Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομισιόν: Κανένας ταξιδιωτικό περιορισμό για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα εντός της ΕΕ 

Κανέ­ναν περαι­τέ­ρω ταξι­διω­τι­κό περιο­ρι­σμό για τα πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­να άτο­μα και για τα παι­διά κάτω των 6 ετών ειση­γεί­ται μετα­ξύ άλλων η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, στις προ­τά­σεις της για τη διευ­κό­λυν­ση των ταξι­διών εντός της ΕΕ που έδω­σε σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Συγκε­κρι­μέ­να, καθώς η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση στην ΕΕ βελ­τιώ­νε­ται και οι εμβο­λια­σμοί προ­χω­ρούν, η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει στα κρά­τη-μέλη τη στα­δια­κή διευ­κό­λυν­ση των ταξι­διω­τι­κών μέτρων «με συντο­νι­σμέ­νο τρό­πο» και με βάση “το κοι­νό εργα­λείο” που είναι το “Ψηφια­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό COVID της ΕΕ”.

Ειδι­κό­τε­ρα η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει τα εξής:

1. Τα πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­να άτο­μα θα πρέ­πει να εξαι­ρού­νται από τεστ που σχε­τί­ζο­νται με ταξί­δια ή καρα­ντί­να. Αυτό θα πρέ­πει επί­σης να καλύ­πτει τα άτο­μα που έχουν αναρ­ρώ­σει από κορο­νο­ϊό και έχουν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου.

2. Τα άτο­μα που έχουν αναρ­ρώ­σει από COVID, σύμ­φω­να με το Πιστο­και κατέ­χουν πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού σύμ­φω­να με το Πιστο­ποι­η­τι­κό Ψηφια­κού COVID της ΕΕ, θα πρέ­πει όταν ταξι­δεύ­ουν να εξαι­ρού­νται από τεστ ή καρα­ντί­να, για 180 ημέ­ρες μετά από το θετι­κό τεστ PCR.

3. Τα άτο­μα με έγκυ­ρο πιστο­ποι­η­τι­κό τεστ, σύμ­φω­να με το Πιστο­ποι­η­τι­κό Ψηφια­κού COVID της ΕΕ θα πρέ­πει να εξαι­ρού­νται από πιθα­νές απαι­τή­σεις καρα­ντί­νας. Η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει μια τυπι­κή περί­ο­δο ισχύ­ος 72 ωρών για τα τεστ PCR και όπου γίνο­νται δεκτά τα γρή­γο­ρα τεστ αντι­γό­νου, προ­τεί­νε­ται περί­ο­δος ισχύ­ος 48 ωρών.

4. «Φρέ­νο έκτα­κτης ανά­γκης»: Σε περί­πτω­ση που η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση σε ένα κρά­τος-μέλος επι­δει­νω­θεί ή αν ανα­φερ­θεί υψη­λός αριθ­μός ανη­συ­χη­τι­κών μεταλ­λά­ξε­ων, τότε τα κρά­τη μέλη θα πρέ­πει να θεσπί­σουν εκ νέου τα ταξί­δια για τα εμβο­λια­σμέ­να άτο­μα και για εκεί­να που έχουν αναρ­ρώ­σει από COVID.

5. Απλού­στευ­ση των απαι­τή­σε­ων, σε περί­πτω­ση που το απο­φα­σί­σουν να επι­βάλ­λουν περαι­τέ­ρω μέτρα κάποια κρά­τη-μέλη. Ειδι­κό­τε­ρα, η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει για τις «πρά­σι­νες περιο­χές», να μην υπάρ­χει κανέ­νας περιο­ρι­σμός, για τις «πορ­το­κα­λί περιο­χές» προ­τεί­νει τεστ ανα­χώ­ρη­σης (αντι­γο­νι­κό ή PCR), για τις κόκ­κι­νες περιο­χές προ­τεί­νει καρα­ντί­να, εκτός αν έχει γίνει αντι­γο­νι­κό ή PCR τεστ πριν την ανα­χώ­ρη­ση. Τέλος, για τις «περιο­χές σε βαθύ κόκ­κι­νο», η Επι­τρο­πή συνι­στά να απο­φεύ­γο­νται τα μη απα­ραί­τη­τα ταξί­δια, δια­φο­ρε­τι­κά να επι­βάλ­λο­νται τεστ και καραντίνα.

Σε ό,τι αφο­ρά τις οικο­γέ­νειες με παι­διά, η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει τα παι­διά που ταξι­δεύ­ουν με τους γονείς τους να εξαι­ρού­νται από την καρα­ντί­να, όταν οι γονείς τους δεν χρειά­ζε­ται να υπο­βλη­θούν σε καρα­ντί­να, για παρά­δειγ­μα λόγω εμβο­λια­σμού. Προ­τεί­νε­ται, επί­σης, τα παι­διά κάτω των 6 ετών να εξαι­ρού­νται από τα τεστ πριν το ταξίδι.

Επι­πλέ­ον, η Επι­τρο­πή προ­τεί­νει την προ­σαρ­μο­γή των ορί­ων του χάρ­τη του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νόσων (ECDC), ενό­ψει της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης και της προ­ό­δου στον εμβο­λια­σμό. Για τις περιο­χές με πορ­το­κα­λί χρώ­μα, προ­τεί­νε­ται να αυξη­θεί το όριο του 14ημέρου των συνο­λι­κών κρου­σμά­των COVID από 50 σε 75. Για τις κόκ­κι­νες περιο­χές, προ­τεί­νε­ται το όριο να αυξη­θεί 75–150 (από το υφι­στά­με­νο 50–150).

Τέλος, η Επι­τρο­πή καλεί τα κρά­τη-μέλη να εξα­σφα­λί­σουν την ομα­λή λει­τουρ­γία του ψηφια­κού πιστο­ποι­η­τι­κού COVID της ΕΕ. Για το σκο­πό αυτό, τονί­ζει ότι «τα κρά­τη μέλη θα πρέ­πει, στο μέγι­στο δυνα­τό βαθ­μό βάσει της εθνι­κής νομο­θε­σί­ας, να αρχί­σουν να εκδί­δουν ψηφια­κά πιστο­ποι­η­τι­κά COVID της ΕΕ ήδη πριν από την έναρ­ξη ισχύ­ος του σχε­τι­κού κανο­νι­σμού την 1η Ιουλίου».

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο