Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: η δημοκρατία στο προσκήνιο

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή: Η Κού­βα είναι έτοι­μη για δημο­ψή­φι­σμα της 24ης Φεβρουαρίου

Λιγό­τε­ρο από τρεις εβδο­μά­δες μένουν μέχρι τη μέρα που οκτώ εκα­τομ­μύ­ρια Κου­βα­νοί έχουν κλη­θεί να απο­φαν­θoύν για το νέο Σύνταγ­μα, τα πάντα «están bien organizados», μένουν μόνο κάποιες  λεπτο­μέ­ρειες πριν από την κρί­σι­μη ψηφοφορία.

Από τα τέλη Ιανουα­ρί­ου, η Alina Balseiro, πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής  (Comisión Electoral Nacional — CEN) δήλω­σε ότι η χώρα είναι έτοι­μη να ολο­κλη­ρώ­σει μια δια­δι­κα­σία ύψι­στης σημα­σί­ας όχι μόνο για την περιο­χή αλλά και παγκό­σμια, προ­βλέ­πο­ντας το «ΝΑΙ» από τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία του λαού, μετά την ανα­λυ­τι­κή συζή­τη­ση στις γει­το­νιές, στους χώρους δου­λειάς και στα σχο­λεία και στα πανε­πι­στή­μια.

Τόνι­σε επί­σης ότι στο δημο­ψή­φι­σμα θα βοη­θή­σουν εθε­λο­ντι­κά πάνω από 420.000 πολί­τες, όπου περι­λαμ­βά­νο­νται περισ­σό­τε­ροι από 200.000 μαθη­τές στην πρω­το­βάθ­μια και μέση εκπαί­δευ­σης, μια παγκό­σμια «ιδιαι­τε­ρό­τη­τα» της Κού­βας, για­τί σε άλλες χώρες, μέχρι και οι στρα­τιώ­τες χρε­ώ­νο­νται σ’ αυτό το καθήκον.

Η González είπε κιό­λας ‑χαρι­το­λο­γώ­ντας, πως το γεγο­νός ότι μέχρι και 6χρονα, για πρώ­τη φορά, θα φυλά­νε τις κάλ­πες, «θα απο­τε­λέ­σει μια πολύ ωραία στιγ­μή», για την οποία προ­ε­τοι­μά­ζε­ται … «αν και με λίγη νευρικότητα».

Σε κάθε εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση στο νησί της επα­νά­στα­σης, ένας χαι­ρε­τι­σμός από πιο­νιέ­ρους και η έκφρα­ση «ψήφι­σε!» συνο­δεύ­ει τους ψηφο­φό­ρους, που δεν βλέ­πουν, όπως αλλού στρα­τιώ­τες με του­φέ­κια ή αστυ­νο­μι­κές ανα­πτύ­ξεις. Την Κυρια­κή 17-Φλε­βά­ρη, θα γίνει η «prueba dinámica», μια παρα­δο­σια­κή άσκη­ση — δοκι­μή που πραγ­μα­το­ποιεί­ται πάντα μια εβδο­μά­δα πριν από την ψηφοφορία.

Όσον αφο­ρά τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους ο επι­κε­φα­λής συνταγ­μα­τάρ­χης Mario Mendez, κάλε­σε τους πολί­τες να ελέγ­χουν τα δεδο­μέ­να τους στους ήδη δημο­σιευ­μέ­νους, μια δια­δι­κα­σία ανοι­χτή συνε­χώς μέχρι και την ώρα της ψηφο­φο­ρί­ας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας το δημό­σιο, μόνι­μο και αυτε­πάγ­γελ­το χαρα­κτή­ρα τους, όπου αυτό­μα­τα εγγρά­φε­ται κάθε πολί­της, με το που θα συμπλη­ρώ­σει τα 16 χρό­νια του.

Στο δημο­ψή­φι­σμα, εκτός από εκεί­νους που θα ψηφί­σουν στο νησί, έχουν λυθεί όλα τα πρα­κτι­κά για τους χιλιά­δες Κου­βα­νούς που βρί­σκο­νται σε απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των διπλω­μα­τών, των εργα­ζο­μέ­νων των εκπαι­δευο­μέ­νων κλπ. ώστε να ψηφί­σουν σε πάνω από χίλια σημεία σε 120 χώρες, είπε ο αρμό­διος Marcos Rodríguez.

Το σύνταγ­μα στους «δρό­μους»

Με περί­που δύο εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα διά­σπαρ­τα σ’ όλη τη χώρα, το νέο σχέ­διο του Συντάγ­μα­τος, γυρ­νά­ει γει­το­νιές και κοι­νό­τη­τες και θα είναι εκεί, στη διά­θε­ση του λαού, μέχρι τη μέρα του δημοψηφίσματος.

Σύμ­φω­να με τον Eldis Vargas, αντι­πρό­ε­δρο των Ταχυ­δρο­μεί­ων της Κού­βας, είναι το έγγρα­φο με το μεγα­λύ­τε­ρο τιράζ και την ταχύ­τε­ρη ‑αστρα­πιαία, δια­νο­μή τις δύο τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, που τυπώ­θη­κε (μετά την έγκρι­ση του τελι­κού σχε­δί­ου, στις 22-Δεκ-18 από την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας), σε περισ­σό­τε­ρα από 3.000.000 φύλ­λα: δεν παρά­λει­ψε μάλι­στα να ανα­γνω­ρί­σει και να ευχα­ρι­στή­σει δημό­σια για την ευσυ­νεί­δη­τη δου­λειά τους, ταχυ­δρό­μους, «estanquillos», στε­λέ­χη και εργα­ζό­με­νους που μόχθη­σαν για να φτά­σει έγκαι­ρα το κεί­με­νο με τις 15 επαρ­χί­ες και σε κάθε γωνιά της Κούβας.

Ενώ οι πολί­τες εξοι­κειώ­νο­νται με το κεί­με­νο, συνε­χί­ζο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την ψηφο­φο­ρία, που είναι «Ναι ή Όχι» στο ερώ­τη­μα: ¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República? «Επι­κυ­ρώ­νε­τε με την ψήφο σας το νέο Σύνταγ­μα της Δημο­κρα­τί­ας;», έχο­ντας ήδη εκτυ­πώ­σει 10 εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­δέλ­τια, ελέγ­χο­ντας πάλι τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους και την ικα­νό­τη­τα των εκλο­γι­κών αρχών να αντα­πο­κρι­θούν χωρίς πρό­βλη­μα κλπ. ‑δρά­σεις που θα συνε­χι­στούν μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή όταν δηλ. θα έχουν στη­θεί οι κάλπες.

Το νέο Σύνταγ­μα της Κού­βας, που θα αντι­κα­τα­στή­σει το ισχύ­ον από το 1976, επι­κυ­ρώ­νει βασι­κά το σοσια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της οικο­νο­μί­ας στο νησί της επα­νά­στα­σης και τον ηγε­τι­κό ρόλο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στην κοι­νω­νία, αντα­να­κλώ­ντας τις αλλα­γές στη όλη δομή του κρά­τους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της δημιουρ­γί­ας των θέσε­ων του Προ­έ­δρου, του Αντι­προ­έ­δρου, και του πρω­θυ­πουρ­γού, επε­κτεί­νο­ντας τα δικαιώ­μα­τα όπως garantías del debido proceso (ΣΣ |> εγγυ­ή­σεις ισο­νο­μί­ας) Habeas Corpus, |>βλ. και εδώ<|, presunción de inocencia (ΣΣ «τεκ­μή­ριο αθω­ό­τη­τας» και την κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη των κρα­του­μέ­νων. Ανα­γνω­ρί­ζει, επί­σης, «διά­φο­ρες μορ­φές ιδιο­κτη­σί­ας, της σοσια­λι­στι­κής (λαϊ­κή περιου­σία) + μικτές και ιδιω­τι­κές», «αντα­να­κλώ­ντας» |> «την προ­ώ­θη­ση ξένων επεν­δύ­σε­ων»  και την |> «ενί­σχυ­ση της λαϊ­κής εξου­σί­ας από τη βάση, με μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­νο­μία για τους δήμους».

Το κεί­με­νο είναι απο­τέ­λε­σμα μιας δια­δι­κα­σί­ας που περι­γρά­φε­ται ως «πρω­το­φα­νής στην Κού­βα και στον κόσμο, επει­δή εμπλου­τί­στη­κε από την κοι­νή γνώ­μη μετά από δια­βου­λεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μετα­ξύ 13-Αυγ και 15-Νοε με τη συμ­με­το­χή σχε­δόν εννέα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων περισ­σό­τε­ρες από 133 χιλιά­δες συνα­ντή­σεις σε γει­το­νιές, τόπους δου­λειάς καθώς επί­σης σε εκπαι­δευ­τι­κά κέντρα όλων των βαθ­μί­δων και επι­στη­μο­νι­κά ιδρύ­μα­τα».

Σύμ­φω­να με τον γραμ­μα­τέα του Συμ­βου­λί­ου  Επι­κρα­τεί­ας, ο Homero Acosta, από τις συνα­ντή­σεις αυτές και από τις γρα­φτές και προ­φο­ρι­κές από­ψεις των Κου­βα­νών στο εσω­τε­ρι­κό και εξω­τε­ρι­κό της χώρας, «στοι­χειο­θε­τή­θη­καν περί­που 780.000 προ­τά­σεις, που κεφα­λαιο­ποι­ή­θη­καν μετά από επε­ξερ­γα­σία σε 9.600 «propuestas tipo» (ΣΣ |> «πρό­τυ­πες» προ­τά­σεις), που ενσω­μα­τώ­νο­νται με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο στο Σύνταγ­μα, έτσι που το τελι­κό σχέ­διο εμπε­ριέ­χει ‑σε σχέ­ση με το αρχι­κό 760 αλλα­γές».

Πηγή  |>  cubadebate.cu  (Με πλη­ρο­φο­ρί­ες και από την «Prensa Latina»)

Το τελι­κό νέο σχέ­διο συντάγ­μα­τος |>εδώ<| & |>εδώ<|

βλ και …|> [1]  |<  —  |> [2]  |<  — |> [3]  |<

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο