Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Μετά από καιρό κάτω από 500 οι διασωληνωμένοι

Σε 10.853 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ).

Σήμε­ρα, Κυρια­κή 13 Φεβρουα­ρί­ου, ανα­κοι­νώ­θη­καν 72 θάνατοι.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 499 ασθενείς.

Οι εισαγωγές2 νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 369 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +3.07%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 406 ασθενείς.

Διε­νερ­γή­θη­καν 212.564 τεστ με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται στο 5,1%.

Από τα συνο­λι­κά κρού­σμα­τα, 2.944 εντο­πί­ζο­νται στην Αττι­κή (4.664 χθες) και 1.269 στην Θεσ­σα­λο­νί­κη (1.966 χθες).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο