Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κτηνωδία στην Καστοριά — Δολοφόνησαν αρκούδα και τα δυο της αρκουδάκια

Μία αρκού­δα και τα δύο της αρκου­δά­κια που ακό­μη θήλα­ζαν, δολο­φό­νη­σαν άγνω­στοι ανά­με­σα στην Πλα­γιά Κόνι­τσας και το Επτα­χώ­ρι Καστο­ριάς, στο 106ο χιλιό­με­τρο της εθνι­κής οδού Ιωαν­νί­νων- Κοζά­νης. Για την κτη­νω­δία ενη­με­ρώ­θη­καν αρχι­κά χθες μέλη της περι­βαλ­λο­ντι­κής οργά­νω­σης «Αρκτού­ρος» που έσπευ­σαν στο σημείο όπου ήταν ορα­τά τα νεκρά ζώα, ακό­μη και από τον δρόμο.

«Πυρο­βό­λη­σαν πρώ­τα την μαμά- αρκού­δα και μετά τα δύο μικρά που ήταν φετι­νής γέν­νας, μάλ­λον της περα­σμέ­νης άνοι­ξης και ακό­μη θήλα­ζαν όπως φαί­νε­ται και από τις θηλές της αρκού­δας» ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συνερ­γά­της του «Αρκτού­ρου» Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος ο οποί­ος ειδο­ποι­ή­θη­κε για το περι­στα­τι­κό, μαζί με το δασαρ­χείο και την περι­βαλ­λο­ντι­κή οργά­νω­ση «Καλ­λι­στώ».
Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο