Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: “Πακετάρουν” τους S‑300 με προορισμό την Ουκρανία

Τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στους σχε­δια­σμούς του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να επι­διώ­κει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με στό­χο τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των ντό­πιων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νους ρόλους εντός αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού στρατοπέδου.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Γ. Γερα­πε­τρί­της, και ο υφυ­πουρ­γός Αμυ­νας, Γ. Κεφα­λο­γιάν­νης, συμ­με­τεί­χαν χτες στο Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (ΣΕΥ) της ΕΕ, στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη του οποί­ου ήταν η «κρί­ση στη Μέση Ανα­το­λή» και ο πόλε­μος στην Ουκρανία.

Ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος της ΕΕ για θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής και Πολι­τι­κής Ασφα­λεί­ας, Ζοζέπ Μπο­ρέλ, ενη­μέ­ρω­σε τα μέλη του Συμ­βου­λί­ου ειδι­κά για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο Ουκρα­νι­κό, ενώ έγι­νε και «ανταλ­λα­γή από­ψε­ων», μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών και Αμυ­νας των κρα­τών — μελών της ΕΕ με τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών και Αμυ­νας της Ουκρανίας.

Σε αυτό το κλί­μα συζη­τή­θη­κε η «περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη της ΕΕ στην Ουκρα­νία», συζή­τη­ση όπου ο Γ. Κεφα­λο­γιάν­νης ανα­φέρ­θη­κε στην «έως σήμε­ρα υπο­στή­ρι­ξη της Ελλά­δας». Είχε προη­γη­θεί η από­φα­ση του Κογκρέ­σου των ΗΠΑ να ενι­σχύ­σει με νέο χρη­μα­το­δο­τι­κό πακέ­το την Ουκρα­νία, αλλά και το Ισρα­ήλ και την Ταϊβάν.

Θέμα της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης του ΣΕΥ ήταν, επί­σης, η κατά­στα­ση στο Σου­δάν, η οποία συζη­τή­θη­κε παρου­σία του προ­σω­πι­κού απε­σταλ­μέ­νου του γγ των Ηνω­μέ­νων Εθνών. Ο Γ. Γερα­πε­τρί­της συμ­με­τεί­χε, τέλος, στο Φόρουμ Υψη­λού Επι­πέ­δου Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης — Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας του Κόλπου.

Προ­σερ­χό­με­νος στο Συμ­βού­λιο, πρό­βα­λε ως «λύση» στους πολέ­μους που κλι­μα­κώ­νο­νται την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της ΕΕ, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται και για τη χώρα μας, κι ενώ τα Συμπε­ρά­σμα­τα της Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ισο­δυ­να­μού­σαν κυριο­λε­κτι­κά με «πολε­μι­κό ανακοινωθέν».

Έμμεση κυβερνητική επιβεβαίωση 
των “Financial Times”

Θυμί­ζου­με ότι, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας «την πλή­ρη και ατα­λά­ντευ­τη υπο­στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία», το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο κάλε­σε «να παρα­σχε­θούν επει­γό­ντως στην Ουκρα­νία μέσα αερά­μυ­νας, να επι­τα­χυν­θεί και να εντα­θεί κάθε ανα­γκαία στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων βλη­μά­των πυρο­βο­λι­κού και πυραύλων».

Κάλε­σε δηλα­δή τα κρά­τη — μέλη να στεί­λουν επι­πλέ­ον και ανα­βαθ­μι­σμέ­νο πολε­μι­κό υλι­κό στο καθε­στώς Ζελέν­σκι, κλι­μα­κώ­νο­ντας τον πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, που κιν­δυ­νεύ­ει ανά πάσα στιγ­μή να γενι­κευ­τεί, με κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες για όλους τους λαούς της Ευρώπης.

Περιτ­τό να ειπω­θεί ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ αντα­πο­κρί­νε­ται από τους πρώ­τους σ’ αυτές τις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχο­ντας αυξή­σει κατα­κό­ρυ­φα τη συμ­βο­λή της στον πολε­μι­κό εξο­πλι­σμό της Ουκρα­νί­ας, στέλ­νο­ντας μέχρι και απα­γο­ρευ­μέ­να όπλα λευ­κού φωσφό­ρου, ενώ η πρό­σφα­τη από­φα­ση των ΗΠΑ για νέα βοή­θεια στην κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι «διευ­κο­λύ­νει», κατά αρμό­διους παρά­γο­ντες, την παρα­χώ­ρη­ση στο Κίε­βο των συστη­μά­των S‑300, TOR/MI, OSA-ΑΚ και άλλων.

Σημειω­τέ­ον, οι «Financial Times» έγρα­ψαν ότι ηγέ­τες της ΕΕ κατά τη διάρ­κεια της πρό­σφα­της Συνό­δου Κορυ­φής στις Βρυ­ξέλ­λες, προ­έ­τρε­ψαν τόσο τον Κυρ. Μητσο­τά­κη όσο και τον Ισπα­νό πρω­θυ­πουρ­γό, Πέδρο Σάν­τσεθ, να παρα­χω­ρή­σουν ορι­σμέ­να συστή­μα­τα αερά­μυ­νας στην Ουκρα­νία, όπως για παρά­δειγ­μα τα πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα τύπου «Patriot» και S‑300 (στην ελλη­νι­κή περί­πτω­ση).

Βασι­κό «επι­χεί­ρη­μα» είναι ότι η Ελλά­δα και η Ισπα­νία δεν τα χρειά­ζο­νται όπως τα χρειά­ζε­ται η Ουκρα­νία και ότι δεν αντι­με­τω­πί­ζουν «καμία επι­κεί­με­νη απει­λή» (κάνο­ντας οι Ευρω­ε­νω­σια­κοί για άλλη μια φορά «γαρ­γά­ρα» το λεγό­με­νο casus belli της Τουρ­κί­ας σε βάρος της Ελλά­δας στο Αιγαίο). «Προ­τρο­πές» που ανα­μέ­νο­νταν και χτες στο ΣΕΥ προς τους Γερα­πε­τρί­τη και Κεφαλογιάννη.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Π. Μαρι­νά­κης, ερω­τη­θείς χτες σχε­τι­κά, τόνι­σε ότι «μέχρι στιγ­μής, εμείς έχου­με δεί­ξει έμπρα­κτα τη βοή­θειά μας στην Ουκρα­νία, στον ουκρα­νι­κό λαό», ενώ επι­χει­ρώ­ντας να καλ­λιερ­γή­σει εφη­συ­χα­σμό και να συγκα­λύ­ψει τη συζή­τη­ση στο παρα­σκή­νιο, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «δεν πρό­κει­ται να γίνει οποια­δή­πο­τε κίνη­ση που θα δια­κιν­δυ­νεύ­σει, έστω και κατ’ ελά­χι­στον, την απο­τρε­πτι­κή ικα­νό­τη­τα ή την αερά­μυ­να της χώρας μας».

Στο μετα­ξύ, όλο αυτό το διά­στη­μα, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας προ­φα­νώς το κλί­μα, η κυβέρ­νη­ση διαρ­ρέ­ει ότι ως συστή­μα­τα βαί­νουν απα­ξιού­με­να ή/και είναι «μη επι­χει­ρη­σια­κά ανα­γκαία». Ισχυ­ρι­σμός έωλος και παρα­πλα­νη­τι­κός, καθώς είναι οπλι­κά συστή­μα­τα ναι μεν προ­χω­ρη­μέ­νης ηλι­κί­ας, με σημα­ντι­κές όμως τακτι­κές δυνα­τό­τη­τες, γι’ αυτό άλλω­στε τα προ­ο­ρί­ζουν για ένα σύγ­χρο­νο πολε­μι­κό μέτω­πο, όπως της Ουκρα­νί­ας. Η αξία τους απο­δει­κνύ­ε­ται και από τις αντι­δρά­σεις των ίδιων των στε­λε­χών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, που έκπλη­κτοι βλέ­πουν στην κυριο­λε­ξία να αδειά­ζουν οι αποθήκες.

Πλοία και πληρώματα σε «επικίνδυνη περιοχή»

Αλλά και στο μέτω­πο της Μέσης Ανα­το­λής, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο έστει­λε τελε­σί­γρα­φα και απει­λές στο Ιράν, παί­ζο­ντας ρόλο «μπρο­στι­νού» του Ισρα­ήλ, που είναι κρά­τος — δολο­φό­νος και σερί­φης του ευρω­α­τλα­ντι­σμού στην περιοχή.

Προ­φα­νώς, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, όντας σημαιο­φό­ρος του ευρω­α­τλα­ντι­σμού στην περιο­χή, θέλει κι άλλα, εξ ου και ο Γ. Γερα­πε­τρί­της έβα­λε χτες θέμα λέγο­ντας επί λέξει: «Η Ευρώ­πη βρί­σκε­ται μπρο­στά σε ένα σημα­ντι­κό σταυ­ρο­δρό­μι. Ηδη έχει κάνει πολ­λά. Θα επι­λέ­ξει είτε να βρί­σκε­ται στην αιχ­μή των εξε­λί­ξε­ων με περισ­σό­τε­ρο ενερ­γή παρου­σία, είτε θα παρα­μεί­νει στην κατά­στα­ση αυτή».

Σε αυτό το πλαί­σιο, αμέ­σως μετά το Συμ­βού­λιο ανα­χώ­ρη­σε για το Κατάρ και το Κου­βέιτ, χώρες του Κόλ­που, «ώστε να προ­σπα­θή­σου­με από κοι­νού όλοι να μπο­ρέ­σου­με να δια­μορ­φώ­σου­με ένα πλαί­σιο ειρή­νευ­σης στην πολύ­πα­θη περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και να στα­μα­τή­σει η ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή, η οποία συντε­λεί­ται», επι­χει­ρώ­ντας να δώσει χαρα­κτή­ρα φιλει­ρη­νι­κό στο εν εξε­λί­ξει παζά­ρι του κεφα­λαί­ου για τα μερ­τι­κά της καπι­τα­λι­στι­κής λεί­ας στην περιοχή.

Μια περιο­χή όπου η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη έχει και στρα­τιω­τι­κή παρου­σία, με τη φρε­γά­τα «Υδρα», στο πλαί­σιο της ευρω­ε­νω­σια­κής επι­χεί­ρη­σης «Aspides», ενώ ετοι­μά­ζουν να την αντι­κα­τα­στή­σει μετά το Πάσχα άλλη ελλη­νι­κή φρε­γά­τα («Ψαρά»). Η «περιο­χή επι­χει­ρή­σε­ων» περι­λαμ­βά­νει επι­σή­μως την Ερυ­θρά Θάλασ­σα, τον Κόλ­πο του Αντεν, την Αρα­βι­κή Θάλασ­σα, τη Θάλασ­σα του Ομάν, τον Περ­σι­κό Κόλ­πο και τον ΒΔ Ινδι­κό Ωκεανό.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ημε­ρή­σιο κόστος ανά­πτυ­ξης εκεί μιας φρε­γά­τας μπο­ρεί να φτά­σει και το μισό εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ, που βαραί­νει το εκά­στο­τε κρά­τος — μέλος (βασι­κά τον λαό), χώρια βέβαια τους κιν­δύ­νους για το πλή­ρω­μα. Ο ίδιος ο υπουρ­γός Αμυ­νας, Ν. Δέν­διας, μιλώ­ντας στα «Παρα­πο­λι­τι­κά», παρα­δέ­χτη­κε ξανά ότι το πλή­ρω­μα αντι­με­τω­πί­ζει «δύσκο­λες συν­θή­κες» «σε μία επι­κίν­δυ­νη περιο­χή», ενώ ήδη «έχει εκτε­λέ­σει δεκά­δες απο­στο­λές εγγύς προ­στα­σί­ας σε εμπο­ρι­κά πλοία».

Ταυ­τό­χρο­να, έτε­ρη φρε­γά­τα, η «Σπέ­τσες», συνε­χί­ζει και πλέ­ει στα ανοι­χτά του Λιβά­νου, στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης του ΟΗΕ UNIFIL, για τον έλεγ­χο του εμπάρ­γκο όπλων στην οργά­νω­ση Χεζ­μπο­λάχ. Ενδει­κτι­κό για την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα και αυτής της απο­στο­λής είναι το γεγο­νός ότι ήδη από τις αρχές Νοέμ­βρη 2023 στο ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας απο­φα­σί­στη­κε, «ως μέτρο πρό­λη­ψης για την ασφά­λεια του προ­σω­πι­κού», η εκά­στο­τε μετέ­χου­σα στην απο­στο­λή φρε­γά­τα να επι­χει­ρεί πέραν των 75 ναυ­τι­κών μιλί­ων από τις ακτές του Λιβά­νου, «εκτός βελη­νε­κούς συγκε­κρι­μέ­νων πυραύ­λων και συστη­μά­των», όπως λένε, χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι δεν είναι ευά­λω­τη σε άλλα όπλα.

Τέλος, στη Σαου­δι­κή Αρα­βία είναι ανε­πτυγ­μέ­νη η Ελλη­νι­κή Δύνα­μη Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας (ΕΛΔΥΣΑ), μια πυρο­βο­λαρ­χία κατευ­θυ­νό­με­νων βλη­μά­των «Patriot» με δεκά­δες στε­λέ­χη, κι αυτά στο «μάτι του κυκλώ­να», στην περιο­χή Yanbu. Η απο­στο­λή και η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή «ομπρέ­λα» που παρέ­χει (φτά­νει έως τα 100 μίλια) καλύ­πτουν μετα­ξύ άλλων ενερ­γεια­κές υπο­δο­μές κι άλλα σχέ­δια για μπίζ­νες ένα­ντι επι­θέ­σε­ων δυνά­με­ων που φέρο­νται ως υπο­στη­ρι­ζό­με­νες από το Ιράν.

Ενισχύεται η επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή 
στα πολεμικά σχέδια

Σε σχό­λιό του για το δημο­σί­ευ­μα των «Financial Times» και την απά­ντη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το δημο­σί­ευ­μα των “Financial Times”, που ανα­φέ­ρει την ύπαρ­ξη πιέ­σε­ων από τον Ζελέν­σκι και ηγέ­τες της ΕΕ προς την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την απο­στο­λή συστη­μά­των αερά­μυ­νας “Patriot” και S‑300, απο­δει­κνύ­ει τις μεθο­δεύ­σεις για περαι­τέ­ρω εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Η απά­ντη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα όχι μόνο επι­βε­βαιώ­νει αυτές τις πιέ­σεις, αλλά — εμμέ­σως πλην σαφώς — και την ύπαρ­ξη σχε­τι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, αφού αυτό που διέ­ψευ­σε δεν είναι το ενδε­χό­με­νο απο­στο­λής των οπλι­κών συστη­μά­των, αλλά η “δια­κιν­δύ­νευ­ση της απο­τρε­πτι­κής ικα­νό­τη­τας της χώρας” που μπο­ρεί να προ­κλη­θεί από μια τέτοια απο­στο­λή. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι ενι­σχύ­ε­ται η επι­κίν­δυ­νη συμ­με­το­χή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και τη συνε­νο­χή των άλλων κομ­μά­των που ορκί­ζο­νται στην “ιερή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ”».

(Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο