Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρουαζιέρα

«Τρί­τος πόλος η αντι­συ­στη­μι­κή δεξιά» δια­βά­ζου­με σε …«πατριω­τι­κή» εφη­με­ρί­δα, που στις μισές σελί­δες «παί­ζει μπά­λα» για λογα­ρια­σμό του ΣΥΡΙΖΑ και στις άλλες μισές ξεπλέ­νει την ακρο­δε­ξιά και τα φυντά­νια της. Επει­δή όμως «το ψάρι βρω­μά­ει από το κεφά­λι» (κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά), ο «αντι­συ­στη­μι­σμός» αυτού του φασι­στι­κού κλώ­νου του Κασι­διά­ρη φαί­νε­ται πρώ­τα απ’ όλα από την πολι­τι­κή δια­δρο­μή του αρχη­γού του: Αρχι­κά συντά­χθη­κε με τη ΝΔ και στη συνέ­χεια μετα­πή­δη­σε στην Πολι­τι­κή Ανοι­ξη του Σαμα­ρά. Αργό­τε­ρα βρέ­θη­κε στο ΛΑ.Ο.Σ. του Καρα­τζα­φέ­ρη και μετά στο μόρ­φω­μα ΠΑΤΡΙΕ του Συνα­δι­νού, ενώ πέρα­σε και από την Εθνι­κή Λαϊ­κή Συνεί­δη­ση του — επί­σης κατα­δι­κα­σμέ­νου χρυ­σαυ­γί­τη — Λαγού. Το 2019, είχε συνερ­γα­στεί με την Ενω­ση Κεντρώ­ων του Λεβέ­ντη, ως υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής και ευρω­βου­λευ­τής. Ο ίδιος δηλώ­νει «άνθρω­πος της αγο­ράς» και η «κρουα­ζιέ­ρα» του από κόμ­μα σε κόμ­μα ένα πράγ­μα επι­βε­βαιώ­νει: Οτι τα ακρο­δε­ξιά — φασι­στι­κά κόμ­μα­τα (και απο­κόμ­μα­τα) είναι συστη­μι­κά μέχρι το μεδού­λι. Εξ ου και πολ­λά από τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη τους έχουν δια­γρά­ψει τον κύκλο τους σε κόμ­μα­τα που έχουν κυβερ­νή­σει ή συγκυ­βερ­νή­σει. Παρε­μπι­πτό­ντως, όσο κι αν ψάξα­με να βρού­με κάποιες από τις «αντι­συ­στη­μι­κές» θέσεις από τα ορφα­νά του Κασι­διά­ρη, πέσα­με σε τοί­χο. «Πολύ σύντο­μα δια­θέ­σι­μο υλι­κό» γρά­φει η ιστο­σε­λί­δα τους σε ενό­τη­τες όπως η οικο­νο­μία και η εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή. Λογι­κό θα σκε­φτεί κανείς… Πώς να προ­λά­βουν να δια­μορ­φώ­σουν θέσεις μέσα στις τρεις βδο­μά­δες που τα διά­φο­ρα κέντρα τούς «μπού­στα­ραν» για να μπουν στη Βουλή…

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο