 2022: «της προ­κά­λε­σε τρό­μο και ανη­συ­χία για τη ζωή της και τη σωμα­τι­κή της ακε­ραιό­τη­τα με την επί­δει­ξη όπλου και μαχαι­ριών που κατεί­χε, καθώς και με την απει­λή ότι, αν δεν ανε­χθεί τις ασελ­γείς του πρά­ξεις, θα σκο­τώ­σει την ίδια ή την οικο­γέ­νειά της ή θα δια­δώ­σει ότι εκεί­νη τον επι­θυ­μεί ερω­τι­κά» ανα­φέ­ρουν οι δικα­στές για τον τρό­πο που η 12χρονη έπε­σε θύμα βια­σμού. Ο Μίχος στη συνέ­χεια εξώ­θη­σε την ανή­λι­κη, που μέσα στον Ιού­λιο συμπλή­ρω­σε τα 12 χρό­νια της, στα φρι­κια­στι­κά ραντε­βού, ενώ φέρε­ται να δια­κι­νού­σε και πορ­νο­γρα­φι­κό υλι­κό του ανή­λι­κου παιδιού.

Για τη μητέ­ρα το βού­λευ­μα δέχε­ται ότι «εξώ­θη­σε την ανή­λι­κη κόρη της στην πορ­νεία» και πως υπέ­θαλ­ψε και διευ­κό­λυ­νε το παι­δί, ώστε να βρί­σκει χρή­μα­τα «για την καθη­με­ρι­νή δια­βί­ω­ση της οικο­γέ­νειας της».

Όσον αφο­ρά τον «Μιχά­λη», στη δικο­γρα­φία ανα­φέ­ρε­ται πως προ­ω­θού­σε το κινη­τό της 12χρονης σε μέλη συγκε­κρι­μέ­νου chat για να «συνα­ντή­σουν» το παι­δί, ζητώ­ντας τους, να πουν στη 12χρονη πως «είναι από τον Μιχά­λη» για να εξα­σφα­λί­ζει ο ίδιος την «μεσι­τεία».

Πριν από λίγες ημέ­ρες η εισαγ­γε­λι­κή αγό­ρευ­ση επί της ενο­χής των κατη­γο­ρου­μέ­νων προ­κά­λε­σε σχό­λια και αντι­δρά­σεις καθώς ειση­γή­θη­κε μία πιο ευνοϊ­κή αντι­με­τώ­πι­ση για κρί­σι­μες κατη­γο­ρί­ες του Μίχου ‑βια­σμό, μαστρο­πεία κατά ανη­λί­κου, εμπο­ρία ανθρώ­πων κλπ- που αν υιο­θε­τη­θούν βγά­ζουν τον κατη­γο­ρού­με­νο από τη ζώνη των επα­πει­λού­με­νων ισο­βί­ων και τον τοπο­θε­τούν σε άλλο πλαί­σιο ποι­νών με ποι­νές 10–15 ετών για κάθε πρά­ξη και με όριο, κατά συγ­χώ­νευ­ση, τα 20 χρό­νια. Παράλ­λη­λα η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε ενο­χή όπως εισά­γε­ται και με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση, για τις κατη­γο­ρί­ες της μητέ­ρας ‑δια­κε­κρι­μέ­νη μαστρο­πεία, πορ­νο­γρα­φία ανη­λί­κου- που επί­σης εφό­σον γίνει απο­δε­κτή η εισή­γη­ση της, έχουν αντί­στοι­χο πλαί­σιο ποι­νών. Ως προς τις ποι­νές αντί­στοι­χες θα είναι και για τον συντα­ξιού­χο ναυ­τι­κό, εφό­σον κρι­θεί ένο­χος, σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λι­κή πρόταση.

Η δια­δι­κα­σία μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης επί της ενο­χής ή μη κατη­γο­ρου­μέ­νων που ανα­μέ­νε­ται στις 10 το πρωί, εκτι­μά­ται ότι θα είναι πολύωρη.

Έξω από το κτή­ριο του Εφε­τεί­ου σήμε­ρα έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί συγκε­ντρώ­σεις υπο­στή­ρι­ξης της 12χρονης και της μητέ­ρας της με αίτη­μα την κατα­δί­κη όπως εισά­γε­ται του Μίχου και την αθώ­ω­ση της 37χρονης γυναίκας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο